Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Stratasys získal zakázku od amerického námořnictva

Neděle, 05 Září 2021 23:25

Tags: 3D tisk | Aditivní výroba | Americké námořnictvo | F900 | Stratasys | Zakázka

US Navy Image 2-213523. srpna 2021 pře­da­lo ame­ric­ké ná­moř­nic­tvo spo­leč­nos­ti Stra­ta­sys smlou­vu na 20 mi­li­o­nů do­la­rů na nákup až 25 3D tis­ká­ren Stra­ta­sys F900 v prů­bě­hu příš­tích pěti let, při­čemž do­dá­ní prv­ních osmi se oče­ká­vá do konce roku 2021. Kromě tis­ká­ren smlou­va ob­sa­hu­je po­čá­teč­ní pod­po­ru a údrž­bu, ma­te­ri­á­ly a za­há­je­ní po­čá­teč­ní­ho ško­le­ní pro do­da­né sys­témy.

Ame­ric­ké mi­nis­ter­stvo obra­ny (DoD) vy­da­lo v lednu 2021 zprá­vu, v níž před­sta­vi­lo svou stra­te­gii adi­tiv­ní vý­ro­by. Zprá­va vy­svět­lu­je, jak vý­ro­ba pro­chá­zí di­gi­tál­ní re­vo­lu­cí a jak dů­le­ži­tou roli může adi­tiv­ní vý­ro­ba hrát při pře­cho­du na di­gi­tál­ní vý­rob­ní eko­sys­tém. Adi­tiv­ní vý­ro­ba může zejmé­na po­mo­ci mo­der­ni­zo­vat ná­rod­ní obran­né sys­témy, zvý­šit při­pra­ve­nost bo­jo­vé tech­ni­ky a po­sí­lit ino­va­ce a schop­nos­ti boje. DoD si mimo jiné sta­no­vi­lo cíl in­te­gra­ce adi­tiv­ní vý­ro­by jak do re­zor­tu, tak do širší zá­klad­ny obran­né­ho prů­mys­lu, při­čemž zá­ro­veň pro­sa­zu­je a pod­po­ru­je ak­tiv­ní vy­u­ží­vá­ní 3D tisku.

Fortus900mc-2135

Tis­kár­ny budou umís­tě­ny na zá­klad­nách ve Spo­je­ných stá­tech a Ja­pon­sku s po­ten­ci­á­lem po­u­žít je k vý­ro­bě dílů pro ko­neč­né po­u­ži­tí, ná­stro­jů a vý­cvi­ko­vých po­mů­cek a také jako pomoc ná­moř­nic­tvu při do­sa­ho­vá­ní cíle po­u­ží­vat dis­tri­bu­o­va­né adi­tiv­ní vý­rob­ní po­stu­py k udr­že­ní flo­ti­ly le­ta­del na­příč zá­klad­na­mi po celém světě.


Mohlo by vás zajímat: