Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Pozvánka na konferenci CADfórum 2021

Pondělí, 06 Září 2021 23:55

Tags: BIM | CAD/CAN | CADfórum | Konference | PDM | PLM | Stavebnictví | Strojírenství

CADforum2021-2136Spo­leč­nost Ar­kan­ce Sys­tems zve na CADfórum 2021, již osm­nác­tý roč­ník nej­vět­ší do­má­cí CAD a BIM kon­fe­ren­ce pro kon­struk­té­ry, pro­jek­tan­ty a ma­na­že­ry, za­mě­ře­né na vý­mě­nu prak­tic­kých zku­še­nos­tí mezi uži­va­te­li ře­še­ní pro po­čí­ta­čo­vé na­vr­ho­va­ní ve stro­jí­ren­ství a vý­rob­ním prů­mys­lu, sta­veb­nic­tví a BIM tech­no­lo­gií. Hlav­ním té­ma­tem akce s podti­tu­lem „Stvoř­te co­ko­liv“ je vy­u­ži­tí CAD/CAM, BIM a PDM ře­še­ní v praxi.

Té­ma­ta kon­fe­ren­ce po­krý­va­jí prak­tic­ké tipy k uplat­ně­ní sou­čas­ných tren­dů na­vr­ho­vá­ní v praxi i vliv pan­de­mie na způ­sob práce pro­jekč­ních a vý­rob­ních firem:

 • Sta­veb­nic­tví 4.0
  • Při­prav­te se na BIM man­dát – kon­cep­ce BIM v ČR a SR
  • BIM v po­zem­ních a li­ni­o­vých stav­bách z po­zi­ce in­ves­to­ra, ar­chi­tek­ta, pro­jek­tan­ta a sta­veb­ní re­a­li­za­ce
  • au­to­ma­ti­zač­ní ná­stro­je pro­jek­to­vá­ní, BIM ná­stro­je Au­to­de­sk, Ar­kan­ce Sys­tems a AGA­CAD
  • CDE, sdí­le­ní dat v Con­structi­on Clou­du, tý­mo­vá spo­lu­prá­ce a ko­or­di­na­ce, VR
 • Stro­jí­ren­ství 4.0
  • au­to­ma­ti­za­ce kon­struk­ce a na­bíd­ko­vých pro­ce­sů, kon­fi­gu­rá­to­ry, vy­u­ži­tí plat­for­my Forge
  • adi­tiv­ní vý­ro­ba (3D tisk), ge­ne­ra­tiv­ní na­vr­ho­vá­ní a CAM
  • sprá­va a sdí­le­ní CAD dat, mo­ni­to­ro­va­cí ná­stro­je ve vý­ro­bě, PLM pro­ce­sy
  • kam smě­řu­je vývoj kon­strukč­ních ná­stro­jů Au­to­de­s­ku – se­tká­ní s vý­vo­já­ři z Au­to­de­s­ku Děčín


Od­bor­ná kon­fe­ren­ce CADfórum 2021 se letos opět koná ve dvou­den­ním for­má­tu, s roz­dě­le­ním na ob­last sta­veb­nic­tví (BIM, ten­to­krát 1. den) a stro­jí­ren­ství (CAD/CAM, PDM a PLM, 2. den). Kon­fe­ren­ce se koná v úterý a ve stře­du 21.+ 22. září 2021 v ho­te­lu Avan­ti v Brně.

Re­gis­trač­ní po­pla­tek na le­toš­ní CADfórum činí 1000 Kč. Re­gis­tra­ce pro­bí­há pro­střed­nic­tvím web strá­nek akce na ad­re­se kon­fe­ren­ce.​cadforum.​cz, na kte­rých je k dis­po­zi­ci i pro­gram, slo­že­ní worksho­pů a další dů­le­ži­té in­for­ma­ce, včet­ně hy­gi­e­nic­kých pra­vi­del.

Re­gis­tra­ce nej­poz­dě­ji do 15. září.

Po­řa­da­te­lem akce je spo­leč­nost Ar­kan­ce Sys­tems (CAD Stu­dio). Po celou dobu kon­fe­ren­ce budou k dis­po­zi­ci pro vy­zkou­še­ní pro­duk­ty part­ne­rů kon­fe­ren­ce, sta­ni­ce s ak­tu­ál­ní­mi ver­ze­mi CAD a BIM soft­wa­ru, 3D tis­kár­ny a za­ří­ze­ní pro vir­tu­ál­ní re­a­li­tu i od­bor­ní­ci, při­pra­ve­ní zod­po­vě­dět veš­ke­ré do­ta­zy.

V obou dnech akce mohou účast­ní­ci také vy­hrát hod­not­né ceny – mj. 3D tis­kár­nu Del­tiQ 2, dron DJI Mavic, profi slu­chát­ka Sen­nhe­i­ser nebo 3D myš.

   >> REGISTRACE <<   

 

 


Mohlo by vás zajímat: