Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Setkání zákazníků a uživatelů produktů Altair

Pondělí, 13 Září 2021 23:45

Tags: Advan­ced En­gi­nee­ring | Altair | CAE | Pozvánka | Se­tká­ní | Simulace | Uži­va­te­lé | Zá­kaz­ní­ci

AE setkani uzivatelu-2137Advan­ced En­gi­nee­ring zve po dvou le­tech nu­ce­né od­ml­ky na se­tká­ní zá­kaz­ní­ků a uži­va­te­lů. Toto se­tká­ní se usku­teč­ní ve dvou lo­ka­cích, ve Zlíně a v Praze. Tra­dič­ně se zde bude před­ná­šet o vý­po­čtář­ských pro­duk­tech spo­leč­nos­ti Al­tair a před­ve­de­ny budou ně­kte­ré z no­vi­nek. Účast­ní­ci se mohou těšit třeba na živou ukáz­ku efek­ti­vi­ty práce v Hy­per­Works nové ge­ne­ra­ce.

Po skon­če­ní od­po­led­ní­ho pro­gra­mu prv­ní­ho dne je při­pra­ven ve­čer­ní pro­gram na mo­to­kárách, kde se bude zá­vo­dit o ceny.
Tato akce je ale hlav­ně pro kaž­dé­ho pří­le­ži­tos­tí pro se­tká­ní se za­jí­ma­vý­mi a zku­še­ný­mi od­bor­ní­ky z bran­že, se kte­rý­mi lze dis­ku­to­vat té­ma­ta z re­ál­né praxe.

Akce pro­běh­ne v sou­la­du s ak­tu­ál­ní­mi hy­gi­e­nic­ký­mi opat­ře­ní­mi. Ne­bu­de-li možné ji z dů­vo­dů pro­tie­pi­de­mi­o­lo­gic­kých vlád­ních opat­ře­ní uspo­řá­dat, bu­de­te včas in­for­mo­vá­ni.

Místa ko­ná­ní

Zlín – 7.–8. října 2021, Hotel Garni, nám. T. G. Ma­sa­ry­ka 1335
Praha – 14.–15. října 2021, Hotel Duo, Tep­lic­ká 492, Praha 9

Pro­gram

Advanced Program 02-2137

Sle­duj­te strán­ky, pro­gram bude po­stup­ně ak­tu­a­li­zo­ván.

Do 27. září 2021 jsou re­gis­tra­ce zdar­ma. Účastníci setkání mohou v hotelech Garni a Duo využít zvýhodněných cen za ubytování.

Kontakt pro případné dotazy: zstemberova@advanced-eng.cz.

Vice info

 


Mohlo by vás zajímat: