Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Konference CADfórum 2021 – připomenutí a pokyny

Čtvrtek, 16 Září 2021 21:37

Tags: BIM | CAD/CAN | CADfórum | Konference | PDM | PLM | Stavebnictví | Strojírenství

CADforum2021-2136V úterý 21. a ve stře­du 22. září se koná v ho­te­lu Avan­ti v Brně kon­fe­ren­ce CADfórum 2021 – CAD/CAM a BIM ře­še­ní v praxi. Na le­toš­ním roč­ní­ku akce je za­re­gis­tro­vá­no již přes 300 účast­ní­ků. Pro­gram kon­fe­ren­ce za­čí­ná v oba dny v 9:30 (pre­zen­ce účast­ní­ků od 9:00 hodin).

  • Ak­tu­ál­ní hy­gi­e­nic­ká opat­ře­ní vlády na­ři­zu­jí před­lo­že­ní an­ti­gen­ní­ho testu (max. 72 hodin staré­ho) nebo po­tvr­ze­ní o oč­ko­vá­ní či pro­dě­lá­ní one­moc­ně­ní Covid-19 (např. apli­ka­cí Tečka) a no­še­ní re­spi­rá­to­ru ve vnitř­ních pro­sto­rech.
  • Vzhle­dem k čas­tým do­prav­ním kom­pli­ka­cím na dál­ni­ci D1 (ve směru od Prahy i od Os­t­ra­vy) si nech­te ča­so­vou re­zer­vu navíc.
  • Ad­re­sa ho­te­lu Avan­ti je Střed­ní 61, Brno (www.​hotelavanti.​cz) – viz Go­o­gle Maps.
  • Par­ko­vá­ní je k dis­po­zi­ci na ho­te­lo­vém par­ko­viš­ti (před ho­te­lem a na­pro­ti přes ulici) – u zá­vo­ry je třeba si vy­tisk­nout par­ko­va­cí lís­tek.
  • K dis­po­zi­ci je ce­lo­den­ně hlí­da­ná šatna (do 18 hod.).
  • Kromě zís­ka­ných zna­los­tí a zpro­střed­ko­va­ných zku­še­nos­tí si z kon­fe­ren­ce mů­že­te od­vézt i ně­kte­rou z hod­not­ných cen (3D tis­kár­nu Tri­lab Del­tiQ, dron DJI Mavic, slu­chát­ka Sen­nhe­i­ser, 3D myš, atd.).
  • Mů­že­te vy­u­žít vy­sta­vo­va­ných pra­cov­ních sta­nic, VR brýlí či 3D myší pro vy­zkou­še­ní CAD apli­ka­cí na svých da­tech, po­no­řit se do vir­tu­ál­ní re­a­li­ty, odzkou­šet 3D tisk nebo nové CAM a BIM ná­stro­je, mů­že­te se rov­něž ze­ptat na otáz­ky li­cen­co­vá­ní či po­u­ží­vá­ní své CAD či BIM apli­ka­ce.
  • Pra­cov­ní­ci Ar­kan­ce Sys­tems se s vámi rádi se­t­ka­jí také na rautu po skon­če­ní kon­fe­ren­ce.

Upřes­ně­ný pro­gram a další po­drob­nos­ti na­jde­te na web strán­ce kon­fe­ren­ce.​cadforum.​cz.


Mohlo by vás zajímat: