Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

EPLAN Platforma 2022 – nový vzhled a koncepce

Pondělí, 20 Září 2021 23:10

Tags: ECAD | Elektrotechnika | Eplan | Platforma | Projektování

Eplan Platform 2022-2138Už je tu nová verze EPLAN Plat­for­ma 2022. A s ní firma EPLAN, do­da­va­tel ře­še­ní, ohla­šu­je bu­douc­nost pro­jek­to­vá­ní v elek­tro­tech­ni­ce se za­mě­ře­ním na snad­né ovlá­dá­ní, a to jak pro zku­še­né uži­va­te­le soft­wa­ru EPLAN, tak pro za­čá­teč­ní­ky. In­tu­i­tiv­ní uži­va­tel­ské roz­hra­ní, za­lo­že­né na kon­cep­tech, které už jsou dů­věr­ně známé, je velmi dobře při­jí­má­no a zá­ro­veň zlep­šu­je uži­va­tel­ský kom­fort.

EPLAN Plat­for­ma 2022 je nyní při­pra­ve­na k uve­de­ní na trh a ob­sa­hu­je nově na­vr­že­né uži­va­tel­ské roz­hra­ní, vy­lep­še­ní pra­cov­ních po­stu­pů a mnoho při­da­ných funk­cí sou­vi­se­jí­cích s doplňko­vý­mi clou­do­vý­mi služ­ba­mi. Shr­nu­to: nový soft­ware pro pro­jek­to­vá­ní je cha­rak­te­ri­zo­ván snad­ným ovlá­dá­ním a vel­kou vý­kon­nos­tí. To je vidět na in­te­gro­va­ných pá­sech karet i na zob­ra­ze­ní „backstage view“, kde uži­va­te­lé na­jdou mnoho již za­ve­de­ných soft­wa­ro­vých ře­še­ní a vý­raz­ně vy­lep­še­nou er­go­no­mii ovlá­dá­ní. Nové, in­tu­i­tiv­něj­ší uži­va­tel­ské roz­hra­ní vy­chá­zí z běž­ných me­zi­ná­rod­ně zná­mých kon­cep­tů ovlá­dá­ní, což usnadňuje za­čá­tek práce se soft­warem.

Pra­cov­ní po­stu­py ve věku di­gi­ta­li­za­ce

Vý­vo­já­ři firmy EPLAN se také za­mě­ři­li na téma pra­cov­ních po­stu­pů na pro­jek­tech a na­vrh­li soft­ware pro zlep­še­ní spo­lu­prá­ce v prů­bě­hu ce­lé­ho ži­vot­ní­ho cyklu vý­rob­ku. Je to proto, že CAE sys­témy, jako např. EPLAN Plat­for­ma, jsou něco jako „páteř“ vý­vo­jo­vých a vý­rob­ních od­dě­le­ní. Ob­vykle jsou velmi hlu­bo­ce in­te­gro­vá­ny do in­frastruk­tu­ry a stra­te­gie zá­kaz­ní­ků a z hle­dis­ka in­ves­tic se je­jich roz­voj plá­nu­je roky do­pře­du. Jed­ním z jas­ných cílů spo­leč­nos­ti při vý­vo­ji nové verze EPLAN Plat­for­ma 2022 byla op­ti­ma­li­za­ce vý­mě­ny dat mezi jed­not­li­vý­mi zú­čast­ně­ný­mi stra­na­mi ve všech sek­to­rech spo­leč­nos­tí. Clou­do­vé apli­ka­ce, jako jsou EPLAN eBu­ild, eMa­nage (nyní k dis­po­zi­ci také v plné verzi) a eView, dá­va­jí další pod­nět pro zcela nové formy spo­lu­prá­ce v kon­tex­tu plat­for­my EPLAN. Při­da­ná hod­no­ta no­vých clou­do­vých soft­wa­ro­vých ře­še­ní umožňuje vý­raz­ně zlep­šit spo­lu­prá­ci mezi fir­ma­mi a je­jich zá­kaz­ní­ky, ob­chod­ní­mi part­ne­ry a do­da­va­te­li.

Vy­zkou­še­ná a osvěd­če­ná plat­for­ma

Elek­tro­kon­struk­té­ra Mar­ku­se So­m­me­ra ze spo­leč­nos­ti J. Wag­ner GmbH, která je jed­ním z před­ních svě­to­vých vý­rob­ců ino­va­tiv­ní tech­ni­ky pro po­vr­cho­vé úpra­vy ma­te­ri­á­lů, pře­svěd­či­lo nové uži­va­tel­ské roz­hra­ní. Jed­not­né uži­va­tel­ské roz­hra­ní v nové verzi EPLAN Plat­for­ma 2022, za­lo­že­né na za­ve­de­ných kon­cep­cích zná­mých z dneš­ní­ho pra­cov­ní­ho světa, podle něj oprav­du usnadňuje rych­lé za­há­je­ní práce se soft­warem, zejmé­na pro no­váč­ky. EPLAN na­bí­zí ne­sčet­né množ­ství funk­cí, ale ty jsou dobře struk­tu­ro­va­né a pře­hled­ně uspo­řá­da­né a po­u­ži­tí vy­ska­ko­va­cích karet zvy­šu­je kom­fort práce.

Eplan User Interface-2138

Někdy je při­da­ná hod­no­ta v de­tai­lech, jak říká správ­ce sys­té­mů EPLAN Mi­cha­el Noack ze spo­leč­nos­ti KSV, vý­rob­ce roz­vá­dě­čů síd­lí­cí­ho v ně­mec­kém Kob­len­zu. Jed­nou z jeho po­vin­nos­tí je sta­rat se o kme­no­vá data. S Plat­for­mou EPLAN 2022 se velmi po­drob­ně se­zná­mil v rámci tes­to­vá­ní její beta verze. Pro něj jsou nové funk­ce sprá­vy za­ří­ze­ní jas­ným kro­kem vpřed: nyní je možné všech­ny vlast­nos­ti za­ří­ze­ní uklá­dat v zá­vis­los­ti na je­jich va­ri­an­tách. Tech­nic­ké vlast­nos­ti lze nyní v nové Plat­for­mě EPLAN 2022 po­stih­nout s větší va­ri­a­bi­li­tou a větší přes­nos­tí. Na­pří­klad při ná­vr­hu za­po­je­ní je nyní možné správ­ně ma­po­vat po­moc­né bloky kon­tak­tů sty­ka­čů, je­jichž za­po­je­ní mění své fy­zic­ké umís­tě­ní v zá­vis­los­ti na kon­struk­ci da­né­ho roz­vá­dě­če. Díky tomu je sché­ma za­po­je­ní ještě přes­něj­ší, a kromě zjed­no­du­še­ní kon­strukč­ních prací se tím ještě usnadňuje poz­děj­ší za­po­jo­vá­ní in­ter­ních spojů v roz­vá­dě­či.

Pře­chod na model před­plat­né­ho

EPLAN Plat­for­ma 2022 se pro­dá­vá vý­hrad­ně for­mou před­plat­né­ho. To fir­mám sni­žu­je fi­nanč­ní ri­zi­ko, pro­to­že nejsou třeba velké po­čá­teč­ní in­ves­ti­ce a mož­nos­ti plá­no­vá­ní in­di­vi­du­ál­ní­ho vy­u­ži­tí soft­wa­ru jsou mno­hem fle­xi­bil­něj­ší. Před­plat­ným také firma EPLAN po­si­lu­je své part­ner­ství se zá­kaz­ní­ky, aby mohla lépe re­a­go­vat na je­jich ak­tu­ál­ní po­tře­by při kaž­do­den­ní práci.

Zá­vě­rem

Plat­for­ma EPLAN je in­tu­i­tiv­něj­ší a fle­xi­bil­něj­ší a fir­mám cel­ko­vě při­ná­ší lepší pro­duk­ti­vi­tu. Spo­leč­nos­ti vy­u­ží­va­jí­cí do­pro­vod­ných pro­gra­mů a ře­še­ní, jako je part­ner­ský pro­gram EPLAN, a doplňkové soft­wa­ro­vé pro­duk­ty v clou­du EPLAN, mohou nyní lépe spo­lu­pra­co­vat se zá­kaz­ní­ky, part­ne­ry a do­da­va­te­li.

Více in­for­ma­cí na­lez­ne­te na www.eplan-software.com/inyourhands.


Mohlo by vás zajímat: