Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Webinář SolidWorks & CST Studio Suite

Pondělí, 20 Září 2021 23:37

Tags: CST Studio Suite | EDA | Simulace | SolidWorks | Webináře

Webinar Solidworks CST Studio Suite-2138Vy­hně­te se ne­pří­jem­ným pře­kva­pe­ním při vý­vo­ji chyt­rých za­ří­ze­ní! Úzké pro­po­je­ní mezi CST Stu­dio Suite a So­li­dworks s růz­ný­mi ná­stro­ji pro la­y­out EDA ote­ví­rá nové mož­nos­ti přes­né a jed­no­du­ché si­mu­la­ce. Uvi­dí­te, jak na­vrh­nout an­té­nu a pouz­dro v So­li­dworks a jak pře­vést desku ploš­ných spojů včet­ně je­jích ob­vo­dů do CST Stu­dio Suite kvůli vir­tu­ál­ní EM ana­lý­ze.

Webi­nář je na­plá­no­ván na pátek 1. října ve 13:30 hodin s dél­kou tr­vá­ní 45 minut.

Vy­ví­jí­te elek­tro­nic­ká za­ří­ze­ní? Jsou „chyt­rá“ a měla by být ne­u­stá­le „při­po­je­ná“? A umět se na­bí­jet bez­drá­to­vě? Jak na­vrh­ne­te kon­struk­ci an­té­ny nebo pro ni na­jde­te op­ti­mál­ní místo? Jak se vy­hne­te ne­pří­jem­ným pře­kva­pe­ním, pokud jde o schvá­le­ní EMC?

Tyto a další otáz­ky budou dis­ku­to­vá­ny v tomto on-line webi­ná­ři. Před­ve­de CST Stu­dio Suite, vý­kon­ný soft­ware pro elek­tro­mag­ne­tic­kou si­mu­la­ci pro vývoj, ana­lý­zu a op­ti­ma­li­za­ci elek­tro­mag­ne­tic­kých (EM) kom­po­nent a sys­té­mů. Mezi ob­las­ti EM ana­lý­zy patří:

  • Výkon a účin­nost an­té­ny a fil­tru
  • Elek­tro­mag­ne­tic­ká kom­pa­ti­bi­li­ta a in­ter­fe­ren­ce (EMC/EMI)
  • In­te­gri­ta sig­ná­lu a na­pá­je­ní
  • Vý­po­čet SAR

Si­mu­la­ce umožňuje po­u­ži­tí vir­tu­ál­ních pro­to­ty­pů a na­bí­zí tak vý­znam­né vý­ho­dy v době uve­de­ní na trh díky krat­ším vý­vo­jo­vým cyk­lům a niž­ším ná­kla­dům.

   Registrujte se nyní ZDE   
Mohlo by vás zajímat: