Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Finalisté ocenění Going Digital Awards 2021

Sobota, 25 Září 2021 00:37

Tags: Awards | Bentley Systems | Finalisté | Going Di­gi­tal | Infrastruktura | YII 2021

YII2021 Going Digital Awards Finalists-2138Spo­leč­nost Bent­ley Sys­tems ozná­mi­la 24. září 2021 fi­na­lis­ty oce­ně­ní Going Di­gi­tal 2021 Awards v in­frastruk­tu­ře. Kaž­do­roč­ní pro­gram udě­lo­vá­ní oce­ně­ní vy­zdvi­hu­je mi­mo­řád­nou práci uži­va­te­lů, kteří soft­ware Bent­ley vy­u­ží­va­jí při ná­vr­hu, vý­stav­bě a pro­vo­zu in­frastruk­tu­ry po celém světě. V 19 ka­te­go­ri­ích vy­bra­lo šest­náct ne­zá­vis­lých porot 57 fi­na­lis­tů z téměř 300 no­mi­na­cí, které před­lo­ži­lo více než 230 or­ga­ni­za­cí ze 45 zemí.

Vy­hlá­še­ni budou také ví­tě­zo­vé stu­dent­ské sou­tě­že Fu­tu­re In­frastructu­re Star Challen­ge. Tato sou­těž ote­vře­la stu­den­tům z ce­lé­ho světa mož­nost roz­ví­jet vlast­ní kon­cep­ty nebo ná­pa­dy, jak změ­nit svět pro­střed­nic­tví in­frastruk­tu­ry. Pět ne­zá­vis­lých porot od­bor­ní­ků z Bent­ley vy­bra­lo 10 nej­lep­ších fi­na­lis­tů ze 144 pro­jek­tů ze 61 zemí re­pre­zen­tu­jí­cích různé ob­las­ti in­frastruk­tu­ry. Ví­tě­zo­vé budou vy­bí­rá­ni po­ro­tou Bent­ley a ex­ter­ní­mi od­bor­ný­mi po­rot­ci. Se­znam­te se s fi­na­lis­ty sou­tě­že Fu­tu­re In­frastructu­re Star Challen­ge.

Le­toš­ní no­vin­kou je vy­hlá­še­ní ví­tězů na klí­čo­vých pre­zen­ta­cích 2. pro­sin­ce 2021 v rámci kon­fe­ren­ce Year in In­frastructu­re. Tato série vir­tu­ál­ních akcí pro­bí­há od 1. lis­to­pa­du do 2. pro­sin­ce 2021. Hlav­ní body kon­fe­ren­ce na­lez­ne­te níže.

Pokud se chce­te po­dí­vat na fi­na­lis­ty oce­ně­ní Going Di­gi­tal Awards v in­frastruk­tu­ře, kteří budou pre­zen­to­vat svoje pro­jek­ty v jed­not­li­vých ka­te­go­ri­ích 1., 8., 15. a 22. lis­to­pa­du, na­vštiv­te strán­ku yii.​bentley.​com/​cs. Vy­slech­ně­te si pří­běhy lidí, kteří stojí za tě­mi­to vý­ji­meč­ný­mi in­frastruk­tur­ní­mi pro­jek­ty a vy­prá­vě­jí o vy­u­ži­tí di­gi­tál­ní­ho po­kro­ku k do­sa­že­ní bez­pre­ce­dent­ních vý­sled­ků.

Chce­te-li se za­re­gis­tro­vat, na­vštiv­te yii.bentley.com/cs.

Fi­na­lis­ty oce­ně­ní Going Di­gi­tal Awards 2021 v in­frastruk­tu­ře jsou:

Mosty

 • CCCC Third Har­bor En­gi­nee­ring Co., Ltd. – Na­nya­n­ji­ang In­ter­ci­ty Rai­lway Front-End En­gi­nee­ring Pro­ject,Chan­gshu, Ťiang-su, Čína
 • Hatch – Lathams Road Bridge, Carrum Downs, Vic­to­ria, Aus­trá­lie
 • New York State De­part­ment of Trans­por­tati­on – East 138th Street over the Major De­e­gan Ex­pressway, New York City, New York, Spo­je­né státy

Bu­do­vy a are­á­ly

 • Arab En­gi­nee­ring Bu­reau – Al Thu­ma­ma Sta­di­um, Dauhá, Katar
 • Cen­ter for In­dustrial Tech­no­lo­gi­cal Stu­dies and Ser­vi­ces No. 33 – CETIS 33 BIM Workshop, Me­xi­co City, Me­xi­co
 • Vol­go­grad­nef­te­pro­ekt, LLC – High-tech Mul­ti­functi­o­nal Me­di­cal Com­plex, Usť-Luga, Pe­t­ro­hrad, Rusko

Di­gi­tál­ní města

 • Hubei In­ter­nati­o­nal Lo­gis­tics Ai­r­port Co., Ltd., Shen­zhen S.F. Tai­sen Hol­dings (Group) Co., Ltd., Ai­r­port Con­structi­on En­gi­nee­ring Co., Ltd. – Ezhou Huahu Ai­r­port Pro­ject, E-čou, Chu-pej, Čína
 • Uni­ver­si­ty of Bir­mingham – Im­ple­men­tati­on of Pro­ject and Asset-based CDE, Bir­mingham, Spo­je­né krá­lov­ství

Di­gi­tál­ní vý­stav­ba

 • Clark Con­structi­on Group, LLC – Se­a­Tac Ai­r­port In­ter­nati­o­nal Arri­vals Fa­ci­li­ty, Se­att­le, Wa­shing­ton, Spo­je­né státy
 • Qi­tai­he Ji­a­nhe In­vest­ment and Con­structi­on Ma­nage­ment Co., Ltd., He­i­lon­g­ji­ang Big Data In­dustrial De­ve­lo­p­ment Co., Ltd. – Ta­oshan Lake Eco­lo­gi­cal Water Con­servan­cy Pro­ject in Qi­tai­he City, Čchi-tchaj-che, Chej-lung-ťiang, Čína
 • Za­chry In­dustrial, Inc., a Za­chry Group Com­pa­ny – Gol­den Pass LNG Ex­port Pro­ject, Sa­bi­ne Pass, Texas, Spo­je­né státy

Ge­o­tech­nic­ké in­že­nýr­ství

 • China Water Re­sour­ces Be­i­fang In­ves­ti­gati­on, De­sign and Re­search Co. Ltd. – Ge­o­lo­gi­cal Sur­vey of Water Con­servan­cy and Hyd­ro­power En­gi­nee­ring, Tibet, Čína
 • Re­search Cen­ter of Con­structi­on – Ger­se­va­nov Re­search In­sti­tu­te of Bases and Un­der­ground Structu­res (NII­OSP) – Ge­o­tech­ni­cal Aspects of the Moscow Luzhni­ki Sta­di­um Re­con­structi­on, Mosk­va, Rusko
 • Royal Hasko­nin­gDHV – Mo­on­dri­an, Ni­zo­zem­sko

Roz­voj po­zem­ků a sta­ve­nišť

 • Korea Land and Housing Cor­po­rati­on, Basis­Soft, Inc – BIM De­sign for the Hanam Gy­o­san, Hanam, pro­vin­cie Kjon­g­gi, Jižní Korea
 • Li­a­o­ning Water Con­servan­cy and Hyd­ro­power Sur­vey and De­sign Re­search In­sti­tu­te Co., Ltd. – Don­gtai­zi Re­ser­vo­ir Pro­ject, Čch’-feng, Vnitř­ní Mon­gol­sko, Čína
 • Pen­no­ni – Lon­gwo­od Gar­den Over­flow Par­king, Ken­nett Squa­re, Pen­syl­vá­nie, Spo­je­né státy

Vý­ro­ba

 • Dow Che­mi­cal – In­te­grati­on of Advan­ced Work Pac­ka­ging (AWP) into Glo­bal Pro­ject Me­tho­do­lo­gy, Hous­ton, Texas, Spo­je­né státy
 • She­nyang Alu­mi­num & Mag­ne­si­um En­gi­nee­ring & Re­search In­sti­tu­te Co., Ltd. – Phase II C5 Plant Di­gi­tal Twin Ap­pli­cati­on Pro­ject of Ne­u­soft He­al­thca­re In­ter­nati­o­nal In­dustrial Park, Čchao-jang, Liao-ning, Čína
 • WISDRI En­gi­nee­ring & Re­search In­cor­po­rati­on Li­mi­ted – Con­ver­ter-based Con­ti­nu­ous Cas­ting Pro­ject of Jin­nan Steel Phase II Quwo Base Ca­pa­ci­ty Re­ducti­on and Repla­ce­ment Pro­ject, Quwo, Sha­nxi, Čína

Důlní a po­břež­ní sta­veb­ní in­že­nýr­ství

 • CNOOC Ener­gy De­ve­lo­p­ment De­sign and R&D Cen­ter – Di­gi­tal Twin Pro­ject of the FPSO Offsho­re Oil Gathe­ring and Trans­por­tati­on Plat­form, Ji­ho­čín­ské moře, Kuang-tung, Čína
 • Fu­ji­an Yon­g­fu Power En­gi­nee­ring Co., Ltd. – Fu­ji­an Chan­gle Zone C Offsho­re Wind Farm, Čchang-le/Fu-čou, Fu-ťien, Čína
 • Po­ly­us – Con­structi­on of the Bla­go­dat­noye Mill-5, Kras­nojar­sk, Kras­nojar­ský kraj, Rusko

Vý­ro­ba elek­tric­ké ener­gie

 • Ca­pi­tal En­gi­nee­ring and Re­search In­cor­po­rati­on Ltd. – The World’s First 60MW Sub­cri­ti­cal Blast Fur­na­ce Gas Power Ge­ne­rati­on Pro­ject, Chan­gshu, Ťiang-su, Čína
 • Power­Chi­na Zhong­Nan En­gi­nee­ring Cor­po­rati­on Li­mi­ted – Wu­qi­an­gxi Hyd­ro­elect­ric Power Stati­on Ex­pan­si­on Pro­ject, Čchang-ša, Chu-nan, Čína
 • Shan­dong Pro­vin­ce Me­tallur­gi­cal En­gi­nee­ring Co., Ltd – The 2x65MW Sur­plus Gas Re­sour­ces Com­pre­hensi­ve Uti­li­zati­on Power Ge­ne­rati­on Pro­ject of Shan­dong Iron & Steel Group Co., Ltd Laiwu Branch, Ťi-nan, Šan-tung, Čína

Sprá­va in­for­ma­cí o re­a­li­za­ci pro­jek­tů

 • Mott Ma­c­Do­nald Systra JV with Bal­four Be­at­ty Vinci – HS2 Phase 1 Main Civil Con­structi­on Works, Lon­dýn, Spo­je­né krá­lov­ství
 • Ri­ver­linx CJV – Sil­ver­town Tun­nel Pro­ject, Lon­dýn, Spo­je­né krá­lov­ství
 • WSP – Port of Mel­bour­ne – Port Rail Trans­for­mati­on Pro­ject, Mel­bour­ne, Vic­to­ria, Aus­trá­lie

Že­lez­ni­ce a pře­pra­va

 • Ne­twork Rail + Ja­cobs – Transpen­ni­ne Route Up­gra­de (TRU), Man­ches­ter/Leeds/York, Spo­je­né krá­lov­ství
 • PT. MRT Jakar­ta (Per­se­ro­da) – MRT Jakar­ta Phase II, Jakar­ta,In­donésie
 • Wes­tern Pro­gram Al­li­an­ce – Level Cros­sing Re­mo­val Pro­ject, Mel­bour­ne, Vic­to­ria, Aus­trá­lie

Mo­de­lo­vá­ní re­a­li­ty

 • HDR – Di­a­blo Dam Di­gi­tal Twin Mo­de­ling, What­com Coun­ty, Wa­shing­ton, Spo­je­né státy
 • La So­ci­été Wallon­ne des Eaux – Deep Con­vo­lu­ti­o­nal Neu­ral Ne­twork on 3D Re­a­li­ty Mesh for Water Tank Crack De­tecti­on, Ju­prelle, Lu­tych, Bel­gie
 • Sin­ga­po­re Land Au­tho­ri­ty – Advan­cing Sin­ga­po­re Nati­o­nal 3D Re­a­li­ty Map­ping for a Chan­ging World, Sin­ga­pur

Vý­kon­nost sil­nič­ních a že­lez­nič­ních ma­jet­ků

 • Wis­con­sin De­part­ment of Trans­por­tati­on – Over­si­ze/Overwei­ght Per­mit­ting Sys­tem Im­pro­ve­ment Pro­ject, Ma­dison, Wis­con­sin, Spo­je­né státy
 • Col­lins En­gi­neers, Inc. – Stone Arch Bridge Re­ha­bi­li­tati­on, Min­ne­a­po­lis, Min­ne­so­ta, Spo­je­né státy
 • Pro­vin­ce of Ma­ni­to­ba, De­part­ment of In­frastructu­re – MB MO­O­VES – Ma­ni­to­ba In­frastructu­re SU­PER­LO­AD Up­gra­de, Win­ni­peg, Ma­ni­to­ba, Ka­na­da

Sil­ni­ce a dál­ni­ce

 • Lar­sen and Toubro – Trans­por­tati­on In­frastructu­re IC – Mum­bai Va­do­da­ra Ex­pressway – Pac­kage I, Va­do­da­rá, Gudža­rát, Indie
 • PT. Hu­ta­ma Karya (Per­se­ro) – Trans Su­mate­ra Toll Road Pro­ject Secti­on Ser­be­la­wan-Pex­ma­tan­g­si­an­tar, Pe­ma­tan­g­si­an­tar, Se­ver­ní Su­mat­ra, In­donésie
 • Si­chu­an Highway Plan­ning, Sur­vey, De­sign and Re­search In­sti­tu­te Ltd., Si­chu­an Lexi Ex­pressway Co., Ltd. – Mega Pro­ject Le-Xi Ex­pressway, Le-šan, S’-čchu­an, Čína

Sta­veb­ní in­že­nýr­ství

 • Arab En­gi­nee­ring Bu­reau – Ro­sewo­od Doha, Dauhá, Katar
 • HDR – The Pa­vi­li­on at Penn Me­di­ci­ne, Fi­la­del­fie, Pen­syl­vá­nie, Spo­je­né státy
 • Louis Ber­ger SAS (A WSP Com­pa­ny) – De­tai­led De­sign of Bridges for BG Rail Link be­tween Rishi­ke­sh to Kar­na­pra­yag (Pac­kage -3), Ri­ši­kéš a Kar­na­pra­jág, Utta­rá­khand, Indie

In­že­nýr­ské sítě a te­le­ko­mu­ni­ka­ce

 • Mott Ma­c­Do­nald and Nati­o­nal Grid – Lon­don Power Tun­nels 2, Lon­dýn, Spo­je­né krá­lov­ství
 • PES­T­ECH In­ter­nati­o­nal Ber­had – Di­gi­ti­zati­on of Koh Kong 230/22kV Sub­stati­on, Kaôh Kŏng, Kam­bodža
 • Power­Chi­na Hubei Elect­ric En­gi­nee­ring Co., Ltd. – Su­i­xi­an and Gu­an­gshui 80MWp Ground-based Pho­to­vol­taic Power Pro­ject of Hubei Ener­gy Group, Gu­an­gshui, Chu-pej, Čína

Vý­kon­nost in­že­nýr­ských sítí a prů­mys­lo­vých ma­jet­ků

 • Ca­na­di­an Ener­gy Com­pa­ny – Asset Data Li­fecycle Pro­gram, Fort Mc­Murray, Al­ber­ta, Ka­na­da
 • Ita­fos Conda LLC – Asset Care to Sup­port Long-term Susta­i­na­bi­li­ty of a Fer­ti­li­zer Ma­nu­factu­ring Fa­ci­li­ty, Soda Springs, Idaho, Spo­je­né státy

Voda a čis­tír­ny od­pad­ních vod

 • Brown and Cal­dwell – Im­ple­men­ting Di­gi­tal Twins on a Fully Colla­bo­ra­ti­ve Pro­ject, Brigh­ton, Co­lo­ra­do, Spo­je­né státy
 • Ja­cobs En­gi­nee­ring – F. Wayne Hill Water Re­sour­ces Cen­ter Mem­bra­ne Im­pro­ve­ments, Bu­ford, Ge­or­gia, Spo­je­né státy
 • L&T Con­structi­on – Kha­tan Group of Villages Water Sup­ply Sche­me (Sur­fa­ce Water Tre­at­ment), UP, India, Cha­tán, Uttar­pra­déš, Indie

Sítě pro vodu, od­pad­ní a deš­ťo­vou vodu

 • ATLC In­fra­con­sul­tants Pvt. Ltd. – Le­duki Group of Village Water Sup­ply Sche­me, Mir­za­pur, Uttar­pra­déš, Indie
 • Com­pa­nhia Águas de Jo­in­ville (CAJ) – Con­tingen­cy Plan to En­su­re Sup­ply in the Event of Drou­ght (Jo­in­ville-Santa Ca­ta­ri­na), Jo­in­ville, Santa Ca­ta­ri­na, Bra­zí­lie
 • Ma­y­ni­lad Water Ser­vi­ces Inc. – Pump Ope­rati­on Op­ti­mi­zati­on throu­gh Hyd­rau­lic Mo­de­ling Using Open­Flows Wa­ter­GEMS, Mu­n­tin­lu­pa, Ma­ni­la, Fi­li­pí­ny

Další in­for­ma­ce o fi­na­lis­tech na­jde­te na ad­re­se yii.​bentley.​com/​cs.

Podle Chri­se Brad­sha­wa, hlav­ní­ho mar­ke­tingo­vé­ho ře­di­te­le, se v Bent­ley roz­hod­li tento rok po­řá­dat tuto akci vir­tu­ál­ně kvůli bez­peč­nos­ti v sou­vis­los­ti s pro­bí­ha­jí­cí pan­de­mií. Uži­va­te­lé na­dá­le pro­ka­zu­jí svou hou­žev­na­tost skrze téměř 300 no­mi­na­cí na oce­ně­ní Going Di­gi­tal Awards v in­frastruk­tu­ře. V Bent­ley vždy rádi ocení mi­mo­řád­nou práci uži­va­te­lů na­še­ho soft­wa­ru z ce­lé­ho světa a dou­fa­jí, že se uži­va­te­lé při­po­jí na vir­tu­ál­ní kon­fe­ren­ci Year in In­frastructu­re, která při­ná­ší dů­le­ži­té po­stře­hy a ná­zo­ry klí­čo­vých ma­na­že­rů v oboru a myš­len­ko­vých lídrů, kteří se s účast­ní­ky po­dě­lí o nej­no­věj­ší tren­dy v ob­las­ti in­frastruk­tu­ry, cíle udr­ži­tel­nos­ti a di­gi­tál­ní po­kro­ky.

Pre­zen­ta­ce fi­na­lis­tů oce­ně­ní Going Di­gi­tal Awards v in­frastruk­tu­ře 1., 8., 15. a 22. lis­to­pa­du 2021:

 • Se­znam­te se s fi­na­lis­ty a zjis­tě­te, jak pře­ko­na­li výzvy jed­not­li­vých pro­jek­tů po­mo­cí tech­no­lo­gie a in­že­nýr­ské­ho důvti­pu.

Klí­čo­vé pre­zen­ta­ce a pre­zen­ta­ce oce­ně­ní Going Di­gi­tal Awards 1. a 2. pro­sin­ce za­hr­nu­jí té­ma­ta:

 • Per­spek­ti­vy ve­dou­cích pra­cov­ní­ků a po­znatky o in­frastruk­tu­ře – Při­poj­te se ke ge­ne­rál­ní­mu ře­di­te­li Gregu Bent­ley­mu, ře­di­tel­ce pro ob­last úspě­chu Ka­tri­o­ně Lord-Le­vin­so­vé a ve­dou­cí­mu pro­duk­to­vé­mu ře­di­te­li Ni­chola­si Cu­min­so­vi, kteří se s vámi po­dě­lí o po­znatky v tren­dech in­frastruk­tu­ry, udr­ži­tel­nos­ti a po­kro­ku v ob­las­ti di­gi­tál­ních ino­va­cí.
 • Od­bor­ní­ci na in­frastruk­tu­ru a hos­tu­jí­cí řeč­ní­ci – Vy­slech­ně­te si Matthi­a­se Re­bel­liuse, člena správ­ní rady spo­leč­nos­ti Si­e­mens AG a ge­ne­rál­ní­ho ře­di­te­le spo­leč­nos­ti Si­e­mens Smart In­frastructu­re, a An­dre­je Ave­li­ni­ho, spo­luza­kla­da­te­le a před­se­du spo­leč­nos­ti AEC Advi­sors LLC. Ví­tě­zo­vé oce­ně­ní budou před­sta­ve­ni během jed­not­li­vých sekcí.

Chce­te-li se za­re­gis­tro­vat, na­vštiv­te yii.bentley.com/cs.


Mohlo by vás zajímat: