Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Testování výrobků pomocí výpočetních simulací

Pondělí, 27 Září 2021 00:06

Tags: 3DEXPERIENCE | Simulace | SolidWorks | Testování | Výrobky | Webinar

Seminar Solidworks-2138Před­ve­de­ní prak­tic­kých pří­kla­dů pev­nost­ních si­mu­la­cí, ana­lýz prou­dě­ní a před­sta­ve­ní vý­po­čet­ních clou­do­vých apli­ka­cí na plat­for­mě 3DE­x­pe­ri­en­ce v 22 mi­nu­to­vém webi­ná­ři v pon­dě­lí 4. října 2021 od 10 hodin. Při na­vr­ho­vá­ní i toho nej­jed­no­duš­ší­ho vý­rob­ku může kon­struk­tér­ská in­tu­i­ce zkla­mat pokud jde o pev­nost či obec­ně cho­vá­ní v re­ál­ných pod­mín­kách.

Po dlou­há léta jsou vý­po­čty, ne­bo­li si­mu­la­ce, osvěd­če­nou me­to­dou, jak zjis­tit cho­vá­ní vý­rob­ku ještě před tím, než je vy­ro­ben, nebo vy­ro­ben první fy­zic­ký pro­to­typ.
Si­mu­la­ce So­li­dworks urych­lu­jí vývoj a zvy­šu­jí kva­li­tu vý­rob­ků od po­čá­teč­ní fáze ná­vr­hu až po ná­hra­du fy­zic­kých testů. V tomto webi­ná­ři si uká­že­me pří­kla­dy vy­u­ži­tí vý­po­čtů jak pev­nost­ních ana­lýz, tak ana­lýz prou­dě­ní. Struč­ně se také se­zná­mí­me s port­fo­li­em vy­spě­lých vý­po­čet­ních ná­stro­jů nově do­stup­ných v clou­du na plat­for­mě 3DE­x­pe­ri­en­ce. Z ob­sa­hu:

  • pří­kla­dy pev­nost­ní ana­lý­zy (pev­nost, únava) v So­li­dworks Si­mu­lati­on
  • pří­klad ana­lý­zy prou­dě­ní po­mo­cí So­li­dworks Flow Si­mu­lati­on
  • pře­hled si­mu­lač­ních apli­ka­cí mul­ti­fy­zi­kál­ních jevů a velký vý­po­čet­ní výkon plat­for­my 3DE­x­pe­ri­en­ce pro vy­u­ži­tí v kon­strukč­ní praxi i na spe­ci­a­li­zo­va­ném pra­co­viš­ti vý­po­čtá­ře

Pokud vás obsah webi­ná­ře za­u­jal, a víte že v uve­de­ném ter­mí­nu se ne­bu­de­te moci zú­čas­nit, přes­to se za­re­gis­truj­te. Po od­vy­sí­lá­ní webi­ná­ře au­to­ma­tic­ky do­sta­ne email s od­ka­zem na zá­znam a po­u­ži­té ma­te­ri­á­ly. Webi­nář je bez­plat­ný, po skon­če­ní bude pro­stor pro vaše do­ta­zy.

Před­ná­še­jí­cím je Miloš Hrazdí­ra, In­dust­ry Pro­cess Con­sul­tant So­li­dworks.

   ZA­RE­GIS­TRUJ­TE SE   

Pon­dě­lí 4. října 2021 od 10:00 hodin.

Webi­nář bude vy­sí­lán v čes­kém ja­zy­ce.


Mohlo by vás zajímat: