Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

MiR s CSi palletising atomatizují přepravu materiálu

Pondělí, 11 Říjen 2021 02:15

Tags: AMR | Automatizace | Certifikace IP52 | CSi palletising | FMCG | Logistika | MiR1350 | Robotika

CSi palletizing-2140Mo­bi­le In­dustrial Ro­bots (MiR) ozná­mil spo­lu­prá­ci s CSi palle­ti­sing, ni­zo­zem­skou spo­leč­nos­tí po­sky­tu­jí­cí kom­plet­ní pa­le­ti­zač­ní ře­še­ní v FMCG prů­mys­lu. V rámci spo­lu­prá­ce před­sta­vu­je pa­le­ti­zá­tor od CSi palle­ti­sing po­sta­ve­ný na novém ro­bo­tu Mi­R1350. Ře­še­ní plně au­to­ma­ti­zu­je pře­pra­vu těž­kých palet ma­te­ri­á­lů v od­vět­ví s rych­lo­ob­rát­ko­vým spo­třeb­ním zboží, zejmé­na v FMCG/CPG vý­rob­ních a skla­do­vých za­ří­ze­ních.

Pa­le­ti­zá­tor Taros od spo­leč­nos­ti CSi palle­ti­sing byl dříve in­te­gro­ván do růz­ných typů do­prav­ní­ků pro pře­pra­vu ho­to­vých vý­rob­ků do skla­dů a prázd­ných palet ke stro­jům. Spo­leč­nost bude nyní in­te­gro­vat AMR ro­bo­ty k pře­pra­vě palet s vy­u­ži­tím je­di­né­ho do­prav­ní­ku pro pro­ce­sy skla­do­vá­ní nebo fi­nál­ní­ho ba­le­ní. Ře­še­ní navíc bez­pro­blé­mo­vě spo­lu­pra­cu­je s au­to­ma­ti­zač­ní­mi sys­témy zá­kaz­ní­ků typu ERP/WMS.
Au­to­nom­něj­ší a fle­xi­bil­něj­ší způ­sob pře­pra­vy ho­to­vých vý­rob­ků za­jiš­ťu­jí au­to­nomní mo­bil­ní ro­bo­ty a umožňují vý­kon­né, plně au­to­ma­ti­zo­va­ný pa­le­ti­zač­ní pra­cov­ní po­stup. CSi palle­ti­sing s part­ne­rem MiR při­ná­ší na trh další ge­ne­ra­ci pa­le­ti­zač­ních tech­no­lo­gií pro FMCG spo­leč­nos­ti po celém světě.

CSi palletizing--2140

Robot Mi­R1350 pře­pra­vu­je au­to­nomně ná­klad o váze až 1350 kg díky bez­pro­blé­mo­vé na­vi­ga­ci umožňující bez­peč­ný pro­voz v dy­na­mic­kém pro­stře­dí plném lidí a dal­ších pře­prav­ních za­ří­ze­ní. Stej­ně jako ostat­ní AMR ro­bo­ty s nižší nos­nos­tí od MiR, které mohou též spo­lu­pra­co­vat s ře­še­ní­mi od CSi palle­ti­sing, in­te­gru­je Mi­R1350 sen­zo­ry, 3D ka­me­ry a nej­no­věj­ší tech­no­lo­gie la­se­ro­vé­ho ske­no­vá­ní po­sky­tu­jí­cí 360stupňový pře­hled pro přes­nou a bez­peč­nou na­vi­ga­ci a pro­voz. Robot Mi­R1350 je na­vr­žen tak, aby vy­ho­vo­val nej­no­věj­ším bez­peč­nost­ním nor­mám v oboru, např. ISO 3691-4ANSI/RIA R15.08-1-2020. Spo­leč­ně s ro­bo­tem Mi­R600 před­sta­vu­jí první au­to­nomní mo­bil­ní ro­bo­ty na trhu s cer­ti­fi­ka­cí In­gress Pro­tecti­on52, což v praxi zna­me­ná, že je­jich sou­čás­ti mohou při­jít do styku s pra­chem a kap­ka­mi vody a je tak za­jiš­tě­na vy­so­ká úroveň vý­kon­nos­ti a spo­leh­li­vá funk­ce v ná­roč­ných vý­rob­ních pro­stře­dích i ve skla­dech.

Part­ner­ství ote­ví­rá AMR novým apli­ka­cím v FMCG a dal­ších prů­mys­lo­vých od­vět­vích

Spo­leč­nost CSi palle­ti­sing, která s úspě­chem pre­zen­to­va­la své ře­še­ní Taros po­sta­ve­né na MI­R1350 v rámci ně­mec­ké­ho ve­letr­hu Fa­ch­pack 2021, na­sa­di­la au­to­ma­ti­zač­ní tech­no­lo­gie již na růz­ných úrov­ních v rámci pro­ce­sů svých zá­kaz­ní­ků.
Podle Vla­di­mi­ra Vovka, glo­bál­ní­ho ře­di­te­le pro ob­last FMCG v Mo­bi­le In­dustrial Ro­bots dis­po­nu­je CSi palle­ti­sing sys­témy za­po­je­ný­mi přímo do vý­rob­ních pro­ce­sů svých zá­kaz­ní­ků, takže in­te­gra­ce AMR ro­bo­tů do pra­cov­ních toků je díky tomu bez­pro­blé­mo­vá. V oka­mži­ku kdy spo­leč­nos­ti ob­je­ví vý­ho­dy mo­bil­ních ro­bo­tů, jako je fle­xi­bi­li­ta, vyšší bez­peč­nost a vyšší pro­duk­ti­vi­ta, za­čnou hle­dat další apli­ka­ce, kde by pro ně byly pří­no­sem. Podle zjiš­tě­ní jsou mož­nos­ti téměř ne­o­me­ze­né a MiR je díky CSi scho­pen je pod­ni­kům z od­vět­ví FMCG/CPG snad­no zpřístup­nit.

Pro více informací navštivte www.mobile-industrial-robots.com.


Mohlo by vás zajímat: