Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Žhavé novinky v profesionálním 3D tisku na Fóru aditivní výroby

Pondělí, 11 Říjen 2021 22:17

Tags: 3D tisk | Forum aditivní výroby | Konference | MSV | Novinky | Trendy

3d-tisk-forum-aditivni-vyroby-4-2141Za­jí­má vás, co vše vám mohou na­bíd­nout nej­no­věj­ší tech­no­lo­gie 3D tisku? Chce­te se do­zvě­dět, jak je lze eko­no­mic­ky vy­u­ží­vat už i pro sé­ri­o­vou vý­ro­bu? Ať už je stře­dem vaší po­zor­nos­ti vý­ro­ba z plas­tů nebo kovů, kon­fe­ren­ce Fórum adi­tiv­ní vý­ro­by vám po­skyt­ne dobrý pře­hled a cen­nou in­spi­ra­ci. Kon­fe­ren­ce vě­no­va­ná tren­dům, zku­še­nos­tem a ob­chod­ním pří­le­ži­tos­tem ve 3D tisku, se 9. lis­to­pa­du vrátí na br­něn­ské vý­sta­viš­tě.

Již sedmý roč­ník Fóra adi­tiv­ní vý­ro­by se za­mě­ří na pří­no­sy 3D tisku, které se na­pl­no pro­je­vi­ly během co­vi­do­vé krize.
V tomto kom­pli­ko­va­ném ob­do­bí se právě díky 3D tis­kár­nám da­ři­lo re­a­go­vat na po­ptáv­ku po ne­do­stat­ko­vých pro­duk­tech – od zdra­vot­nic­kých po­mů­cek po pří­prav­ky v au­to­mo­bi­lo­vém prů­mys­lu.
Fórum adi­tiv­ní vý­ro­by 2021 při­ne­se ce­lo­den­ní pro­gram na­bi­tý před­náš­ka­mi o zku­še­nos­tech s pro­fe­si­o­nál­ním 3D tis­kem, při­čemž v le­toš­ním roč­ní­ku vy­ční­va­jí zejmé­na té­ma­ta vý­ro­by kon­co­vých dílů a ma­lo­sé­ri­o­vé vý­ro­by, která je díky po­kra­ču­jí­cí­mu vý­vo­ji na 3D tis­kár­nách do­stup­něj­ší než kdy dřív.
Kon­fe­ren­ce je po dlou­hé době také první pří­le­ži­tost vidět na vlast­ní oči nej­no­věj­ší pro­fe­si­o­nál­ní 3D tis­kár­ny, je­jich pro­duk­ty a pro­mlu­vit si se zá­stup­ci do­da­va­te­lů těch­to tech­no­lo­gií na­příč čes­kým i svě­to­vým trhem. Vedle tra­dič­ních tech­no­lo­gií jako je FDM, zde zís­ká­va­jí čím dál větší pro­stor me­to­dy 3D tisku pra­cu­jí­cí s práš­ko­vý­mi ma­te­ri­á­ly, které na­bí­ze­jí vy­so­kou vý­rob­ní pro­duk­ti­vi­tu při čím dál niž­ších ná­kla­dech.
Účast­ní­ci Fóra adi­tiv­ní vý­ro­by tak zís­ka­jí po­vě­do­mí o řadě svě­to­vých zna­ček 3D tis­ká­ren, od no­vi­nek firmy Stra­ta­sys, včet­ně je­jích čer­s­tvých akvi­zic, přes EOS, HP, Con­cept Laser, Vo­xeljet, Desktop Metal, Mark­for­ged a řadu dal­ších. O zku­še­nos­ti z lo­kál­ních zá­kaz­nic­kých apli­ka­cí se po­dě­lí čeští do­da­va­te­lé 3Dees In­dustries, 3Dwi­ser, 3R Sys­tems, MCAE Sys­tems a Misan, a vhled do vý­vo­je tech­no­lo­gií 3D tisku na­bíd­nou Filla­men­tum, Fra­ga­ria nebo Tri­Lab Group. Cel­ko­vě bude kon­fe­ren­ce pre­zen­to­vat více než 15 part­ne­rů a ještě větší počet tech­no­lo­gií 3D tisku.
Aby byla účast na kon­fe­ren­ci pro všech­ny co nej­pří­jem­něj­ší – na­vzdo­ry pře­tr­vá­va­jí­cím hy­gi­e­nic­kým opat­ře­ním, roz­hod­li se pro le­toš­ní rok or­ga­ni­zá­to­ři ome­zit počet re­gis­tra­cí na po­lo­vi­nu ka­pa­ci­ty před­náš­ko­vé­ho sálu. K dis­po­zi­ci je proto cel­ko­vě pouze 200 míst k sed­nu­tí, aby bylo možno za­jis­tit do­sta­teč­né ro­ze­stu­py a také nad­stan­dard­ní vý­mě­nu vzdu­chu v sálu.
V pří­pa­dě zájmu o účast proto s re­gis­tra­cí ne­vá­hej­te, zbý­va­jí­cí počet vol­ných vstu­pe­nek se rych­le krátí. Při včas­né re­gis­tra­ci navíc mů­že­te ušet­řit až 50 % opro­ti ná­ku­pu v den ko­ná­ní.
Pro účast­ní­ky je za­jiš­tě­no ce­lo­den­ní ob­čer­stve­ní včet­ně oběda a za zmín­ku stojí také mož­nost vy­hrát na místě 3D tis­kár­nu v hod­no­tě přes 50 tisíc korun nebo další ceny.
Po­drob­né in­for­ma­ce a re­gis­trač­ní for­mu­lář na­jde­te na webu www.​odborne-​konference.​cz.


Mohlo by vás zajímat: