Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Odborný webinář Inforu „Smartphone on Wheels“

Pondělí, 11 Říjen 2021 22:29

Tags: Automobilový průmysl | Infor | Smartphone on Wheel | Webinar

Infor-Ilustracni-2141Au­to­mo­bi­lo­vý prů­my­sl stojí na bodu zlomu. Vzhle­dem k tomu, že růst e-mo­bi­li­ty za­čí­ná do­sa­ho­vat hod­not vel­ko­ob­je­mo­vých trhů, musí před­ní vý­rob­ci a do­da­va­te­lé pře­pra­co­vat svůj ob­chod­ní model s cílem za­cho­vá­ní své re­le­van­ce. Při­poj­te se 19. října od 10 hodin k bez­plat­né­mu webi­ná­ři a zjis­tě­te, jak spo­leč­nost LTH Cas­tings, před­ní svě­to­vý au­to­mo­bi­lo­vý do­da­va­tel, trans­for­mo­va­la své vý­rob­ní ope­ra­ce tak, aby od­po­ví­da­ly tren­dům.

Bude řeč o čtyřech zá­klad­ních pi­lí­řích, které pod­ně­cu­jí di­gi­tál­ní trans­for­ma­ci pro vý­ro­bu a dis­tri­buci au­to­mo­bi­lů. Od­bor­ní­ci spo­leč­nos­ti Infor se také za­mě­ří na pri­már­ní opat­ře­ní, která musí vý­rob­ci a do­da­va­te­lé au­to­mo­bi­lů při­jmout, aby se při­způ­so­bi­li a ak­tiv­ně for­mo­va­li změnu u vý­rob­ků, slu­žeb i spo­tře­by.
Chy­bět ne­bu­de pa­ne­lo­vá dis­ku­ze o trans­for­ma­ci ve světě OEM, ale ani o tom, jak nej­lé­pe vy­ře­šit pro­blémy, s nimiž se sub­jek­ty pů­so­bí­cí v ob­las­ti au­to­mo­ti­ve po­tý­ka­jí.
Více in­for­ma­cí a mož­nost re­gis­tra­ce zdar­ma na­lez­ne­te na webo­vých strán­kách spo­leč­nos­ti Infor.


Mohlo by vás zajímat: