Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Nejnovější 3D technologie eviXscan na Formnextu 2021

Pondělí, 25 Říjen 2021 22:27

Tags: Evatronix | eviXmatic | eviXscan | FormNext | Frankfurt

Evatronix na Formnext-2143Eva­t­ro­nix, vý­rob­ce 3D ske­ne­rů evi­Xs­can, bude jed­ním z vy­sta­vo­va­te­lů na me­zi­ná­rod­ním ve­letr­hu Form­next 2021. Akce se bude konat 16.–19. lis­to­pa­du 2021 ve Frank­fur­tu nad Mo­ha­nem. Zú­čast­ní se před­ní firmy z prů­mys­lu adi­tiv­ních tech­no­lo­gií. Eva­t­ro­nix před­sta­ví své nej­no­věj­ší 3D pro­duk­ty evi­Xs­can a ře­še­ní pod­po­ru­jí­cí au­to­ma­ti­zo­va­né pro­ce­sy ří­ze­ní kva­li­ty. Ve­letrh Form­next je jed­nou z nej­vět­ších a nej­dů­le­ži­těj­ších udá­los­tí v ob­las­ti adi­tiv­ních vý­rob­ních a pří­buz­ných tech­no­lo­gic­kých pro­ce­sů.

Je to také místo se­tká­ní pro do­da­va­te­le a uži­va­te­le prů­mys­lo­vé­ho 3D tisku z ce­lé­ho světa.

Eva­t­ro­nix bude pří­to­men mezi lídry prů­mys­lu adi­tiv­ních tech­no­lo­gií. Pol­ská spo­leč­nost před­ve­de své nej­no­věj­ší pro­duk­ty a ře­še­ní. Ná­vštěv­ní­ci se mohou se­tkat s od­bor­ní­ky z Eva­t­ro­ni­xu, kteří budou před­vá­dět vy­so­ce kva­lit­ní 3D ske­ne­ry evi­Xs­can, li­ší­cí se v roz­sa­hu ske­no­vá­ní a na­bí­ze­né přes­nos­ti. Budou také pre­zen­to­vat apli­ka­ci si­mu­lu­jí­cí au­to­ma­tic­kou 3D kon­t­ro­lu kva­li­ty na vý­rob­ní lince – au­to­nomní ske­no­va­cí sta­ni­ci evi­X­ma­tic 2.0 spo­leč­ně se 3D ske­ne­rem evi­Xs­can v in­te­gra­ci s ko­bo­tem Uni­ver­sal Ro­bots a elek­tric­kým ge­ne­rá­to­rem vakua Re­spi­ro od Drim Ro­bo­tics.
Po­drob­nos­ti na­bíd­ky Eva­t­ro­ni­xu na­jde­te na jeho stán­ku umís­tě­ném v hale 12.1 (booth F62).

Více in­for­ma­cí o ve­letr­hu a re­gis­tra­ci na­lez­ne­te na webu Form­nex­tu.

Zá­jem­ci o účast na Form­nex­tu mohou kon­tak­to­vat Eva­t­ro­nix pro­střed­nic­tvím e-mailu na mar­ke­ting@​evatronix.​com pro za­slá­ní volné vstu­pen­ky (počet je ome­zen).


Mohlo by vás zajímat: