Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Nová verze i4 MEETING 2.0 nabízí více funkcí

Neděle, 31 Říjen 2021 01:58

Tags: CAD Schröer | i4 MEETING | On-line setkání | Virtuální realita

CAD Schroer-i4 Meeting-2143On-­li­ne se­tká­ní ve vir­tu­ál­ní re­a­li­tě (VR) jsou na vze­stu­pu a v blíz­ké bu­douc­nos­ti na­hra­dí mnoho typů se­tká­ní. Je to proto, že op­ti­mál­ní in­ter­ak­ce mezi účast­ní­ky schůzek vy­ža­du­je spo­leč­ný pro­stor, který i4 Me­e­ting na­bí­zí ve formě 3D vir­tu­ál­ní­ho světa. Zde se účast­ní­ci mohou volně po­hy­bo­vat kolem při­způ­so­bi­tel­ných VR světů a vidět 3D mo­de­ly a pří­buzná média. Na­pří­klad CAD mo­de­ly vý­rob­ků, stro­jů a do­kon­ce i ce­lých pro­vo­zů a to­vá­ren.

Mů­že­te si vyměňovat ná­pa­dy o pro­duk­tech a pro­jek­tech, před­klá­dat je živě a zažít je v nor­mál­ní ve­li­kos­ti ve VR. Verze 2.0 plat­for­my i4 Me­e­ting bylo roz­ší­ře­no o mnoho no­vých funk­cí, což činí vir­tu­ál­ní schůz­ky ještě pů­so­bi­věj­ší a efek­tiv­něj­ší.

Flexibilnější obsah VR prostřednictvím videí a obrázků

Z verze 2.0 lze v rámci VR se­tká­ní zob­ra­zit videa a ob­ráz­ky. Účast­ní­ci si pak mohou zob­ra­zit média na kon­krét­ních mís­tech v rámci 3D světa, aby zís­ka­li po­drob­né in­for­ma­ce o kon­krét­ním té­ma­tu. Po­u­ži­tí videí a ob­ráz­ků umožňuje snad­no pře­ná­šet klí­čo­vá sdě­le­ní na pří­sluš­ných mís­tech.

Lepší spolupráce prostřednictvím virtuální reality

Nová verze i4 Me­e­ting na­bí­zí ještě lepší spo­lu­prá­ci. In­ter­ak­tiv­ně vy­brá­ny mohou být nyní celé se­sta­vy a je­jich jed­not­li­vé kom­po­nen­ty. Vy­bra­né ob­jek­ty jsou pro účast­ní­ky zvý­raz­ně­ny. Díky tomu je mno­hem jed­no­duš­ší ná­vrhy pře­zkou­mat, pro­to­že i4 Mee­ting upo­zorňuje účast­ní­ky na zvý­raz­ně­né části, a tak ovlá­dá dis­ku­si. Kromě toho mohou být body zájmu de­fi­no­vá­ny ve VR světě, ke kte­ré­mu se mohou účast­ní­ci te­le­por­to­vat klik­nu­tím na tla­čít­ko. Je to velmi rych­lé a snad­né ces­to­vat kolem vel­kých VR světů.

Lepší správa VR schůzek

Sprá­va se­tká­ní v i4 Me­e­ting verze 2.0 byla vy­lep­še­na, aby usnad­ni­la dát do­hro­ma­dy VR světy pro schůz­ky. Byly také při­dá­ny další mož­nos­ti ve­de­ní účast­ní­ků. Tato a další vy­lep­še­ní dě­la­jí VR se­tká­ní jed­no­duš­ší­mi a pů­so­bi­věj­ší­mi.

 Vyzkoušejte si i4 MEETING on-line

i4 Me­e­ting lze snad­no on-line vy­zkou­šet. K dis­po­zi­ci je ně­ko­lik zku­šeb­ních se­tká­ní, z nichž každé ob­sa­hu­je ho­to­vý 3D svět, abys­te jej mohli pro­zkou­mat spolu s dal­ší­mi účast­ní­ky se­tká­ní. Každý, kdo chce vy­zkou­šet i4 Me­e­ting s vlast­ní­mi 3D mo­de­ly, může jed­no­du­še kon­tak­to­vat CAD Schroer. Pro své vlast­ní VR schůz­ky lze re­zer­vo­vat ně­ko­lik VR pro­sto­rů, na­pří­klad na tři nebo dva­náct mě­sí­ců, ve kte­rých si pak mů­že­te ucho­vá­vat vlast­ní on-line se­tká­ní s vlast­ní­mi 3D mo­de­ly. Účast­ní­ci se­tká­ní se mohou vno­řit do svých schůzek po­mo­cí PC, table­tu, smart­pho­nu nebo VR brýlí.

Vyzkoušejte i4 MEETING živě nyní >>

 

 


Mohlo by vás zajímat: