Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

elec calc 2021 a uvedení softwaru elec calc GRID

Pátek, 05 Listopad 2021 02:31

Tags: ECAD | elec calc 2021 | elec calc GRID | Trace Software

Trace Software-EC-21-GRID-2145Trace Soft­ware uvádí na trh sys­té­m elec calc ve verzi 2021 s no­vý­mi kom­po­nen­ta­mi včet­ně na­bí­je­cích sta­nic pro elek­tro­mo­bi­ly, no­vý­mi funk­ce­mi pro sprá­vu ener­ge­tic­kých sítí, evo­lu­cí pro vy­so­ké na­pě­tí a další op­ti­ma­li­za­cí er­go­no­mie. Tato nová verze je také skvě­lou pří­le­ži­tos­tí k uve­de­ní no­vé­ho soft­wa­ru elec calc GRID, který před­sta­vu­je vel­kou tech­no­lo­gic­kou re­vo­lu­ci při na­vr­ho­vá­ní ví­ce­zdro­jo­vých in­sta­la­cí a/nebo pro­po­je­ných sítí.

Jde o sku­teč­nou ino­va­ci pro pro­jek­to­vá­ní elek­tric­kých sítí.

elec calc 2021 – více mož­nos­tí vý­po­čtu

Jako každý rok je elec calc vy­dá­ván v nové verzi, aby na­bí­zel stále vý­kon­něj­ší funk­ce, které od­po­ví­da­jí po­tře­bám a novým tren­dům v elek­tro­tech­nic­kém pro­jek­to­vá­ní. Nová verze elec calcu in­te­gru­je nové kom­po­nen­ty a je­di­neč­né funk­ce ur­če­né pro větší fle­xi­bi­li­tu a vy­so­kou přes­nost při na­vr­ho­vá­ní elek­tric­kých in­sta­la­cí. Tyto evo­lu­ce jsou vý­sled­kem pří­stu­pu ne­u­stá­lé­ho zlep­šo­vá­ní a vůle k ex­trém­ní elek­tro­tech­nic­ké přís­nos­ti.

elec calc GRID – re­vo­lu­ce ve světě vý­po­čtů elek­tric­kých in­sta­la­cí

elec calc GRID byl na­vr­žen tak, aby vy­ho­vo­val po­tře­bám di­men­zo­vá­ní ví­ce­zdro­jo­vých a sí­ťo­vých sítí, které před­sta­vu­jí nové výzvy v ob­las­ti di­men­zo­vá­ní elek­tric­kých in­sta­la­cí. elec calc GRID umožňuje sprá­vu sítí vy­so­ké­ho i níz­ké­ho na­pě­tí ve stej­ném uži­va­tel­ském roz­hra­ní. Jeho al­go­rit­mus pro vý­po­čet toků za­tí­že­ní pod­po­ru­je de­fi­ni­ci toků vý­ko­nu pro ja­kou­ko­li in­sta­la­ci s více zdro­ji na růz­ných úrov­ních a sprá­vu sítí, ať už pro vy­vá­že­né nebo ne­vy­vá­že­né sítě.
Kromě vý­kon­ných vý­po­čet­ních al­go­rit­mů soft­ware spo­ju­je elek­tro­tech­nic­ké vý­ko­ny s nor­ma­tiv­ní­mi po­ža­dav­ky, při­čemž za­cho­vá­vá snad­nost po­u­ži­tí elec calcu a jeho vý­po­čet v re­ál­ném čase.

Více informací s výčtem novinek najdete v originální tiskové zprávě.


Mohlo by vás zajímat: