Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Shining3D vydává Geomagic Essentials V2

Úterý, 16 Listopad 2021 01:46

Tags: 3D skenování | CAD | Ge­o­ma­gic Es­sen­ti­als | Shi­ning 3D

Geomagic Essentials-2-3-2147Software Ge­o­ma­gic Es­sen­ti­als při­ná­ší ná­stro­je pro po­u­ži­tí CAD sys­té­mu jako sou­čás­ti pra­cov­ní­ho po­stu­pu mo­de­lo­vá­ní za­lo­že­né­ho na ske­no­vá­ní. Pře­vod 3D skenů do CADu nebyl nikdy jed­no­duš­ší. Ge­o­ma­gic Es­sen­ti­als je pře­kle­no­va­cí soft­ware, který ex­tra­hu­je všech­ny po­třeb­né prvky na­ske­no­va­né­ho dílu pro oka­mži­té po­u­ži­tí v CAD soft­wa­ru.

Díky pře­mos­tě­ní me­ze­ry mezi 3D ske­no­vá­ním a CAD se Ge­o­ma­gic Es­sen­ti­als stal ne­po­stra­da­tel­ným ná­stro­jem pro ko­mu­ni­tu uži­va­te­lů Shi­ning 3D.

Pro­to­že cílem Shi­ning 3D jako spo­leh­li­vé­ho do­da­va­te­le 3D ske­no­vá­ní je zlep­šo­vat kaž­do­den­ní pra­cov­ní po­stu­py a při­způ­so­bo­vat své pro­duk­ty a ře­še­ní sku­teč­ným po­tře­bám uži­va­te­lů, před­sta­vu­je ně­kte­ré z hlav­ních funk­cí Ge­o­ma­gic Es­sen­ti­als V2, které tr­va­le a efek­tiv­ně zlep­ší způ­sob práce.

Co je nového?

  1. Ořez sítě ro­vi­nou/křiv­kou
    K dis­po­zi­ci je ně­ko­lik mož­nos­tí, které umožňují oře­zá­vat (od­st­raňovat) po­ly­go­ny z ob­jek­tu. Všech­ny tyto mož­nos­ti jsou pří­stup­né pro­střed­nic­tvím tla­čít­ka Trim.
  2. Pře­vrá­ce­ní nor­mál
    Pří­kaz Flip Nor­mals ob­ra­cí směr nor­mál po­ly­go­no­vé sítě. Ji­ný­mi slovy, před­ní a zadní stra­na celé sítě se pře­vrá­tí.
  3. Shell/Thic­ken Mesh
    Úroveň tloušť­ky po­ly­go­no­vé­ho mo­de­lu je možné de­fi­no­vat du­pli­ko­vá­ním a po­su­nu­tím sítě buď v jed­nom směru (shell), nebo ve dvou smě­rech (thic­ken).
  4. Před­de­fi­no­va­né po­hle­dy v na­bíd­ce pra­vé­ho tla­čít­ka myši

Tato ak­tu­a­li­za­ce je pro všech­ny stá­va­jí­cí uži­va­te­le zcela ZDAR­MA a stáh­nout si ji mohou ZDE.


Mohlo by vás zajímat: