Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

HP pokračuje v rozvoji 3D tisku

Pátek, 19 Listopad 2021 12:54

Tags: 3D tisk | Aditivní výroba | FormNext | HP Inc. | HP Metal Jet | L’Oréal

HP 3DP-2146Spo­leč­nost HP tento týden na ve­letr­hu Form­next za­mě­ře­ném na adi­tiv­ní vý­ro­bu in­for­mo­va­la o při­pra­ve­nos­ti oslo­vit nové zá­kaz­ní­ky a roz­ší­řit part­ner­ské pro­gra­my i eko­sys­tém. HP na­vá­za­lo spo­lu­prá­ci s nej­vět­ším svě­to­vým vý­rob­cem kos­me­ti­ky, fir­mou L’Oréal, s níž se hodlá za­mě­řit na na­sa­ze­ní adi­tiv­ní vý­ro­by v ma­so­vém mě­řít­ku a na zkou­má­ní mož­nos­tí zcela no­vých kos­me­tic­kých obalů a dal­ších ino­va­cí.

Vedle toho rov­něž před­sta­vu­je ino­va­tiv­ní vý­rob­ní apli­ka­ce vy­vi­nu­té s vy­u­ži­tím plat­fo­rem pro 3D tisk Multi Jet Fusi­on a Metal Jet. Aby HP uspo­ko­ji­lo ros­tou­cí po­ptáv­ku po fle­xi­bil­něj­ší 3D vý­ro­bě a ma­so­vé per­so­na­li­za­ci na­příč prů­mys­lo­vý­mi od­vět­ví­mi, roz­ši­řu­je také síť do­da­va­te­lů za­řa­ze­ných do plat­for­my Di­gi­tal Ma­nu­factu­ring Ne­twork (DMN).

3D tisk při­ná­ší nové úrov­ně per­so­na­li­za­ce, fle­xi­bi­li­ty v pod­ni­ká­ní a udr­ži­tel­nos­ti. HP se svými part­ne­ry a zá­kaz­ní­ky bude i na­dá­le dláž­dit cestu k ma­so­vé vý­ro­bě vy­lep­šo­vá­ním svých tis­ko­vých plat­fo­rem Multi Jet Fusi­on a HP Metal Jet, a stej­ně tak po­mo­cí in­ves­tic do soft­wa­ru či slu­žeb.

L’Oréal a HP spo­lu­pra­cu­jí na trans­for­ma­ci kos­me­tic­ké­ho prů­mys­lu

Spo­lu­prá­ce mezi HP a L’Oréal umož­ní zvý­šit fle­xi­bi­li­tu vý­ro­by, vy­tvá­řet nové ino­va­tiv­ní obaly a na­bíd­nout spo­tře­bi­te­lům novou zá­kaz­nic­kou zku­še­nost. L’Oréal se roz­ho­dl vy­u­žít tech­no­lo­gii HP Multi Jet Fusi­on, aby mohl rych­le­ji re­a­go­vat na změny ve vý­rob­ních pro­ce­sech a na vý­rob­ních lin­kách. Obě firmy spo­leč­ně vy­vi­nu­ly sys­tém pro rych­lý návrh a vý­ro­bu tzv. „puků“ (ku­la­tých kra­bi­ček s kos­me­tic­ký­mi pří­prav­ky), které spo­leč­nos­ti L’Oréal usnad­ní a urych­lí pře­pra­vu, pl­ně­ní i eti­ke­to­vá­ní pro­duk­tů při vý­ro­bě, což při­ne­se 33% úspo­ru ná­kla­dů a 66% úspo­ru času. Mož­nost snad­no upra­vit de­sign těch­to obalů se osvěd­či­la i v prů­bě­hu pan­de­mie co­vi­du-19, kdy díky této tech­no­lo­gii do­ká­za­lal L’Oréal pruž­ně­ji re­a­go­vat na změny v ná­kup­ním cho­vá­ní spo­tře­bi­te­lů. L’Oréal plá­nu­je vy­u­žít plat­for­mu HP Di­gi­tal Ma­nu­factu­ring Ne­twork k roz­ší­ře­ní vý­ro­by ku­la­tých obalů na celý svůj glo­bál­ní do­da­va­tel­ský ře­tě­zec a dále také k na­pl­ně­ní svých cílů v ob­las­ti udr­ži­tel­nos­ti, neboť tak bude moci jed­not­li­vé díly efek­tiv­ně vy­rá­bět na místě a v čase, kdy jsou za­po­tře­bí.

Spo­leč­nos­ti L’Oréal a HP před­sta­vily na Form­nex­tu pří­kla­dy na míru na­vr­že­ných „puků“ a také je­di­neč­né tex­tu­ry pro lu­xus­ní kos­me­ti­ku, které je možné vy­tvo­řit pouze díky 3D tis­ko­vým ře­še­ním HP. Obě firmy zkou­ma­jí nové mož­nos­ti v ob­las­ti de­sig­nu i dal­ších ino­va­cí, které se na­bí­ze­jí díky schop­nos­tem plat­for­my HP Multi Jet Fusi­on . Vý­sled­kem spo­lu­prá­ce mezi spo­leč­nost­mi L’Oréal a HP a Ko­mi­sí pro al­ter­na­tiv­ní a ato­mo­vou ener­gii (le Com­missa­ri­at à l'éner­gie ato­mique et aux éner­gies al­ter­ta­ti­ves, CEA) na­vá­za­né v loňském roce je na­pří­klad návrh je­di­neč­ných tex­tur a ino­va­tiv­ních mříž­ko­vých obalů.

Cesta k vý­ro­bě: do­da­va­te­lé dílů vy­u­ží­va­jí výhod po­sky­to­va­ných slu­žeb, před­plat­né­ho, soft­wa­ru a au­to­ma­ti­za­ce

Spo­leč­nost HP roz­ši­řu­je svou glo­bál­ní síť Di­gi­tal Ma­nu­factu­ring Ne­twork o nové cer­ti­fi­ko­va­né do­da­va­te­le dílů, a za­ru­ču­je tak nej­vyš­ší stan­dar­dy kva­li­ty a spo­leh­li­vos­ti, pro­to­že po­ptáv­ka po vý­ro­bě s vy­u­ži­tím tech­no­lo­gie Multi Jet Fusi­on roste.

Part­ne­ři sítě HP Di­gi­tal Ma­nu­factu­ring Ne­twork a do­da­va­te­lé dílů, jako jsou spo­leč­nos­ti Fo­re­cast 3D, Ja­ws­tec, Weer­ga Zi­g­g­Zagg, vy­u­ží­va­jí port­fo­lio HP pro adi­tiv­ní vý­ro­bu včet­ně 3D Fac­to­ry Ser­vi­ces, soft­wa­ro­vých ře­še­ní, jako jsou HP 3D APIHP 3D Cen­ter, a hard­wa­ro­vých ře­še­ní, jako je HP Au­to­ma­tic Un­pac­king Stati­on, k usnad­ně­ní sprá­vy a au­to­ma­ti­za­ce kom­plex­ních pra­cov­ních po­stu­pů 3D tisku a sou­bo­rů za­ří­ze­ní pro ma­so­vou adi­tiv­ní vý­ro­bu. Zi­g­g­Zagg je také nej­no­věj­ším part­ne­rem, který vy­u­ží­vá ob­chod­ní model 3D jako služ­ba (3DaaS) spo­leč­nos­ti HP za­jiš­ťu­jí­cí větší ka­pi­tá­lo­vou fle­xi­bi­li­tu a vyšší ob­chod­ní agi­li­tu k rych­lej­ší­mu roz­ši­řo­vá­ní vý­ro­by. Uká­za­lo se, že tento model při­ná­ší v ne­stá­lém ob­do­bí pan­de­mie co­vi­du-19 ob­rov­ské vý­ho­dy, a zá­kaz­ní­ci HP na něj stále čas­tě­ji pře­chá­ze­jí.

Spo­leč­nost HP a její zá­kaz­ní­ci před­sta­vu­jí nové ino­va­ce:

  • Spo­leč­nos­ti BASF 3D Prin­ting So­lu­ti­onsOechsler: vy­vi­nu­ly plně za­káz­ko­vé ce­lo­sko­ře­pi­no­vé au­to­mo­bi­lo­vé se­da­dlo pro 3D tisk po­mo­cí tech­no­lo­gie Multi Jet Fusi­on a práš­ku BASF UL­TRA­SINT TPU01. Firma Oechsler vy­vi­nu­la je­di­neč­nou struk­tu­ru elas­to­me­ro­vé mříž­ky, která je ide­ál­ní pro se­da­dla lu­xus­ních a spor­tov­ních vozů a vy­so­ce in­di­vi­du­ál­ní prvky.
  • Im­press: nej­vět­ší ev­rop­ský tech­no­lo­gic­ký ře­tě­zec v ob­las­ti or­to­don­cie vy­u­ží­vá ře­še­ní HP Jet Fusi­on 5210 k roz­ší­ře­ní vý­ro­by či­rých zub­ních rov­ná­tek v novém vý­rob­ním zá­vo­dě ve Špa­něl­sku.
  • Fi­na­lis­té sou­tě­že Pu­mun­dus Challen­ge 2021: Tech­no­lo­gii Multi Jet Fusi­on vy­u­ži­li k vý­vo­ji apli­ka­cí oce­ně­ných v le­toš­ním roč­ní­ku sou­tě­že Pu­mun­dus Challen­ge ná­sle­du­jí­cí zá­kaz­ní­ci. Vý­her­ci byli vy­hlá­še­ni na ve­letr­hu Form­next.
    • ATHOS: při­pra­vu­je ko­merč­ní uve­de­ní zcela na míru šité le­zec­ké obuvi, která za­jiš­ťu­je bez­kon­ku­renč­ní po­hod­lí a vyšší vý­kon­nost.
    • Glaze Pro­sthe­tics: odol­nost, nízká hmot­nost a mož­nost per­so­na­li­za­ce ak­tiv­ní ruky Sym­bi­ous před­či­ly oče­ká­vá­ní pa­ci­en­tů s am­pu­to­va­nou horní kon­če­ti­nou.
    • Odi­sei Music: tento ces­tov­ní sa­xo­fon je nejmen­ší a nej­leh­čí elek­tro­nic­ký sa­xo­fon na světě a po­ří­di­lo si jej více než 1200 uži­va­te­lů po celém světě.

Pře­vrat ve vý­ro­bě ko­vo­vých dílů s tech­no­lo­gií HP Metal Jet

HP na ve­letr­hu Form­next rov­něž před­sta­vi­lo nové tren­dy v ob­las­ti plat­for­my Metal Jet včet­ně no­vých dílů a po­krok ve spo­lu­prá­ci s part­ne­ry, jako jsou GKN a Volkswagen. Volkswagen in­te­gru­je fi­nál­ní díly vy­ro­be­né tech­no­lo­gií HP Metal Jet do sloup­ku A mo­de­lu T-Roc Cab­ri­o­let. Kon­strukč­ní díly pro­šly cer­ti­fi­ka­cí pro ná­ra­zo­vé zkouš­ky a váží téměř o 50 % méně než běžné kom­po­nen­ty.
HP po­kra­ču­je v ově­řo­vá­ní vý­rob­ních apli­ka­cí u part­ne­rů a zá­kaz­ní­ků a smě­řu­je k širší ko­merč­ní do­stup­nos­ti tech­no­lo­gie Metal Jet v roce 2022.
HP Metal Jet je také fi­na­lis­tou sou­tě­že Pur­mun­dus Challen­ge 2021. Více in­for­ma­cí o bu­douc­nos­ti ko­vo­vé­ho 3D tisku na­jde­te zde.

 


Mohlo by vás zajímat: