Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Bentley získává společnost Power Line Systems

Pondělí, 22 Listopad 2021 22:56

Tags: Akvizice | Bentley Systems | Elektrická vedení | PLS | Power Line Systems | Software

pls pole w-2147Spo­leč­nost Bent­ley Sys­tems (BSY) ozná­mi­la 19. lis­to­pa­du 2021, že uza­vře­la ko­neč­nou do­ho­du o zís­ká­ní spo­leč­nos­ti Power Line Sys­tems – lídra v ob­las­ti soft­wa­ru pro návrh nad­zem­ních elek­tric­kých pře­no­so­vých ve­de­ní a je­jich struk­tur – od sou­kro­mé ka­pi­tá­lo­vé firmy TA As­so­ci­a­tes za při­bliž­ně 700 mi­li­o­nů do­la­rů. Úhra­da je splat­ná po podle volby BSY v ho­to­vos­ti nebo kom­bi­na­cí ho­to­vos­ti a akcií BSY.


Power Line Sys­tems ja­kož­to za­ve­de­ná spo­leč­nost s úpi­sem akcií bez ob­sa­zo­vá­ní za­měst­nan­ců na plný úva­zek vy­tvá­ří mi­mo­řád­nou zis­ko­vost a pe­něž­ní tok, a proto se oče­ká­vá, že akvi­zi­ce za­jis­tí na­růs­ta­jí­cí vý­sled­ky od­po­ví­da­jí­cí fi­nanč­ním me­t­ri­kám BSY.

Tato kom­bi­na­ce pod­stat­ně roz­ší­ří kom­plex­ní port­fo­lio spo­leč­nos­ti BSY pro in­te­gra­ci in­frastruk­tu­ry roz­vod­ných sítí v prů­bě­hu ce­lé­ho ži­vot­ní­ho cyklu, a to jak v ob­las­ti pře­no­su elek­tric­ké ener­gie, roz­vo­den a dis­tri­buč­ních za­ří­ze­ní, tak i te­le­ko­mu­ni­kač­ních věží. Vý­sled­ný roz­sah a hloub­ka soft­wa­ro­vých a clou­do­vých slu­žeb spo­leč­nos­ti pro in­te­gra­ci sítí umož­ní spo­leč­nos­ti BSY je­di­neč­ným způ­so­bem pod­po­řit mo­der­ni­za­ci in­frastruk­tu­ry sítí pro ob­no­vi­tel­né zdro­je ener­gie a skla­do­vá­ní, elek­tri­fi­ka­ci mo­bi­li­ty, všu­dypří­tom­né ši­ro­ko­pásmo­vé při­po­je­ní a 5G ko­mu­ni­ka­ci a eko­lo­gic­kou odol­nost a adap­ta­ci. Podle vzác­né­ho glo­bál­ní­ho kon­sen­su má ener­ge­tic­ká in­frastruk­tu­ra tak klí­čo­vou pri­o­ri­tu, že ame­ric­ký Zákon o in­ves­ti­cích do in­frastruk­tu­ry a za­měst­na­nos­ti na ní vy­čle­ní pra­vi­del­né fi­nan­co­vá­ní ve výši 65 mi­li­ard do­la­rů, při­čemž spo­leč­nost Gol­d­man Sachs od­ha­du­je, že 3 bi­li­o­ny do­la­rů budou muset být kaž­do­roč­ně vy­na­lo­že­ny na elek­tri­fi­ka­ci a ob­no­vi­tel­né zdro­je ener­gie, aby došlo ke kom­plet­ní­mu spl­ně­ní eko­lo­gic­kých cílů, které schva­lu­jí shro­máž­dě­ní po­li­tič­tí před­sta­vi­te­lé.

Akvi­zi­ce pod­lé­há ob­vyk­lým pod­mín­kám uza­vře­ní, včet­ně uvě­do­mě­ní Zá­ko­na HSR. Po uza­vře­ní bude spo­leč­nost Power Line Sys­tems pů­so­bit v rámci nové sku­pi­ny Grid In­te­grati­on Group spo­leč­nos­ti Bent­ley, která v sobě spojí také její ana­ly­tic­ké pro­duk­ty SPIDA a rych­le se roz­ví­je­jí­cí startup Open­Tower, při­čemž sou­čas­ný ge­ne­rál­ní ře­di­tel spo­leč­nos­ti Power Line Sys­tems Otto Lynch bude pod­ří­zen ře­di­te­li spo­leč­nos­ti Bent­ley, San­ta­nu Da­so­vi.

Power Line Sys­tems byla za­lo­že­na pro­fe­so­rem Uni­ver­si­ty of Wis­con­sin Dr. Ala­i­nem Pey­ro­tem v roce 1984 a má sídlo ve městě Ma­dison ve Wis­con­si­nu. Od sa­mé­ho po­čát­ku se sou­stře­di­la na ne­u­stá­lé zdo­ko­na­lo­vá­ní in­že­nýr­ských ná­stro­jů pro kon­struk­ce nad­zem­ních elek­tric­kých ve­de­ní a zís­ka­la si dů­vě­ru pře­no­so­vých in­že­ný­rů jako prů­mys­lo­vý stan­dard osvěd­če­ných po­stu­pů v USA, stále více i v Ev­ro­pě a pří­le­ži­tost­ně i v Asii. Soft­ware „PLS“ spo­leč­nos­ti Power Line Sys­tems může s vý­ho­dou při­nést so­fis­ti­ko­va­nost pře­no­so­vé třídy do šir­ších apli­ka­cí v nad­zem­ních roz­vo­dech a v ko­mu­ni­kač­ní síti, která pro za­jiš­tě­ní in­ten­ziv­něj­ší­ho do­sa­hu 5G stále čas­tě­ji za­hr­nu­je nově sdí­le­né sto­žá­ry a slou­py.

Ne­dáv­no vy­vi­nu­tá clou­do­vá služ­ba Open­Tower iQ Bent­ley Sys­tems vy­tvá­ří pů­so­bi­vý růst no­vé­ho pod­ni­ká­ní tím, že splňuje nové po­ža­dav­ky vlast­ní­ků te­le­ko­mu­ni­kač­ních věží na ži­vot­ní cyk­lus di­gi­tál­ních dvoj­čat je­jich stá­va­jí­cích věží. Di­gi­tál­ní dvoj­ča­ta věží vy­u­ží­va­jí mo­de­lo­vá­ní re­a­li­ty po­mo­cí bez­pi­lot­ních le­tou­nů, stro­jo­vé učení a mo­de­lo­vá­ní vý­kon­nos­ti aktiv, které po­má­ha­jí ma­xi­ma­li­zo­vat ka­pa­ci­tu, vý­no­sy, bez­peč­nost a spo­leh­li­vost těch­to aktiv a zá­ro­veň mi­ni­ma­li­zo­vat ná­kla­dy a ri­zi­ka práce v te­ré­nu. Nová sku­pi­na BSY Grid In­te­grati­on Group nyní může tuto pří­le­ži­tost roz­ší­řit na stá­va­jí­cí sto­žá­ry pro pře­nos elek­tric­ké ener­gie, je­jichž spo­leh­li­vost, bez­peč­nost a způ­so­bi­lost k po­u­ži­tí jsou za­tí­že­ny opo­tře­be­ním, ex­trém­ní­mi po­vě­tr­nost­ní­mi pod­mín­ka­mi a pro­růs­tá­ním ve­ge­ta­ce.

Přes­to­že Bent­ley Sys­tems do­po­sud ne­mě­la žád­nou na­bíd­ku na trhu v ob­las­ti pře­no­so­vých sítí, byla spo­leč­nos­tí ARC Advi­so­ry Group ohod­no­ce­na jako lídr šir­ší­ho se­sku­pe­ní pro elek­tric­ké pře­no­sy, dis­tri­buci a te­le­ko­mu­ni­ka­ce v rámci ná­stro­jů pro in­že­nýr­ské pro­jek­to­vá­ní za­ří­ze­ní, in­frastruk­tu­ry a BIM. Spo­je­ním pro­duk­tů spo­leč­nos­ti Power Line Sys­tems (pro pře­nos) s Ope­nU­ti­li­ties Sub­stati­on a SPIDA (pro dis­tri­buci) a Open­Tower (pro te­le­ko­mu­ni­ka­ce) a ře­še­ní­mi Ope­nU­ti­li­ties De­signer a Open­Comms (pro za­jiš­ťo­vá­ní sítě), grid in­te­gra­ce spo­leč­nos­ti Bent­ley Sys­tems a di­gi­tál­ní dvoj­ča­ta budou prak­tic­ky za­hr­no­vat všech­ny fy­zic­ké struk­tu­ry sítě a linek a sou­čas­ně s nimi budou stále více sdí­let ná­stro­je pro různé účely – a stej­ně jako v pří­pa­dě mo­der­ni­za­ce sítě se stala možná nej­dů­le­ži­těj­ším ře­še­ním in­frastruk­tu­ry na světě.

Podle Grega Bent­ley­ho, ge­ne­rál­ní­ho ře­di­te­le Bent­ley Sys­tems, zís­ká­ní spo­leč­nos­ti Power Line Sys­tems vyplňuje velmi dů­le­ži­tou me­ze­ru v na­bíd­kách BSY pro ener­ge­tic­ké sítě v tomto pří­hod­ném oka­mži­ku, kdy se mo­der­ni­za­ce sítě, odol­nost a in­te­gra­ce spo­ju­jí, aby pod­po­ro­va­ly jednu z nej­na­lé­ha­věj­ších a nej­tr­va­lej­ších pří­le­ži­tos­tí růstu.

Oče­ká­vá se, že spo­leč­nost Power Line Sys­tems v roce 2022 bude moci při­spět:

  • při­bliž­ně 30 mi­li­o­ny do­la­rů z vý­no­sů z před­plat­né­ho
  • zvý­še­ním cel­ko­vé­ho tempa Bent­ley růstu ARR
  • zis­ko­vos­tí v sou­la­du s his­to­rií marží EBI­T­DA, která činí více než dvoj­ná­so­bek marží BSY

Poradci

Gol­d­man Sachs pů­so­bí jako fi­nanč­ní po­rad­ce a Simp­son Tha­cher & Bart­lett LLP jed­na­jí jako práv­ní zá­stup­ce spo­leč­nos­ti Bent­ley Sys­tems. La­zard pů­so­bí jako fi­nanč­ní po­rad­ce a Go­odwin Proc­ter LLP jedná jako práv­ní zá­stup­ce spo­leč­nos­tí Power Line Sys­tems a TA As­so­ci­a­tes.


Mohlo by vás zajímat: