Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

V průmyslu chybějící lidé jsou nahrazováni investicemi do automatizace

Pondělí, 22 Listopad 2021 23:22

Tags: Automatizace | Optické snímače | Renishaw | RUP1 | Sondy | Upínání

Renishaw MSV 2021-DSC05318-2147Tu­zem­ský prů­my­sl do­stá­vá po­sled­ní roky za­brat. Musí se vy­rov­nat s ne­do­stat­kem kom­po­nen­tů, ma­te­ri­á­lů a od­bor­ných pra­cov­ní­ků. Za­tím­co pan­de­mií na­ru­še­né do­da­va­tel­ské ře­těz­ce firmy těžko na­hra­zu­jí, ne­do­sta­tek pra­cov­ní­ků řeší in­ves­ti­ce­mi do au­to­ma­ti­za­ce. Tento klí­čo­vý trend za­zna­me­na­la spo­leč­nost Re­nishaw na le­toš­ních prů­mys­lo­vých ve­letr­zích v Mi­lá­ně a Brně. Důraz na au­to­ma­ti­za­ci prů­mys­lu je zře­tel­ný ce­lo­svě­to­vě.

V čes­kých pod­mín­kách se ode­hrá­vá ni­ko­li kom­plet­ní vý­mě­nou stro­jů, ale spíše for­mou up­gra­du stá­va­jí­cích vý­rob­ních tech­no­lo­gií. Cílem těch­to up­gra­dů je za­jis­tit, aby se v méně li­dech dalo vy­rá­bět více nebo ale­spoň stej­ně. Tren­dem je i zjed­no­du­šo­vá­ní tech­no­lo­gic­ky ná­roč­ných úkonů tak, aby je zvlá­dl i krát­ce za­ško­le­ný pra­cov­ník.

Nej­vět­ší zájem je o ino­va­tiv­ní sní­ma­cí sys­témy, kte­rý­mi lze stro­je do­da­teč­ně vy­ba­vit a mo­der­ni­zo­vat. Lze tak snad­no au­to­ma­ti­zo­vat celý pro­ces vý­ro­by od usta­ve­ní ob­rob­ku přes jeho opra­co­vá­ní až po kon­t­rol­ní mě­ře­ní.

Velký zájem je na­pří­klad o bez­kon­takt­ní la­se­ro­vou ná­stro­jo­vou sondu NC4 s mod­rým la­se­rem, která po­sky­tu­je mno­hem přes­něj­ší mě­ře­ní než kla­sic­ké do­ty­ko­vé sondy. Pro­půj­ču­je ob­rá­bě­cím stro­jům přes­nost a ve spo­je­ní s po­čí­ta­čem také in­te­li­gen­ci po­třeb­nou pro bez­ob­služ­ný vý­rob­ní pro­voz.

 Renishaw NC4 Bezkontaktní nástrojové sondy NC4 poskytují vysoce rychlé a přesné měření nástrojů a detekci jejich poškození; umožňují řízení procesu na obráběcích strojích všech velikostí a typů. Technologie modrého laseru dosahuje díky kratší vlnové délce ještě přesnějšího měření. 

Ne­do­sta­tek kva­li­fi­ko­va­ných od­bor­ní­ků se po­zi­tiv­ně pro­mí­tá i ve zjed­no­du­šo­vá­ní ob­slu­hy stro­jů. I sondu NC4 lze pro­gra­mo­vat po­mo­cí jed­no­du­ché mo­bil­ní apli­ka­ce.

Ultrazvuk zlevňuje výrobu nadzvukových letadel

Novou tech­no­lo­gií, která ze­fek­tivňuje vý­ro­bu a šetří čas od­bor­né ob­slu­ze, jsou ul­tra­zvu­ko­vé sondy. Mezi ně patří na­pří­klad ul­tra­zvu­ko­vá sonda RUP1, která roz­ši­řu­je mož­nos­ti pě­ti­osých sou­řad­ni­co­vých mě­ři­cích stro­jů. Au­to­ma­tic­ká de­tek­ce tloušť­ky dílu po­mo­cí ul­tra­zvu­ku umožňuje změ­ře­ní velmi roz­měr­ných dílů nebo ob­tíž­ně do­sa­ži­tel­ných prvků.

Renishaw RUP1-2147  Ultrazvuková sonda RUP1 nepotřebuje pro přenos signálu nádrž s vodou ani spojovací gel. Namísto toho disponuje inovativní kuličkou s elastomerovým hrotem, která zajišťuje vynikající spojení mezi sondou a materiálem.

Na ve­letr­hu EMO v Mi­lá­ně byly mož­nos­ti sondy RUP1 de­mon­stro­vá­ny při mě­ře­ní roz­měr­né pod­vozko­vé nohy nad­zvu­ko­vé­ho le­tou­nu, jejíž du­ti­nu lze ji­ný­mi me­to­da­mi měřit jen velmi ob­tíž­ně.

Vý­ho­dou nové ge­ne­ra­ce ul­tra­zvu­ko­vých sys­té­mů je fakt, že ne­po­tře­bu­jí pro pře­nos sig­ná­lu nádrž s vodou ani spo­jo­va­cí gel. Dis­po­nu­jí ino­va­tiv­ní ku­lič­kou s elas­to­me­ro­vým hro­tem, která za­jiš­ťu­je vy­ni­ka­jí­cí spo­je­ní mezi son­dou a ma­te­ri­á­lem. Ob­slu­ha se tedy ne­mu­sí za­bý­vat sle­do­vá­ním ob­ra­zov­ky os­ci­lo­sko­pu, na­mís­to toho se vě­nu­je dů­le­ži­těj­ší práci.

Superrychlé měřítko, které obsluha nikdy neuvidí

Dal­ším čas­tým up­gra­dem je in­ves­ti­ce do mo­der­ních od­mě­řo­va­cích pra­ví­tek. Ta se uvnitř stro­jů po­hy­bu­jí rych­le­ji než ferra­ri. Do­ká­žou opa­ko­va­ně roz­li­šit po­lo­hu sní­ma­če s přes­nos­tí na jeden na­no­me­tr, a to rych­los­tí až 100 m/s! To je jako změ­řit ve­li­kost mo­le­ku­ly rych­los­tí 360 km/h.

Renishaw Fortis-2147
 
Odměřovací pravítko Fortis se skládá pouze z optického snímače polohy – vysokorychlostní kamery, která je umístěna v uzavřené čtecí hlavě. Ta snímá ocelové pravítko s tzv. absolutní stupnicí, která disponuje jemnou roztečí 30 μm.

Byť musí pra­vít­ka měřit velmi přes­ně, v prů­mys­lu jsou vy­u­ží­vá­na ve velmi ne­hos­tin­ném pro­stře­dí, kde odo­lá­va­jí prů­ni­ku chla­di­cích ka­pa­lin, pra­chu, špo­nám. Navíc se od pra­ví­tek oče­ká­vá, že budou přes­ně měřit celé roky bez nut­nos­ti pra­vi­del­né­ho ser­vi­su. Jsou totiž zpra­vi­dla ukry­ta hlu­bo­ko v nitru stro­je a jen vý­ji­meč­ně se ze­vnitř vy­jí­ma­jí.

Proto jsou mo­der­ní op­tic­ké sní­ma­če po­lo­hy kon­stru­o­vá­ny po­dob­ně jako tech­no­lo­gie vy­u­ží­va­né pro do­bý­vá­ní vesmí­ru, tedy jako ma­xi­mál­ně odol­né a spo­leh­li­vé, aby se ne­mu­se­ly nikdy vy­jí­mat. Vět­ši­na uži­va­te­lů ob­rá­bě­cích stro­jů proto od­mě­řo­va­cí pra­vít­ko nikdy na vlast­ní oči ne­vi­dě­la.

Upínání dílců pomocí žvýkaček již není třeba

Ino­va­ce­mi pro­šly také upí­na­cí sys­témy, a to opět ve snaze zjed­no­du­šit upev­ně­ní mě­ře­né­ho dílce. V praxi jde totiž o zdlou­ha­vý a ne­pří­jem­ný úkon. Je velmi ná­roč­né upev­nit díl tak, aby se ne­hý­bal a bylo možné změ­řit všech­ny jeho prvky. Vy­ža­du­je to znač­né od­bor­né zna­los­ti, kte­rých se ne­do­stá­vá.

 Renishaw Quickload rail-2147 QuickLoad rail system je chytré řešení pro snadné a variabilní upínání dílců na souřadnicové měřicí stroje. Usnadňuje vkládání dílců, zrychluje přípravu k měření a snižuje nároky na obsluhu měřicího stroje.

Prů­mys­lo­vé firmy se proto za­jí­ma­jí o sys­témy jako Quic­kLo­ad rail sys­tem, který před­sta­vu­je chyt­ré ře­še­ní pro snad­né a va­ri­a­bil­ní upí­ná­ní dílců na sou­řad­ni­co­vé mě­ři­cí stro­je. Upí­na­cí desky se po­mo­cí rych­lou­pí­na­cích mag­ne­tů a po­lo­ho­va­cích ko­lí­ků fi­xu­jí do spe­ci­ál­ních lišt. Při mě­ře­ní lze vyměňovat upnu­té se­sta­vy do­slo­va ve vte­ři­nách. Lze tak snad­no upev­nit a ná­sled­ně změ­řit ja­kou­ko­li sou­část­ku.

Tak lze zá­sad­ně zvý­šit vý­rob­ní ka­pa­ci­tu, opa­ko­va­tel­nost a přes­nost kon­t­rol­ní­ho pro­ce­su. Je to zá­sad­ní roz­díl opro­ti fi­xo­vá­ní sou­čás­tek ko­ber­co­vou pás­kou či růz­ný­mi le­pi­cí­mi hmo­ta­mi, což jsou sice pri­mi­tiv­ní, ale funkč­ní prak­ti­ky, které se v praxi stále často vy­sky­tu­jí.


Mohlo by vás zajímat: