Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Hexagon aktualizuje ESPRIT CAM

Úterý, 07 Prosinec 2021 11:40

Tags: Aditivní výroba | CNC | ESPRIT CAM | Hexagon MI | PBF | Pow­der Bed Fusi­on

Additive-PBF-2149CAM soft­ware, který před­sta­vi­la di­vi­ze Ma­nu­factu­ring In­tel­li­gen­ce spo­leč­nos­ti He­xa­gon, po­sky­tu­je di­gi­tál­ní ná­stro­je po­třeb­né k pří­pra­vě 3D tiš­tě­ných kom­po­nen­tů pro vý­ro­bu po­mo­cí tech­no­lo­gie PBF (pow­der bed fusi­on). Vzhle­dem k tomu, že hyb­rid­ní vý­ro­ba za­hr­nu­je pro­vá­dě­ní adi­tiv­ních i sub­trak­tiv­ních pro­ce­sů, in­te­gra­ce ná­stro­jů pro pří­pra­vu se­sta­ve­ní do CAM soft­wa­ru ze­fek­tivňuje pra­cov­ní po­stu­py pro jed­not­li­vé díly a na­bí­zí vý­znam­né zlep­še­ní efek­ti­vi­ty při zvy­šo­vá­ní ob­je­mů adi­tiv­ní vý­ro­by.

V sou­čas­né době je PBF nej­vy­spě­lej­ší tech­no­lo­gií adi­tiv­ní vý­ro­by pro prů­mys­lo­vou vý­ro­bu a před­sta­vu­je 86 % ce­lo­svě­to­vé in­sta­lač­ní zá­klad­ny stro­jů. Tech­no­lo­gie PBF se po­u­ží­vá k vý­ro­bě 3D dílů za­hří­vá­ním po­stup­ných vrs­tev práš­ku, ob­vykle na úrov­ni mi­k­ro­nů, a obec­ně vy­rá­bí díly, které vy­ža­du­jí do­kon­čo­va­cí práce na běž­ných CNC ob­rá­bě­cích stro­jích, aby bylo do­sa­že­no vy­so­ce kva­lit­ní po­vr­cho­vé úpra­vy.

Soft­ware ESPRIT CAM od He­xa­go­nu nyní na­bí­zí pra­cov­ní po­stup pří­pra­vy po­sta­ve­ní v CAM pro­stře­dí, který po­sky­tu­je je­di­nou, zjed­no­du­še­nou plat­for­mu pro adi­tiv­ní po­sta­ve­ní i do­kon­čo­va­cí ope­ra­ce. Jeho pa­ten­to­va­ný pra­cov­ní po­stup Part-to-Build byl vy­vi­nut s cílem změ­nit pře­vlá­da­jí­cí pa­ra­dig­ma 3D tisku od pří­pra­vy rych­lých pro­to­ty­pů až po prů­mys­lo­vou vý­ro­bu po­mo­cí sku­teč­né­ho CAM pro­stře­dí, které za­hr­nu­je kroky pří­pra­vy po­sta­ve­ní a pro­gra­mo­va­cí ná­stro­je pro ná­sled­né zpra­co­vá­ní vy­tiš­tě­ných dílů po­mo­cí drá­to­vé­ho elek­troero­ziv­ní­ho ob­rá­bě­ní (EDM) a fré­zo­va­cích ná­stro­jů. Při sé­ri­o­vé vý­ro­bě se daný díl vy­rá­bí sto­krát se stej­ný­mi sta­vě­cí­mi des­ka­mi, ori­en­ta­cí, ge­ne­ro­vá­ním pod­půr­né struk­tu­ry a při­řa­ze­ním stra­te­gie ex­po­zi­ce. Pra­cov­ní po­stup Part-to-Build řeší pří­pra­vu dílu a pří­pra­vu úlohy po­mo­cí spe­ci­a­li­zo­va­ných funk­cí v rámci jed­no­ho soft­wa­ru, čímž se vý­ro­ba stává chytřej­ší, pro­to­že umo­ž­ňuje zvý­šit ob­je­mo­vou efek­ti­vi­tu a au­to­ma­ti­zo­vat opa­ku­jí­cí se úlohy, jako je na­pří­klad krá­je­ní (sli­cing).

Pří­pra­va stav­by v sys­té­mu ESPRIT CAM je ur­če­na pro CAM pro­gra­má­to­ry a vy­u­ží­vá pra­cov­ní po­stup za­lo­že­ný na pa­ra­me­t­ric­kých da­tech, který za­jiš­ťu­je vy­so­kou přes­nost a do­dr­že­ní ge­o­me­t­rie pů­vod­ní­ho CAD mo­de­lu až do jeho roz­ře­zá­ní při pří­pra­vě na 3D tisk. Soft­ware čte a ma­ni­pu­lu­je se všemi ob­lí­be­ný­mi pa­ra­me­t­ric­ký­mi CAD for­má­ty a au­to­ma­tic­ky iden­ti­fi­ku­je ty po­vrchy, které vy­ža­du­jí pod­po­ru. Soft­ware také po­má­há s vy­tvá­ře­ním pod­půr­ných struk­tur a ge­ne­ru­je pa­ra­me­t­ric­ké plo­chy se zuby, frag­men­ta­cí a per­fo­ra­cí. Ge­ne­ro­vá­ní pod­por lze au­to­ma­ti­zo­vat pro bu­dou­cí se­sta­vy při­řa­ze­ním před­na­sta­ve­ní k ob­las­ti po­vrchu, čímž se za­chy­tí cenné vý­rob­ní know-how a zvýší se bu­dou­cí pro­duk­ti­vi­ta. Pro­to­že vět­ši­na mo­de­lů pro 3D tiš­tě­né díly je za­lo­že­na na STL, po­sky­tu­je ESPRIT CAM také STL (mesh) sli­cer, který vy­u­ží­vá ve­sta­vě­né soft­wa­ro­vé jádro.

Jakmi­le je díl roz­ře­zán, lze jej im­por­to­vat do pro­stře­dí soft­wa­ru pro pří­pra­vu úloh a v pří­pa­dě po­tře­by jej znovu po­u­žít. Zde jsou stra­te­gie osvi­tů au­to­ma­tic­ky při­řa­ze­ny podle zvo­le­né­ho na­sta­ve­ní stro­je. Pro­to­že je díl již na­ře­zán, pro­gra­má­tor je musí pouze se­sklá­dat a od­po­ví­da­jí­cí sou­bor stro­je je vy­ge­ne­ro­ván na zá­kla­dě cí­lo­vé­ho na­sta­ve­ní stro­je. He­xa­gon úzce spo­lu­pra­cu­je s vý­rob­ci stro­jů a po­sky­tu­je vý­rob­cem cer­ti­fi­ko­va­né stroj­ní sou­bo­ry pro op­ti­mál­ní výkon a jis­to­tu a spo­lu­pra­cu­je s před­ní­mi svě­to­vý­mi adi­tiv­ní­mi vý­zkum­ný­mi in­sti­tu­ce­mi, aby mohl ne­u­stá­le apli­ko­vat nej­no­věj­ší špič­ko­vé tech­no­lo­gie.

Po­u­ži­tím ESPRIT Ad­di­ti­ve PBF ve spo­je­ní s dal­ší­mi pro­duk­ty He­xa­go­nu, jako jsou MSC Apex Ge­ne­ra­ti­ve De­sign a Si­mu­fact Ad­di­ti­ve, mohou zá­kaz­ní­ci dále op­ti­ma­li­zo­vat své ná­vrhy dílů pro adi­tiv­ní vý­ro­bu.

Další in­for­ma­ce na­lez­ne­te na www.espritcam.com.


Mohlo by vás zajímat: