Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Seequent kupuje Advanced Resources and Risk Technology

Úterý, 14 Prosinec 2021 00:34

Tags: Akvizice | Algoritmy | AR2Tech | Bentley Systems | Geostatistika | Seequent

AR2Tech-Four Pines Image 1-2149Spo­leč­nost Bent­ley Sys­tems ozná­mi­la 13. prosince, že její ob­chod­ní jed­not­ka See­quent zís­ka­la spo­leč­nost Advan­ced Re­sour­ces and Risk Tech­no­lo­gy (AR2­Tech) se síd­lem v Den­ve­ru, která vy­ví­jí ge­osta­tis­tic­ké soft­wa­ro­vé apli­ka­ce. Akvi­zi­ce po­sky­tu­je See­quen­tu nej­mo­der­něj­ší ge­osta­tis­tic­ké al­go­ritmy, tech­no­lo­gie a du­šev­ní vlast­nic­tví pro ře­še­ní kom­plex­ních ge­o­prosto­ro­vých pro­blé­mů.

Algoritmy doplňují její ře­še­ní ge­o­lo­gic­ké­ho mo­de­lo­vá­ní a pra­cov­ní po­stu­py a po­má­ha­jí řešit pro­blémy tý­ka­jí­cí se země, ži­vot­ní­ho pro­stře­dí a zdro­jů.
AR2­Tech před­sta­vu­je novou ge­ne­ra­ci ře­še­ní ge­osta­tis­ti­ky a ana­lý­zy pro­sto­ro­vých dat pro tě­žeb­ní prů­my­sl, vědy o ži­vot­ním pro­stře­dí a ener­ge­ti­ku. Její nej­mo­der­něj­ší, vy­so­ce vý­kon­né al­go­ritmy a pra­cov­ní po­stu­py pro cloud a stol­ní po­čí­ta­če umož­ňu­jí uži­va­te­lům vy­tvá­řet a op­ti­ma­li­zo­vat růz­no­ro­dou sadu mo­de­lů, a to i s mi­li­o­ny buněk, bez vý­kon­nost­ních ome­ze­ní. Kni­hov­nu al­go­rit­mů AR2­Te­chu lze po­u­žít pro ši­ro­kou škálu ge­osta­tis­tic­ké­ho mo­de­lo­vá­ní a metod da­to­vé vědy, které pod­po­ru­jí funk­ce za­mě­ře­né na data a za­lo­že­né na stro­jo­vém učení. Ře­še­ní lze po­u­ží­vat sa­mo­stat­ně nebo in­te­gro­vat s jiným soft­wa­rem, včet­ně ře­še­ní pro 3D ge­o­lo­gic­ké mo­de­lo­vá­ní Le­a­pfrog od See­quen­tu.
Další in­for­ma­ce na­lez­ne­te na www.ar2tech.com.


Mohlo by vás zajímat: