Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Dodávka tisíců výrobních dílů stohovaným tiskem

Úterý, 18 Leden 2022 14:58

Tags: 3D Systems | 3D tisk | Aditivní výroba | Figure 4 | Na vyžádání | Stohování | Webinar

3D Systems-Stacked Webinar-2203Pokud se chce­te se do­zvě­dět, jak po­kro­ky ve sto­ho­vá­ní s vy­so­kou hus­to­tou na ře­še­ní Fi­gu­re 4 od 3D Sys­tems zvy­šu­jí pro­duk­ti­vi­tu adi­tiv­ní vý­ro­by a umožňují vy­rá­bět ti­sí­ce dílů za pou­hých 48 hodin, máte mož­nost zhléd­nout webi­nář na vy­žá­dá­ní. Díky novým ma­te­ri­á­lům, vyš­ším rych­los­tem tisku a ino­va­tiv­ním pra­cov­ním po­stu­pům pře­chá­zí adi­tiv­ní vý­ro­ba (AM) ze svého pri­már­ní­ho vy­u­ži­tí jako pro­to­ty­po­va­cí­ho ná­stro­je na efek­tiv­ní a pro­duk­tiv­ní mož­nost vý­ro­by ve vel­kém mě­řít­ku.

Tato je kon­ku­ren­ce­schop­ná s tra­dič­ní­mi vý­rob­ní­mi me­to­da­mi, jako je vstři­ko­vá­ní plas­tů. A pro­to­že adi­tiv­ní vý­ro­ba na­bí­zí větší fle­xi­bi­li­tu do­da­va­tel­ské­ho ře­těz­ce a rych­lou re­a­li­za­ci dílů, je je­di­neč­ným ře­še­ním pro ma­lo­sé­ri­o­vou a pře­kle­no­va­cí vý­ro­bu, stej­ně jako pro hro­mad­né při­způ­so­be­ní.

3D Sys­tems s po­tě­še­ním sdílí vý­znam­ný po­krok v efek­ti­vi­tě se­sta­vo­vá­ní se svým novým ře­še­ním pro sto­ho­vá­ní dílů s vy­so­kou hus­to­tou, které vy­u­ží­vá výšku se­sta­ve­ní tis­ká­ren Fi­gu­re 4, efek­tiv­ní vklá­dá­ní a op­ti­ma­li­zo­va­né pod­půr­né struk­tu­ry umož­ňu­jí­cí vyšší úro­veň dáv­ko­vé­ho tisku a ná­sled­né­ho zpra­co­vá­ní.

Té­ma­ta to­ho­to webi­ná­ře za­hr­nu­jí:

  • Zá­klad­ní in­for­ma­ce o dáv­ko­vé vý­ro­bě se stá­va­jí­cí­mi tech­no­lo­gi­e­mi
  • Výzvy pro vý­rob­ní ka­pa­ci­ty s Fi­gu­re 4
  • Vý­ho­dy no­vé­ho sto­ho­va­né­ho pra­cov­ní­ho po­stu­pu
  • Ukáz­ku no­vé­ho ře­še­ní 3D Sprint

 

Sledujte nyní

 

 


Mohlo by vás zajímat: