Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Létající auto certifikované pro létání

Středa, 26 Leden 2022 17:48

Tags: ADEPT Airmotive | AirCar | CFD | EASA | Štefan Klein

AirCar-2-2204Pokud jste sle­do­va­li naše člán­ky o Ae­ro­mo­bi­lu (jeden z posledních zde), možná vám vr­ta­lo hla­vou, co v sou­čas­nos­ti dělá za­kla­da­tel a kon­struk­tér spo­leč­nos­ti Ae­ro­mo­bil, pro­fe­sor Šte­fan Klein, když Ae­ro­mo­bil opus­til. Inu za­lo­žil spolu s An­to­nem Za­ja­cem další spo­leč­nost Klein Vi­si­on a začal pra­co­vat na pro­jek­tu Ai­r­Car. Nyní létající auto AirCar získalo osvědčení letové způsobilosti.

Po úspěš­ném ab­sol­vo­vá­ní 70 hodin ná­roč­ných le­to­vých zkou­šek v sou­la­du s nor­ma­mi Ev­rop­ské agen­tu­ry pro bez­peč­nost le­tec­tví (EASA), při kte­rých bylo usku­teč­ně­no více než 200 vzle­tů a při­stá­ní, vydal slo­ven­ský Úřad pro civilní letectví Ai­r­Ca­ru ofi­ci­ál­ní osvěd­če­ní o le­to­vé způ­so­bi­los­ti.
Ná­roč­né le­to­vé zkouš­ky za­hr­no­va­ly celou škálu le­to­vých a vý­kon­nost­ních ma­né­vrů a pro­ká­za­ly úžas­nou sta­tic­kou a dy­na­mic­kou sta­bi­li­tu v re­ži­mu le­ta­dla. Pro­cedu­ry vzle­tu a při­stá­ní byly pro­ve­de­ny i bez toho, aby se pilot musel do­tknout ří­ze­ní letu.
Pře­ve­de­ní kon­strukč­ních vý­kre­sů do ma­te­ma­tic­kých mo­de­lů s vý­po­čty CFD ana­lý­zy, tes­to­vá­ní v ae­ro­dy­na­mic­kém tu­ne­lu, od kon­strukč­ní­ho pro­to­ty­pu 1:1 po­há­ně­né­ho elek­tric­kým 15kW mo­to­rem po 1000­kg dvou­míst­ný pro­to­typ po­há­ně­ný 1,6l mo­to­rem BMW, který do­sá­hl klí­čo­vé­ho cer­ti­fi­kač­ní­ho mil­ní­ku, si vy­žá­da­lo tým 8 vy­so­ce kva­li­fi­ko­va­ných od­bor­ní­ků a více než 100 000 člo­vě­ko­ho­din.
Spo­leč­nost Klein Vi­si­on již do­kon­či­la testy no­vé­ho vý­kon­né­ho, leh­ké­ho a účin­né­ho le­tec­ké­ho mo­to­ru ADEPT Air­mo­ti­ve stej­no­jmen­né firmy a do­kon­či­la vý­kre­sy a tech­nic­ké vý­po­čty pro při­pra­vo­va­ný model s mo­no­ko­kem a vr­tu­lí s pro­měn­ným sklo­nem, který by měl do­sa­ho­vat rych­los­ti přes 300 km/h a do­le­tu 1000 km. Oče­ká­vá se, že nový sé­ri­o­vý model bude cer­ti­fi­ko­ván do 12 mě­sí­ců.
Více in­for­ma­cí na www.klein-vision.com.


Mohlo by vás zajímat: