Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

AeroMobil má první reklamu na létající auto na světě

Středa, 31 Březen 2021 13:57

Tags: AeroMobil | Ae­ro­Mo­bil | AM 4 | Reklama | Stink Films

AeroMobil FINAL-2114Spo­leč­nost Ae­ro­Mo­bil ozná­mi­la 30. břez­na 2021, že za­há­ji­la pro­pa­gač­ní kampaň na pod­po­ru plá­no­va­né­ho ko­merč­ní­ho uve­de­ní mo­de­lu Ae­ro­Mo­bil AM 4 v roce 2023. Téma kam­pa­ně: „Be. The. Ex­pe­ri­en­ce.“ od­rá­ží je­di­neč­ný pocit vzru­še­ní, který může lé­ta­jí­cí auto při­nést ři­di­čům i ces­tu­jí­cím, na­pří­klad při vzle­tu při se­šlápnu­tí ak­ce­le­rá­to­ru a stou­pá­ním přes 1200 stop (366 m) za mi­nu­tu, poté letu rych­los­tí 160 mil (257,5 km) za ho­di­nu nad po­zem­ním pro­vo­zem a s ohro­mu­jí­cí sce­né­rií pod sebou.

Středo­bo­dem kam­pa­ně je mi­nu­to­vá re­kla­ma před­sta­vu­jí­cí Ae­ro­Mo­bil, vy­lí­če­ná z po­hle­du sa­mot­né­ho vo­zi­dla. Video vy­tvo­ře­né oceňova­nou svě­to­vou pro­dukč­ní spo­leč­nos­tí Stink Films spo­ju­je pří­běh cesty Ae­ro­Mo­bi­lu od snu k re­a­li­tě, úžas­né zá­žit­ky, které umožňuje na sil­ni­ci i na ob­lo­ze, a nové mož­nos­ti, které če­ka­jí na ty, kteří si jej po­ří­dí.

 

 

 


Mohlo by vás zajímat: