Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Unikátní technologie na veletrhu Reklama Polygraf Obaly

Autor článku: Redakce   
Úterý, 26 Duben 2022 10:30

Tags: 3D tisk | 3Dexpo | Car Wrapping | Obaly | Polygrafie | PVA Expo Praha | Reklama | Veletrh

RPO-VOT02854-2217Co se ak­tu­ál­ně děje v obo­rech re­kla­my, po­ly­gra­fie, obalů a ino­va­tiv­ních tech­no­lo­gií před­sta­ví ve­letrh Re­kla­ma Po­ly­graf Obaly 2022 ve dnech 3. až 5. květ­na. K vi­dě­ní budou nejen atrak­tiv­ní ex­po­zi­ce tu­zem­ských i za­hra­nič­ních firem, ale také bo­ha­tý do­pro­vod­ný pro­gram pro pro­fe­si­o­ná­ly z ob­las­ti re­kla­my a ko­mu­ni­ka­ce. Vý­znam­né osob­nos­ti oboru se po­dě­lí o no­vin­ky i zku­še­nos­ti a po­ra­dí ná­vštěv­ní­kům během před­ná­šek, worksho­pů i sou­tě­ží pro­fe­si­o­ná­lů.

Po tří­le­té pře­stáv­ce se vrací na vý­sta­viš­tě PVA Expo Praha klí­čo­vý ve­letrh pro seg­men­ty sig­n­ma­kin­gu, po­ly­gra­fie a obalů. Vý­rob­ci, do­da­va­te­lé, české i za­hra­nič­ní firmy ze světa re­kla­my a ko­mu­ni­ka­ce po­ra­dí pod­ni­ka­te­lům v oboru, jak se od­li­šit od kon­ku­ren­ce po­mo­cí no­vi­nek a tren­dů to­ho­to od­vět­ví. Před­sta­ví se pou­ta­vé ex­po­zi­ce a ino­va­tiv­ní tech­no­lo­gie, bude možné účast­nit se před­ná­šek a worksho­pů ve­de­ných vý­znam­ný­mi osob­nost­mi oboru.
Prů­běž­ně po celou dobu ko­ná­ní ve­letr­hu bude pro­bí­hat spe­ci­ál­ní pro­gram Car Wrap­ping, který ukáže tipy, triky, rady a pre­zen­ta­ce le­pe­ní včet­ně uká­zek ma­te­ri­á­lů ruka­ma od­bor­ní­ků a spe­ci­a­lis­tů v oboru.
Nej­vý­znam­něj­ší firmy seg­men­tu
Sou­čás­tí ve­letr­hu bude také spe­ci­ál­ní sekce 3DE­x­po umís­tě­ná v Hale 2D, kde budou umís­tě­ny ex­po­zi­ce de­sít­ky vy­sta­vo­va­te­lů pre­zen­tu­jí­cích 3D tis­kár­ny a nej­no­věj­ší tren­dy v 3D tech­no­lo­gi­ích. Za­jí­ma­vost na­jdou ná­vštěv­ní­ci i na ven­kov­ní ploše před Vstup­ní halou I, kde bude umís­těn pro­mo­truck s pre­zen­ta­cí.
Své no­vin­ky na ve­letr­hu před­sta­ví spo­leč­nos­ti jako Canon, Co­mim­pex Print, Igepa, Span­dex, Ko­ni­ca Mi­nol­ta, Bit­con, Komfi, Pa­py­rus, Na­no­tec a mnoho dal­ších.
Více in­for­ma­cí o ve­letr­hu na­jde­te na www.reklama-fair.cz.


Mohlo by vás zajímat: