Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Klíčový milník v testování letové způsobilosti AeroMobilu

Pondělí, 08 Březen 2021 13:58

Tags: AeroMobil | CS23 | EASA | Letové zkoušky

AeroMobil Test Flights stills Flying-2111Spo­leč­nost Ae­ro­Mo­bil ozná­mi­la 5. břez­na po­drob­nos­ti o ne­dáv­no do­kon­če­né fázi tes­to­va­cích letů au­to­mo­bi­lu Ae­ro­Mo­bil. Po ko­merč­ním uve­de­ní na trh v roce 2023 bude mít Ae­ro­Mo­bil za sebou více než de­ká­du tr­va­jí­cí vývoj. A to včet­ně le­to­vých testů tří funkč­ních pro­to­ty­pů s cel­kem více než 300 tisíc ho­di­na­mi in­že­nýr­ských úprav na po­sled­ní verzi vo­zi­dla.

Pro­gram le­to­vých zkou­šek, který začal v září 2020, je sou­čás­tí přís­ných po­ža­dav­ků Ev­rop­ské agen­tu­ry pro le­to­vou bez­peč­nost (EASA) podle normy CS23, které se vzta­hu­jí na všech­ny kri­tic­ké aspek­ty letu. V prů­bě­hu pro­gra­mu tes­to­va­cích letů Ae­ro­Mo­bil úspěš­ně spl­nil ně­ko­lik klí­čo­vých EASA CS23 po­ža­dav­ků upra­vu­jí­cích le­to­vou způ­so­bi­lost, včet­ně le­to­vých vý­sled­ků z hle­dis­ka nej­vyš­ší a pá­do­vé rych­los­ti. Ale také pů­so­bi­vých schop­nos­tí vzlét­nout již za 400 metrů a do­sáh­nout rych­los­ti stou­pá­ní více než 365 metrů za mi­nu­tu.

Nej­vyš­ší pri­o­ri­tou tes­to­va­cí­ho týmu je op­ti­ma­li­za­ce ří­ze­ní Ae­ro­Mo­bi­lu během letu jako je sta­bi­li­ta a ma­né­v­ro­va­tel­nost. Tyto cha­rak­te­ris­ti­ky jsou vy­la­dě­ny tak, aby po­sky­to­va­ly op­ti­mál­ní rov­no­váhu mezi jed­no­du­chos­tí ovlá­dá­ní letu plnou rych­los­tí a před­ví­da­tel­nos­tí a mršt­nos­tí cho­vá­ní vo­zi­dla. Spo­leč­nost se zá­ro­veň snaží do­sáh­nout stej­ných vý­sled­ků při po­ža­dav­cích na cer­ti­fi­ka­ce od Fe­de­ral Avi­ati­on Ad­mi­nis­trati­on (FAA) v USA a dal­ších ob­dob­ných agen­tur v ostat­ních re­gi­o­nech světa.

Tes­to­va­cí pi­lo­ti se sho­du­jí na tom, že létat s Ae­ro­Mo­bi­lem je oprav­du jed­no­du­ché a zá­bav­né. Za­čí­ná to po­ci­tem čis­té­ho nad­še­ní při po­su­nu­tí páky ak­ce­le­ra­ce na doraz s ná­sled­ným stou­pá­ním při­bliž­ně 300 metrů za mi­nu­tu a potom le­to­vou rych­los­tí 300 ki­lo­me­t­rů za ho­di­nu. Ae­ro­Mo­bil je během letu velmi sta­bil­ní a na­bí­zí pi­lo­to­vi a ces­tu­jí­cí­mu kom­fort známý spíše z lu­xus­ních au­to­mo­bi­lů než spar­ťan­ský zá­ži­tek, který po­sky­tu­je vět­ši­na jed­no­mo­to­ro­vých le­ta­del. Na při­stá­ní stačí jed­no­du­še vy­rov­nat let nad při­stá­va­cí plo­chou a ubrat výkon. Jakmi­le se kola Ae­ro­Mo­bi­lu do­tknou při­stá­va­cí plo­chy, začne se cho­vat jako kla­sic­ký au­to­mo­bil.

Ae­ro­Mo­bil je na­vr­žen tak, aby splňoval re­gu­lač­ní po­ža­dav­ky le­tec­ké­ho i au­to­mo­bi­lo­vé­ho prů­mys­lu. Když se stane ko­merč­ně do­stup­ný v roce 2023, bude prav­dě­po­dob­ně mezi těmi nej­spo­leh­li­věj­ší­mi le­ta­dly z hle­dis­ka odol­nos­ti vůči ná­ra­zu. Pro­stor pro pa­sa­žé­ry bude splňovat bez­peč­nost­ní po­ža­dav­ky au­to­mo­bi­lo­vých re­gu­lá­to­rů, které jsou pod­stat­ně přís­něj­ší než ty ur­če­né pro le­ta­dla.

Více na aeromobil.com.

 


Mohlo by vás zajímat: