Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

3DEXPERIENCE World 2022 opět jen virtuálně

Pátek, 28 Leden 2022 01:00

Tags: 2022 | 3DEXPERIENCE World | COVID-19 | Dassault Systemès

3DEX2022-Virtual Only-2204Ještě před několika dny jsem vy­zý­val ty, co mohou, aby se re­gis­tro­va­li na 3DE­x­pe­ri­em­ce World do At­lan­ty. Teď je ale vše úplně jinak. Po­řa­da­te­lé se po peč­li­vém zvá­že­ní roz­hod­li pře­su­nout 3DE­x­pe­ri­en­ce World 2022 na zcela vir­tu­ál­ní akci, která se bude konat od 7. do 9. února 2022.

Po celé mě­sí­ce prů­běž­ně mo­ni­to­ro­va­li pro­bí­ha­jí­cí pan­de­mii Covid-19, aby za­jis­ti­li, že budou moci World bez­peč­ně uspo­řá­dat. Nyní při sle­do­vá­ní dat a pře­zkou­má­ní bez­peč­nost­ních pro­to­ko­lů ne­vě­ří, že by byli schop­ni jak za­jis­tit bez­peč­nost účast­ní­ků, tak jim po­skyt­nout zá­ži­tek, který uži­va­te­lé a part­ne­ři od akce oče­ká­va­jí. Přes­to­že tedy letos v At­lan­tě opět ne­do­jde k osob­ním se­tká­ním, bude vir­tu­ál­ní verze kon­fe­ren­ce 3DE­x­pe­ri­en­ce World po­kra­čo­vat s in­spi­ra­tiv­ním ob­sa­hem, zku­še­ný­mi řeč­ní­ky a nej­lep­ší­mi pre­zen­ta­ce­mi na­plá­no­va­ný­mi pro akci s osob­ní pří­tom­nos­tí, a dal­ší­mi. Virtuální konference se můžete zúčastnit zcela zdarma.

Proč byste se měli zú­čast­nit? Po­dí­vej­te se na tento odkaz.

Při­poj­te se ke ko­mu­ni­tě So­li­dworks News&Info, kde na­jde­te nej­ak­tu­ál­něj­ší in­for­ma­ce o akci.


Mohlo by vás zajímat: