Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Nová verze Ansys 2022 R1 pro technické simulace

Úterý, 08 Únor 2022 22:48

Tags: 2022 R1 | ANSYS | Letectví | Technické simulace | Tváření plechu | VF rušení

Ansys-high-performance-workgroup-2206Soft­ware a služ­by firmy Ansys re­du­ku­jí pře­káž­ky a umožňují zá­kaz­ní­kům řešit sou­čas­né slo­ži­té in­že­nýr­ské pro­blémy. In­že­nýr­ská si­mu­la­ce se roz­ší­ři­la mimo úzce spe­ci­a­li­zo­va­né od­bor­ní­ky i do běž­né­ho ná­vr­hu a vý­vo­je vý­rob­ků, což umožňuje stále více spo­leč­nos­tem še­t­řit čas, sni­žo­vat ná­kla­dy a ino­vo­vat.

Sou­čas­ně prud­ce vzrost­la slo­ži­tost in­že­nýr­ských ře­še­ní, což vy­ža­du­je, aby se or­ga­ni­za­ce roz­ši­řo­va­ly jako nikdy před­tím, což zvy­šu­je po­ptáv­ku po po­kro­či­lých vý­po­čet­ních zdro­jích a me­zi­o­bo­ro­vých in­že­nýr­ských ře­še­ních. Nové pro­duk­ty, tech­no­lo­gie a ná­stro­je, které tvoří Ansys 2022 R1, umožňují od­bor­ní­kům jít do hloub­ky s vlast­ní­mi pra­cov­ní­mi po­stu­py u apli­ka­cí spe­ci­fic­kých pro dané od­vět­ví a zá­ro­veň roz­ši­řu­jí ši­ro­ké mož­nos­ti snad­né­ho po­u­ži­tí, které urych­lu­jí spo­lu­prá­ci mezi týmy.
Nová ře­še­ní za­mě­ře­ná na prů­my­sl roz­ši­řu­jí de­fi­ni­ci toho, co je možné. Ansys 2022 R1 ob­sa­hu­je spe­ci­ál­ní pra­cov­ní pro­stor pro le­tec­tví v Ansys Flu­ent, který při­způ­so­bu­je uži­va­tel­ské roz­hra­ní si­mu­la­cím ex­ter­ní ae­ro­dy­na­mi­ky a umožňuje kon­struk­té­rům le­ta­del vy­hod­no­co­vat účin­nost le­ta­del a stu­do­vat dy­na­mi­ku od pod­zvu­ko­vých až po velmi rych­lé prou­dě­ní. Po­dob­ně nový pro­dukt Ansys For­ming umožňuje in­že­ný­rům di­gi­tál­ně na­vr­ho­vat a ově­řo­vat každý krok pro­ce­su tvá­ře­ní plechů, který se běžně vy­sky­tu­je v au­to­mo­bi­lo­vém prů­mys­lu, vý­ro­bě spo­tře­bi­čů, le­tec­kém prů­mys­lu a vý­ro­bě ba­le­né­ho zboží. Ansys RF Advi­sor On De­mand je za­mě­řen spe­ci­ál­ně na pomoc in­že­ný­rům při ře­še­ní pro­blé­mů s vy­so­ko­frekvenč­ním ru­še­ním pro novou ge­ne­ra­ci high-tech za­ří­ze­ní.

Další informace o Ansys 2022 R1 naleznete na www.ansys.com/products/release-highlights.


Mohlo by vás zajímat: