Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Siemens zdokonaluje CFD simulace

Pátek, 25 Únor 2022 00:44

Tags: CFD | GPU | Nvidia | Siemens | Simcenter | Simulace | STAR-CCM+

Siemens Simcenter STAR-CCM NVIDIA 02-2208Spo­leč­nost Si­e­mens Di­gi­tal In­du­st­ries Soft­ware ozná­mi­la 23. února 2022, že ve spo­lu­prá­ci se spo­leč­nos­tí Nvi­dia ote­vře­la dveře do nové éry CFD (Com­pu­tati­o­nal Fluid Dy­na­mics) si­mu­la­cí. Soft­ware Sim­cen­ter STAR-CCM+ 2022.1, který je sou­čás­tí port­fo­lia soft­wa­ru a slu­žeb Xce­le­ra­tor, při­ná­ší ak­ce­le­ra­ci po­mo­cí GPU s pod­po­rou CUDA, která při­ná­ší rych­lej­ší časy zpra­co­vá­ní při niž­ších in­ves­tič­ních ná­kla­dech na hard­ware pro CFD si­mu­la­ce v kon­strukč­ních a in­že­nýr­ských or­ga­ni­za­cích všech ve­li­kos­tí.

Při si­mu­la­cích ae­ro­dy­na­mi­ky ex­ter­ních vo­zi­del prů­mys­lo­vé třídy do­ká­za­li in­že­ný­ři Si­e­men­su a Nvi­die de­mon­stro­vat, jak lze po­mo­cí GPU sní­žit po­třeb­né in­ves­ti­ce do hard­wa­ro­vých vý­po­čtů až o 40 % a spo­tře­bu ener­gie na 10 % ekvi­va­lent­ní spo­tře­by CPU při za­cho­vá­ní stej­ných časů si­mu­la­ce.
Vy­so­ce vý­kon­né vý­po­čty za­lo­že­né na CPU ve spo­je­ní s vy­so­ce šká­lo­va­tel­nou CFD pa­ra­le­li­za­cí sice umožňují ob­rov­ské zrych­le­ní ab­so­lut­ních časů ře­še­ní, ale za cenu vy­so­kých in­ves­tic do hard­wa­ru nebo cloud com­pu­tingu. Tato tech­no­lo­gie, kte­rou má Si­e­mens k dis­po­zi­ci, mění pra­vi­dla hry a Si­e­mens se s ně­kte­rý­mi z nej­dů­vě­ry­hod­něj­ších part­ne­rů v této ob­las­ti drží na vr­cho­lu.

Další informace o produktech a službách Siemens Digital Industries Software najdete na siemens.com/software nebo sledujte LinkedIn, Twitter, Facebook a Instagram.


Mohlo by vás zajímat: