Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Kostel v Banské Bystrici má ve 3D tištěný presbytář

Čtvrtek, 10 Březen 2022 23:06

Tags: 3D tisk | Kovy | Marián Rudinec | MCAE Sys­tems | Presbytář | Xact Metal | XM200C

Presbytar-4-2210Tech­no­lo­gie 3D tisku z kovů se dnes běžně vy­u­ží­vá pro vý­ro­bu nej­růz­něj­ších kon­co­vých dílů či pro­to­ty­pů. Mezi před­nos­ti této tech­no­lo­gie, která umožňuje vy­tisk­nout i vý­rob­ky, které byste jinou tech­no­lo­gií ne­vy­tvo­ři­li, patří vy­so­ká přes­nost tisku, rych­lost pro­ce­su i pevné a odol­né vý­tis­ky. Spo­leč­nost MCAE Sys­tems ten­to­krát před­sta­vu­je tro­chu jiný pro­jekt – zho­to­ve­ní presby­tá­ře kos­te­la sv. Alž­bě­ty v Ban­ské Bys­tri­ci, ve kte­rém ko­vo­vý 3D tisk se­hrál ne­ma­lou roli.

Ma­ri­án Ru­di­nec, jed­na­tel spo­leč­nos­ti Plus Stu­dio, de­sig­nér a so­chař, nad­še­nec pro nové tech­no­lo­gie, který při své tvor­bě ak­tiv­ně vy­u­ží­vá 2D a 3D mo­de­lo­vá­ní stej­ně jako 3D tisk, hle­dal nej­vhod­něj­ší ře­še­ní pro re­a­li­za­ci kom­plet­ní za­káz­ky – zho­to­ve­ní au­tor­ské­ho so­chař­ské­ho díla pro sa­král­ní pro­stor. Jed­na­lo se o sochu Kris­ta, kříž a další prvky, které nyní zdobí presby­tář kos­te­la sv. Alž­bě­ty v Ban­ské Bys­tri­ci.
Hlav­ním dů­vo­dem, proč zho­to­vit části sochy tech­no­lo­gií 3D tisku z kovů, byla vy­so­ká cena kla­sic­ké­ho lití do bron­zu, která by pře­sáh­la cel­ko­vé ná­kla­dy pro­jek­tu, a dlou­há do­da­cí lhůta od­lit­ků. Pro­jekt byl změ­něn a při­způ­so­ben tak, aby volně mo­de­lo­va­né části mohly být vy­tiš­tě­ny přímo z kovu a ná­sled­ně kom­ple­to­vá­ny spolu s dal­ší­mi část­mi do fi­nál­ní­ho díla.

3D tisk na tis­kár­ně XM200C

Pro tisk umě­lec­ky vy­tvo­ře­ných částí sochy po­u­ži­la spo­leč­nost MCAE Sys­tems 3D tis­kár­nu XM200C od Xact Metal. Tyta tis­kár­na pro ko­vo­vý 3D tisk kom­bi­nu­je hlav­ní před­nos­ti adi­tiv­ní vý­ro­by spé­ká­ním ko­vo­vé­ho práš­ku (SLM/DMLS) se špič­ko­vou tech­no­lo­gií a na­bí­ze­jí bez­kon­ku­renč­ní kva­li­tu vy­tiš­tě­né­ho dílu za do­stup­nou cenu. Jako ma­te­ri­ál vy­bral Ma­ri­án Ru­di­nec spolu s od­bor­ní­ky z MCAE ne­re­zo­vou ocel 316L.

Presbytar-1-2210

Dílo se po­da­ři­lo zre­a­li­zo­vat v po­do­bě, jak bylo na­vr­ho­vá­no úplně na za­čát­ku, když se ještě po­čí­ta­lo s tech­no­lo­gií kla­sic­ké­ho lití. Zho­to­ve­ní vy­mo­de­lo­va­ných, umě­lec­ky ztvár­ně­ných částí, bylo pl­no­hod­not­ně re­a­li­zo­vá­no 3D tis­kem. Ostat­ní kon­strukč­ní a nosné části byly na­vr­že­ny s ohle­dem na mi­ni­mál­ní vstup stro­jí­ren­ské­ho nebo ji­né­ho opra­co­vá­ní a tím zvý­še­ní ná­kla­dů. Vý­raz­nou fi­nanč­ní po­lož­kou pro­jek­tu byla také vý­sled­ná po­vr­cho­vá úpra­va částí tech­no­lo­gií gal­va­nic­ké­ho zla­ce­ní.

Úspo­ra ná­kla­dů i času díky 3D tisku z kovů

Ko­vo­vým 3D tis­kem byla za­cho­vá­na nejen pů­vod­ně na­vr­ho­va­ná es­te­ti­ka díla a vý­raz­ně se ušet­řil čas, ale po­da­ři­lo se také udr­žet cel­ko­vý roz­po­čet na re­a­li­za­ci díla. So­chař a de­sig­nér Ma­ri­án Ru­di­nec řešil zho­to­ve­ní umě­lec­ké­ho díla 3D tis­kem z kovů po­pr­vé, ale roz­hod­ně ne na­po­sled. Nejen že oce­nil cel­ko­vou úspo­ru ná­kla­dů, vy­so­kou rych­lost tisku (a tím ušet­ře­ní času) i rych­lé do­dá­ní, ale také špič­ko­vou kva­li­tu po­vrchu vý­tis­ků s dů­ra­zem na jemné de­tai­ly.
Vhod­ným na­sta­ve­ním ce­lé­ho pro­jek­tu se po­da­ři­lo najít al­ter­na­ti­vu ke kla­sic­ké­mu od­lé­vá­ní kovů a tím vý­raz­ně ušet­řit fi­nanč­ní pro­střed­ky.


Mohlo by vás zajímat: