Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Bosch kupuje společnost Atlatec

Čtvrtek, 10 Březen 2022 23:57

Tags: Akvizice | Atlatec | Automatizované řízení | Bosch | Digitální mapy

Bosch Atlatec-box mounted-2210Spo­leč­nost Bosch roz­ši­řu­je své od­bor­né zna­los­ti v ob­las­ti au­to­ma­ti­zo­va­né­ho ří­ze­ní a po­si­lu­je svou po­zi­ci na trhu pro­střed­nic­tvím akvi­zi­ce. Spo­leč­nost At­la­tec se síd­lem v ně­mec­kém Karl­sru­he se stane sou­čás­tí di­vi­ze Bosch Cross-Do­ma­in Com­pu­ting So­lu­ti­ons jako sa­mo­stat­ně ří­ze­ná spo­leč­nost. Spo­leč­nos­ti Bosch a At­la­tec nyní po­de­psa­ly pří­sluš­né do­ho­dy.

At­la­tec je jed­ním z nej­i­no­va­tiv­něj­ších svě­to­vých po­sky­to­va­te­lů di­gi­tál­ních map s vy­so­kým roz­li­še­ním pro asi­s­ten­ci ři­di­če a au­to­ma­ti­zo­va­né ří­ze­ní. Spo­leč­nost, která byla vy­čle­ně­na z Tech­no­lo­gic­ké­ho in­sti­tu­tu v Karl­sru­he v roce 2014, za­měst­ná­vá při­bliž­ně 25 lidí v Ně­mec­ku, Ja­pon­sku a Spo­je­ných stá­tech.

Bosch Atlatec-sf raw data to vector map side by side-2210

Plá­no­va­ná akvi­zi­ce At­la­tecu dále roz­ši­řu­je od­bor­né zna­los­ti firmy Bosch v ob­las­ti di­gi­tál­ních map s vy­so­kým roz­li­še­ním. Bosch se tak stává je­di­nou spo­leč­nos­tí, která může svým zá­kaz­ní­kům na­bíd­nout všech­ny po­třeb­né sta­veb­ní prvky au­to­ma­ti­zo­va­né­ho ří­ze­ní – od po­ho­nů a sen­zo­rů až po soft­ware a mapy – z je­di­né­ho zdro­je.
Bylo do­hod­nu­to, že kupní cena ne­bu­de zve­řej­ně­na. Akvi­zi­ce pod­lé­há schvá­le­ní an­ti­mo­no­pol­ní­mi úřady.


Mohlo by vás zajímat: