Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Siemens vydává Simcenter SPH Flow 2202

Pátek, 11 Březen 2022 18:03

Tags: CFD | Siemens | Simcenter SPH Flow 2022 | Simulace

Simcenter-SPH-Flow-2202-released-2210Au­to­mo­bi­lo­ví in­že­ný­ři musí vy­u­ží­vat vir­tu­ál­ní tes­to­vá­ní pro­střed­nic­tvím CFD (Com­pu­tati­o­nal Fluid Dy­na­mics) si­mu­la­ce, aby za­jis­ti­li vý­kon­nost vo­zi­dla za všech jízd­ních pod­mí­nek a zá­ro­veň zkrá­ti­li dobu vý­vo­je a sní­ži­li ná­kla­dy. Aby však bylo možné mi­ni­ma­li­zo­vat ná­kla­do­vě ná­roč­né ex­pe­ri­men­tál­ní tes­to­vá­ní, musí si­mu­la­ce za­chy­tit slo­ži­tost těch­to jízd­ních scé­ná­řů s do­sta­teč­nou věr­nos­tí.

CFD si­mu­la­ce vy­ža­du­jí vy­so­ce věrné me­cha­nic­ké a fy­zi­kál­ní úvahy, od přes­né­ho mo­de­lo­vá­ní po­hy­bu vo­zi­dla až po před­ví­dá­ní vy­so­ce dy­na­mic­ké­ho vod­ní­ho ma­nage­men­tu, aby se slo­ži­tost změ­ni­la v kon­ku­renč­ní vý­ho­du.

S novou verzí Sim­cen­ter SPH Flow 2202 mohou kon­struk­té­ři a CFD ana­ly­ti­ci v růz­ných prů­mys­lo­vých od­vět­vích vy­u­ží­vat nové mož­nos­ti a vy­lep­še­ní k mo­de­lo­vá­ní slo­ži­tých dy­na­mic­kých in­ter­ak­cí te­ku­tých těles a zá­ro­veň zrych­lit. Nová verze při­ná­ší vy­lep­še­né uži­va­tel­ské pro­stře­dí, které zvy­šu­je pro­duk­ti­vi­tu a zá­ro­veň zkra­cu­je dobu po­třeb­nou k uve­de­ní na trh.

Nová vy­lep­še­ní v Sim­cen­ter SPH Flow po­má­ha­jí (od­ka­zy vedou na ori­gi­nál­ní an­g­lic­kou zprá­vu):

 


Mohlo by vás zajímat: