Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

DraftSight je do 29. 3. o 100 € levnější

Pondělí, 14 Březen 2022 23:45

Tags: Das­sault Sys­tè­mes | DraftSight | Sleva

3DX Draftsight image-2211Draft­Si­ght je kom­plex­ní 2D a 3D CAD ře­še­ní, které umož­ňu­je vy­tvá­řet, upra­vo­vat, pro­hlí­žet a při­po­mín­ko­vat jed­no­du­še, rych­le a efek­tiv­ně všech­ny druhy 2D a 3D DWG sou­bo­rů. Draft­Si­ght měl zpo­čát­ku do­stup­nou i bez­plat­nou verzi, ale to už delší dobu není prav­da. Nicmé­ně už na le­toš­ní on-line kon­fe­ren­ci 3D­Ex­pe­ri­en­ce World bylo vidět, že Das­sault má zájem na tom, aby se pro­de­je to­ho­to 100% kom­pa­ti­bil­ní­ho pro­duk­tu s Au­to­CA­Dem od Au­to­de­s­ku roz­po­hy­bo­va­ly.

Zřej­mě proto při­chá­zí s na­bíd­kou, která se vzta­hu­je vý­hrad­ně na Čes­kou re­pub­li­ku, Slo­ven­sko, Ma­ďar­sko a Pol­sko, kdy edici Draft­Si­ght En­ter­pri­se Plus na­bí­zí už za 299 eur (místo 399 eur). Ale jen do 29. 3. 2022.

Zá­ro­veň jsou tu upo­zor­ně­ní, že není možná kom­bi­na­ce s dal­ší­mi na­bíd­ka­mi a zá­ro­veň tato na­bíd­ka není plat­ná pro vzdě­lá­va­cí li­cen­ce. Na na­bíd­ku se mohou vzta­ho­vat další ome­ze­ní.

 Zde jsou vý­ho­dy edice Draft­Si­ght En­ter­pri­se Plus:

  • Vlast­ní bloky – Draft­Si­ght En­ter­pri­se Plus pod­po­ru­je po­u­ži­tí dy­na­mic­kých bloků ze soft­wa­ru Au­to­CAD. Bu­de­te moci edi­to­vat všech­ny je­jich vlast­nos­ti a navíc mů­že­te vy­tvá­řet vaše vlast­ní bloky!
  • Sí­ťo­vé li­cen­ce – Draft­si­ght En­ter­pri­se je op­ti­ma­li­zo­ván pro pod­ni­ko­vé po­u­ži­tí a je k dis­po­zi­ci jako plo­vou­cí li­cen­ce.
  • In­di­vi­du­ál­ní ře­še­ní – U nás se roz­hod­ne­te, zda chce­te li­cen­ci kou­pit nebo pro­naj­mout, včet­ně bez­pro­blé­mo­vé­ho pře­no­su va­šich CAD dat do So­lid­works.
  • Známé pří­ka­zy a uži­va­tel­ské roz­hra­ní plus pod­po­ra sou­bo­ro­vých for­má­tů DWG a DXF – s ta­ko­vou vý­ba­vou bude pře­chod z Au­to­CA­Du hrač­kou.
  • 3D mo­de­lo­vá­ní – Draft­Si­ght En­ter­pri­se Plus umož­ňu­je vy­tvá­řet před­de­fi­no­va­ná 3D tě­le­sa, po­u­ži­tel­ná pro 3D tisk.
  • Správ­ce vý­kre­sů – vý­kon­ný ná­stroj Sheet Set Ma­nager vám po­mů­že se sprá­vou roz­sáh­lých vý­kre­so­vých se­stav.

Po­žá­dej­te nyní o více in­for­ma­cí a zís­kej­te přes­ně ty funk­ce, které po­tře­bu­je­te.

Na­bíd­ka platí jen do 29. břez­na 2022.


Mohlo by vás zajímat: