Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Webinář o digitalizaci těžkého průmyslu

Úterý, 15 Březen 2022 11:45

Tags: Analýzy | Digitalizace | ESI Group | Simulace | Těžký průmysl | Webináře

ESI Group HM LP Banner-2211Webi­nář s ná­zvem De­li­ver Safe, Clean, Pro­ducti­ve Ma­chi­ne­ry & Equi­p­ment pro zá­jem­ce při­pra­vi­la na 24. břez­na v 16.00 ho­din spo­leč­nost ESI Group. Di­gi­tál­ní trans­for­ma­ce ži­vot­ní­ho cyklu vý­ko­nu pro­duk­tu pro­střed­nic­tvím vir­tu­ál­ní­ho pro­to­ty­pu klí­čo­vých pro­duk­tů a pro­ce­sů urych­lu­je pro­ce­sy vý­vo­je pro­duk­tu.

 

Vy­tvo­ře­ní vir­tu­ál­ní­ho zku­šeb­ní­ho po­ly­go­nu, pi­lot­ní mon­táž­ní haly a vir­tu­ál­ní ser­vis­ní údrž­bář­ské ga­rá­že k po­sou­ze­ní při­pra­vo­va­ných pro­duk­tů vy­ža­du­je více než jen sérii ne­sou­vis­lých, dis­krét­ních si­mu­la­cí nebo de­ter­mi­nis­tic­kých ana­lýz.

Při­poj­te se k nad­chá­ze­jí­cí­mu webi­ná­ři, kde se ESI Group bude za­bý­vat tím, jak může těžký prů­my­sl na­vr­ho­vat, tes­to­vat a ově­řo­vat při­pra­vo­va­né pro­duk­ty pro pro­voz­ní kom­fort a bez­peč­nost.

   REZERVUJTE SI MÍSTO!   

Zúčastněte se celé série Digitalizace těžkého průmyslu:

 


Mohlo by vás zajímat: