Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

GRAITEC převezme společnost Applied Software

Čtvrtek, 17 Březen 2022 01:44

Tags: AEC | Akvizice | Applied Software | Autodesk | BIM | Graitec | Stavebnictví

Graitec Applied Software-2211Spo­leč­nost GRAI­TEC, me­zi­ná­rod­ní vý­vo­jář soft­wa­ru pro BIM, vý­ro­bu a na­vr­ho­vá­ní v ob­las­ti AEC a pla­ti­no­vý part­ner spo­leč­nos­ti Au­to­de­sk v Ev­ro­pě a zlatý part­ner v Ka­na­dě a USA, po­kra­ču­je v akvi­zi­ci firmy Ap­plied Soft­wa­re. Spo­leč­nost Ap­plied Soft­ware se síd­lem v At­lan­tě, která byla pů­vod­ně za­lo­že­na v roce 1982, je his­to­ric­kým part­ne­rem spo­leč­nos­ti Au­to­de­sk.

Se 130 za­měst­nan­ci ve více než 20 stá­tech po­mohl Ap­plied Soft­ware více než 5000 zá­kaz­ní­kům di­gi­ta­li­zo­vat je­jich pro­ce­sy ve sta­veb­nic­tví a vý­ro­bě po ce­lých Spo­je­ných stá­tech. Dnes je Ap­plied Soft­ware jed­ním z nej­vět­ších ame­ric­kých pla­ti­no­vých part­ne­rů Au­to­de­s­ku.

Akvi­zi­cí spo­leč­nos­ti Ap­plied Soft­wa­ru sku­pi­na Grai­tec upevňuje své stá­va­jí­cí po­sta­ve­ní v Se­ver­ní Ame­ri­ce a zá­ro­veň pře­bí­rá vý­znam­ný podíl na BIM trhu, ale také spo­ju­je ak­ti­vi­ty s nej­lep­ším part­ne­rem Au­to­de­s­ku ve své třídě ve Spo­je­ných stá­tech.
Finanční podrobnosti transakce nebyly zveřejněny.


Mohlo by vás zajímat: