Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Vydání Vectorworks v2022 SP3

Pondělí, 21 Březen 2022 00:52

Tags: 3D modely | BIM | Navrhování | Service pack 3 | Stavebnictví | Unity | Vectorworks

vectorworks-2022-2212Spo­leč­nost Vec­torworks, do­da­va­tel soft­wa­ru pro na­vr­ho­vá­ní a BIM, vy­da­la třetí ser­vis­ní ba­lí­ček pro pro­duk­to­vou řadu Vec­torworks 2022 za­mě­ře­ný na vy­lep­še­ní slu­žeb Vec­torworks Cloud Ser­vi­ces pro všech­ny zá­kaz­ní­ky v ob­las­ti na­vr­ho­vá­ní.

Mezi další za­jí­ma­vos­ti patří nové in­te­gra­ce úlo­žišť s Vec­torworks Cloud, ak­tu­a­li­za­ce vý­mě­ny sou­bo­rů Da­tas­mi­th pro přímé pro­po­je­ní s Twin­mo­ti­on a pod­po­ra .glTF v rámci MVR ex­por­tu z Vec­torworks Spo­tli­ght.

K hlav­ním vy­lep­še­ním Vec­torworks Cloud Ser­vi­ces patří nová in­te­gra­ce úlo­žiš­tě s One­Dri­ve, vy­lep­še­ná in­te­gra­ce s Go­o­gle Drive a přímé pro­po­je­ní mo­bil­ní apli­ka­ce Nomad do apli­ka­ce iOS Files. Zá­kaz­ní­ci mohou při­stu­po­vat k sou­bo­rům a zpra­co­vá­vat je přímo z pre­fe­ro­va­né­ho clou­do­vé­ho úlo­žiš­tě, což usnadňuje práci se stá­va­jí­cí­mi struk­tu­ra­mi sou­bo­rů a šetří čas. Kromě toho clou­do­vé úlo­žiš­tě spe­ci­fic­ké pro daný re­gi­on zlep­ší rych­lost syn­chro­ni­za­ce s clou­dem a rych­lost na­hrá­vá­ní a sta­ho­vá­ní sou­bo­rů.

Zá­kaz­ní­ci budou nyní také moci po­u­ží­vat vy­kres­lo­va­cí styly Red­shift při zpra­co­vá­ní vy­kres­lo­vá­ní svých sou­bo­rů ve Vec­torworks Clou­du. Pro­jek­tan­ti mohou při ske­no­vá­ní a vy­tvá­ře­ní mra­čen bodů v rámci svých mo­bil­ních za­ří­ze­ní vy­u­ží­vat nej­no­věj­ší tech­no­lo­gii LiDAR, která je k dis­po­zi­ci v za­ří­ze­ních se sys­té­mem iOS.

Šetření více času s Twinmotion Direct Link ve Vectorworks

Ve Vec­torworks 2022 Ser­vi­ce Pack 3 je pro­ces syn­chro­ni­za­ce 3D mo­de­lu mezi Vec­torworks a Twin­mo­ti­on zjed­no­du­šen po­mo­cí ná­stro­je Da­tas­mi­th Di­rect Link. Nová volba Auto Sync oka­mži­tě ode­sí­lá změny pro­ve­de­né ve 3D mo­de­lu ve Vec­torworks do Twin­mo­ti­on, čímž od­pa­dá pro­ces ex­por­tu/im­por­tu. Kromě funk­ce Auto Sync s apli­ka­cí Twin­mo­ti­on nyní ex­port Da­tas­mi­th pod­po­ru­je data a svě­tel­né in­for­ma­ce, které jsou pří­stup­né v edi­to­ru Unre­al En­gi­ne pro da­to­vě bo­hat­ší a de­tail­něj­ší mo­de­ly.

Špičkové pracovní postupy zábavních projektů s podporou .glTF

Ak­tu­a­li­za­ce pra­cov­ní­ho po­stu­pu MVR ve Vec­torworks Spo­tli­ght a Vi­si­on za­hr­nu­je po­u­ži­tí nej­no­věj­ší­ho for­má­tu sou­bo­rů .glTF/.glb, aby bylo možné vy­u­žít nej­mo­der­něj­ší tech­no­lo­gie a zá­ro­veň spl­nit nej­no­věj­ší normy DIN Spec 15800:2022. Tato mo­der­ni­za­ce také roz­ší­ří mož­nos­ti vy­u­ži­tí for­má­tu sou­bo­rů MVR pro širší mož­nos­ti spo­lu­prá­ce a snad­nou vý­mě­nu in­for­ma­cí o pro­jek­tu.

Ser­vi­ce Pack 3 ob­sa­hu­je také ně­ko­lik vy­lep­še­ní pra­cov­ních po­stu­pů pro Con­nect­CAD, další opra­vy kva­li­ty pro Vec­torworks Spo­tli­ght a pod­po­ru Po­siS­tage­Net (PSN) ve Vi­si­on. Všech­ny opra­vy kva­li­ty jsou po­drob­ně po­psá­ny v tech­nic­kém bulle­ti­nu.

Tento Ser­vi­ce Pack je k dis­po­zi­ci ke sta­že­ní jako ak­tu­a­li­za­ce pro všech­ny US an­g­lic­ké verze Vec­torworks 2022, včet­ně Vec­torworks Ar­chi­tect, Lan­d­mark, Spo­tli­ght, Fun­da­men­tals, Bra­ceworks, Con­nect­CAD a Vi­si­on. Pro in­sta­la­ci vy­ber­te „Check for Up­da­tes“ v na­bíd­ce Vec­torworks (Mac) nebo v na­bíd­ce Ná­po­vě­da (Win­dows).

Zís­kej­te 30­den­ní bez­plat­nou zku­šeb­ní verzi sady Vec­torworks De­sign Suite a vy­zkou­šej­te si tuto tech­no­lo­gii z první ruky.


Mohlo by vás zajímat: