Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Série webinářů o MicroStation

Čtvrtek, 24 Březen 2022 23:21

Tags: Bentley Systems | Microstation | Webináře

Bentley Sucsess Factors Webinar-2212Chce­te se na­u­čit, jak lépe vy­u­ží­vat pro­dukt MicroStati­on? Jste uži­va­tel star­ší verze nebo Power­Draf­tu a chtě­li byste pře­jít na nej­no­věj­ší verzi MicroStati­on Con­nect? Nebo byste rádi zís­ka­li mo­der­ní ná­stroj pro 3D mo­de­lo­vá­ní in­frastruk­tu­ry? Při­hlas­te se na sérii webi­ná­řů v le­toš­ním roce.

Při­poj­te se na bez­plat­ný MicroStati­on webi­nář 1 – Práce s vel­ký­mi ob­je­my dat růz­ných for­má­tůúterý 29. břez­na 2022 v 11:00 hodin.

Během webináře uvidíte:

  • Jak rych­le (velmi rych­le) MicroStati­on ote­vře pro­jekt za­hr­nu­jí­cí více než tucet budov, te­rén­ních dat a in­že­nýr­ských ob­jek­tů a jak efek­tiv­ně mů­že­te na ta­ko­vém pro­jek­tu pra­co­vat,
  • Jak jsou všech­na re­fe­renč­ní data správ­ně umís­tě­na bez ohle­du na sou­řad­ný sys­tém, ve kte­rém byla vy­tvo­ře­na,
  • Jaké spe­ci­fic­ké ná­stro­je lze po­u­žít pro sprá­vu re­fe­renč­ních dat, které for­má­ty lze na­tiv­ně zpra­co­vá­vat a uklá­dat do pů­vod­ní­ho for­má­tu.

Účast je bezplatná.

Bentley webinare

Webi­nář po­ve­de Pavel Bezák, MicroStati­on kon­zul­tant a vý­vo­jář, iNGs.

 


Mohlo by vás zajímat: