Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Školení „GD&T a výkresová dokumentace“

Pondělí, 28 Březen 2022 22:55

Tags: GD&T | Školení | Technodat

Technodat skoleni-2213Ge­o­me­t­ric­ké kóto­vá­ní a to­le­ran­ce (GD&T) a obec­ně 2D/3D vý­kre­so­vá do­ku­men­ta­ce jsou v ob­las­ti stro­jí­ren­ství klí­čo­vým in­for­mač­ním zdro­jem a zpra­vi­dla ne­díl­nou sou­čás­tí smlou­vy, resp. ob­jed­náv­ky. Do­ko­na­lé po­cho­pe­ní je­jích zá­ko­ni­tos­tí na všech úrov­ních spo­leč­nos­ti při­ná­ší řadu be­ne­fi­tů a eli­mi­nu­je ně­kte­rá ob­chod­ní a tech­nic­ká ri­zi­ka.

Tech­no­dat při­pra­vil spe­ci­ál­ní ško­le­ní, které se za­mě­řu­je na prak­tic­ké ukáz­ky apli­ka­ce ge­o­me­t­ric­kých to­le­ran­cí v zá­vis­los­ti na funkč­ních po­ža­dav­cích na vý­ro­bek, jeho vy­ro­bi­tel­nost a mě­ři­tel­nost dle normy ISO 8015 a na­va­zu­jí­cích norem.

Ško­li­tel je ve­dou­cí vý­vo­jo­vé­ho od­dě­le­ní kon­struk­ce, kde jsou na­vr­ho­vá­ny stro­je o cca 400 sou­část­kách. Autor a schva­lo­va­tel kóto­va­cích stylů vý­kre­so­vé do­ku­men­ta­ce pro sé­ri­o­vou vý­ro­bu. 

Pro koho je školení určeno:

  • konstruktéři
  • technologové
  • pracovníci kvality
  • další pracovníci jako je např. obsluha NC strojů


Termín a místo školení:

12. – 13. 4. 2022
Zlín, školicí středisko TECHNODAT, CAE-systémy

Chci se registrovat


Mohlo by vás zajímat: