Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Pozvánka na seminář Využití 3D technologií v průmyslu

Úterý, 29 Březen 2022 23:28

Tags: 3D technologie | Košice | MCAE Systems | Seminář

Rozsirena realita-SuPAR-2213Tato po­zván­ka je ur­če­na spíše pro naše čte­ná­ře ze Slo­ven­ska, pro­to­že právě tam po­řá­dá spo­leč­nost MCAE Sys­tems bez­plat­ný se­mi­nář Vy­u­ži­tí 3D tech­no­lo­gií v prů­mys­lu, kde zá­jem­cům spe­ci­a­lis­té MCAE Sys­tems před­sta­ví cel­ko­vý pře­hled ino­va­tiv­ních tech­no­lo­gií a nejen to. Se­mi­nář se koná 4. května 2022 od 9:00 hodin na Tech­nic­ké uni­ver­zi­tě v Ko­ši­cích, Uni­ver­zit­ní vě­dec­ký park TECH­NI­COM.

Před­sta­vo­va­ný pře­hled ino­va­tiv­ních tech­no­lo­gií, jako např.:

  • 3D tisk z kovu při vý­ro­bě pro­to­ty­pů a dílů pro kon­co­vé po­u­ži­tí
  • 3D tisk přes­ných, roz­měr­ných plas­to­vých dílů a pří­prav­ků z odol­ných cer­ti­fi­ko­va­ných ter­mo­plas­tů
  • Nové tech­no­lo­gie 3D tisku – SAF a P3
  • CAD/CAM soft­ware pro pří­pra­vu vý­ro­by, re­verz­ní in­že­nýr­ství a au­to­ma­ti­za­ci vý­ro­by
  • 3D op­tic­ký ske­ner pro nej­ná­roč­něj­ší apli­ka­ce
  • Roz­ší­ře­ná re­a­li­ta v prů­mys­lu
  • Plně au­to­ma­ti­zo­va­né 3D mě­ře­ní
  • Mož­nos­ti po­čí­ta­čo­vé to­mo­gra­fie

Během pře­stá­vek pro­běh­nou prak­tic­ké worksho­py, na kte­rých se do­zví­te, jak jed­no­du­chý je vstup do světa au­to­ma­ti­zo­va­né­ho mě­ře­ní se za­ří­ze­ním GOM Scan­Co­bot.

Dále uvi­dí­te, jak může mo­bil­ní ske­ner GOM Scan 1 roz­ši­řo­vat vy­u­ži­tí di­gi­ta­li­za­ce. Tech­nic­ký spe­ci­a­lis­ta před­ve­de, jak jed­no­du­še měřit malé a střed­ní díly, a to i ve stís­ně­ných pro­sto­rech, právě se ske­re­nem GOM Scan 1.

Uká­zá­no také bude, jak tisk­nout pevné a přes­né mo­de­ly za ro­zum­nou cenu na malé prů­mys­lo­vé 3D tis­kár­ně Ma­ker­Bot Me­thod Car­bon Fiber, která umožňuje tisk z ny­lo­nu a dal­ších tech­nic­kých ma­te­ri­á­lů zpev­ně­ných kar­bo­no­vým vlák­nem.

Se­mi­nář se koná:
4. května 2022 (Pozor změna z původního termínu 27. dubna 2022!)
od 9:00 hodin
Tech­nic­ká uni­ver­zi­ta v Ko­ši­cích, Uni­ver­zit­ní vě­dec­ký park TECH­NI­COM

Registrace přes link: www.mcae.cz/vyuziti-3d-technologii-v-prumyslu

Seminář probíhá zcela zdarma.

Program semináře

09:00 – 09:30 Registrace
09:30 – 09:40 MCAE Systems a nejnovější zprávy ze světa průmyslových 3D technologií
09:40 – 10:20 Když si nevíte rady aneb jak vybrat nejvhodnější technologii 3D tisku
10:20 – 10:45 Využijte potenciál optické metrologie – 3D skenování, měření deformací nebo CT
   
10:45 – 11:15 Přestávka na kávu a workshopy
   
11:15 – 11:35 Jak na reverzní inženýrství a obrábění s využitím CAD/CAM softwaru Tebis
11:35 – 11:55 Dostupný 3D tisk kovových dílů pro prototypování a kusovou výrobu
11:55 – 12:20 Vstupte do světa automatizovaného měření s kolaborativním robotem
12:20– 12:30 Rozšířená realita jako nástroj pro vizuální kontrolu výrobků
   
12:30 – 14:00 Oběd a workshopy

 

 


Mohlo by vás zajímat: