Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Webinář CAE simulace nejen pro automobilový průmysl

Čtvrtek, 31 Březen 2022 23:27

Tags: Advanced Engineering | Altair | CAE | Simulace | Webináře

CAE simulace-2213Chys­tá­te se při vý­vo­ji vý­rob­ků po­u­ží­vat po­kro­či­lej­ší nebo efek­tiv­něj­ší si­mu­la­ce? Jste sou­čás­tí pro­ce­sů vý­vo­je v au­to­mo­bi­lo­vém prů­mys­lu nebo se jimi chce­te in­spi­ro­vat pro svoje pro­jek­ty, či se jen za­jí­má­te o CAE si­mu­la­ce? Pak při­jmě­te po­zvá­ní na webi­nář od Advan­ced En­gi­nee­ringu, který je při­pra­ven na čtvr­tek 21. dubna 2022 od 10:00 do 11:30 hodin.

Pro­bí­rat se budou po­kro­či­lé si­mu­lač­ní tech­no­lo­gie, je­jich mož­nos­ti, apli­ka­ce v praxi, me­to­dy a po­stu­py. Před­ná­še­jí­cí se po­dě­lí o své zku­še­nos­ti z en­gi­nee­rin­go­vých pro­jek­tů, které Advan­ced En­gi­nee­ring re­a­li­zu­je pro zá­kaz­ní­ky z au­to­mo­bi­lo­vé­ho prů­mys­lu.

Té­ma­ta webi­ná­ře

  • Tren­dy CAE si­mu­la­cí pro au­to­mo­bi­lo­vý prů­my­sl
  • E-Mo­bi­li­ty: Pre­dik­ce zkra­tů a pře­hřá­tí v Li-Ion ba­te­ri­ích
  • Nový ná­stroj pro sklá­ní ai­r­bagů v Al­tair Hy­perWorks, D2R Rea­der in RA­DI­OSS
  • C123 – efek­tiv­ní si­mu­lač­ní pro­ces pro op­ti­ma­li­za­ci ka­ro­se­rie
  • Vy­u­ži­tí Si­mu­lati­on-dri­ven De­sign v au­to­mo­bi­lo­vém prů­mys­lu

CAE-registrace

Sle­duj­te živě, ptej­te se a dis­ku­tuj­te. Účast na tomto webi­ná­ři je zdar­ma.


Mohlo by vás zajímat: