Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

31. vzdělávací konference SUPro 2022

Středa, 06 Duben 2022 00:22

Tags: AV En­gi­nee­ring | Je­zer­ka | Kon­fe­ren­ce | PTC | SUPro 2022

AV SUPro-2214Spo­leč­nost AV En­gi­nee­ring zve uži­va­te­le k účas­ti na 31. vzdě­lá­va­cí kon­fe­ren­ci SUPro 2022, která se koná ve dnech 05. – 06. květ­na 2022 v ho­te­lu Je­zer­ka u seč­ské pře­hra­dy. Mezi no­vin­ky patří an­ga­žo­vá­ní mo­de­rá­to­ra Luká­še Sme­lí­ka, který účast­ní­ky pro­ve­de celou kon­fe­ren­cí. Lukáš Sme­lík pů­so­bí 10 let jako šéf­re­dak­tor ča­so­pi­sů o prů­mys­lo­vých tech­no­lo­gi­ích, zejmé­na pak au­to­ma­ti­za­ci, di­gi­ta­li­za­ci a ro­bo­ti­za­ci.

Co letos hosty konference čeká:

  • Nová verze Creo 9.0
  • Prin­cip Bez­vý­kre­so­vé vý­ro­by
  • Di­gi­ta­li­za­ce pro­ce­sů
  • Chyt­rý ser­vis s pod­po­rou AR
  • Zá­kaz­nic­ké pří­spěv­ky
  • Kon­zul­ta­ce s tech­nic­kou pod­po­rou
  • Ne­twor­king

Pro­gram zve­řej­něn zde

Více in­for­ma­cí a re­gis­tra­ce na www.aveng.cz/supro-2022.


Mohlo by vás zajímat: