Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Spolupráce HP a Legor Group na rozvoji výrobních technologií

Středa, 13 Duben 2022 00:01

Tags: 3D tisk | 3DMetalHub | HP Inc.Legor Grup | HP Metal Jet | Kovové díly

HP Legor-2215Spo­leč­nos­ti HPLegor Group ozná­mi­ly na­vá­zá­ní stra­te­gic­ké spo­lu­prá­ce při vý­vo­ji ino­va­tiv­ních ma­te­ri­á­lů z dra­hých kovů pro tis­kár­ny Metal Jet spo­leč­nos­ti HP. Legor se stal prv­ním vý­rob­cem spe­ci­ál­ních ma­te­ri­á­lů z dra­hých kovů pro trh se šper­ky a s módními doplňky, ur­če­ný­mi pro po­u­ži­tí v re­vo­luč­ní plat­for­mě pro 3D tisk ko­vo­vých dílů od spo­leč­nos­ti HP.

Spo­lu­prá­ce se zpo­čát­ku za­mě­ří na pod­po­ru vý­ro­by funkč­ních doplňků z ne­re­zo­vé oceli, ur­če­ných pro trh se šper­ky a s módou. Obě spo­leč­nos­ti budou sou­čas­ně re­a­li­zo­vat cí­le­vě­do­mý vý­zkum­ný a vý­vo­jo­vý pro­gram, za­mě­ře­ný na pa­ra­me­t­ri­za­ci a cha­rak­te­ri­za­ci bron­zo­vých, stří­br­ných a po­slé­ze i zla­tých práš­ků, které jsou stě­žej­ním ma­te­ri­á­lem v sek­to­ru dra­hých kovů. Spo­leč­nos­ti HP a Legor budou spo­lu­pra­co­vat na op­ti­ma­li­za­ci pa­ra­me­t­rů pro tisk těch­to no­vých ma­te­ri­á­lů a pro je­jich vý­sled­nou po­vr­cho­vou úpra­vu. Vý­zkum bude pro­bí­hat v novém cen­t­ru 3D­Me­talHub spo­leč­nos­ti Legor v ital­ském Bressa­n­vi­du, jež se za­mě­řu­je na urych­le­ní roz­vo­je adi­tiv­ní vý­ro­by pro od­vět­ví lu­xus­ní­ho zboží.

Firma Legor kromě toho v úzké spo­lu­prá­ci s HP na­bí­zí svým zá­kaz­ní­kům pří­le­ži­tost těžit z před­nos­tí tech­no­lo­gie HP Metal Jet z hle­dis­ka ná­kla­dů, kva­li­ty a pro­duk­ti­vi­ty, a po­má­há jim v pod­ni­cích za­vá­dět me­to­dy udr­ži­tel­né vý­ro­by. Vý­ho­dy tech­no­lo­gie HP Metal Jet umožňují spo­leč­nos­ti Legor trans­for­mo­vat vý­ro­bu pro zá­kaz­ní­ky v od­vět­ví dra­hých kovů a tak­též i jinde. Vedle vol­nos­ti při tvor­bě ná­vrhů, fle­xi­bi­li­ty vý­ro­by a niž­ších ná­kla­dů na vývoj umožňuje HP Metal Jet zá­kaz­ní­kům hos­po­dár­ně vy­rá­bět vy­so­ce kva­lit­ní ko­vo­vé díly v ma­so­vém mě­řít­ku.


Mohlo by vás zajímat: