Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Jak simulovat elektromotor s více stupni volnosti

Úterý, 26 Duben 2022 11:46

Tags: ECAD | Elektromotory | EMS | EMWORKS | MDOF | Simulace | SolidWorks | Webinar

EMWorks Webinar-2217V po­sled­ních le­tech vý­raz­ně vzrost­la po­ptáv­ka po elek­tro­mo­to­rech, které se po­hy­bu­jí ve více než jed­nom stup­ni vol­nos­ti, tzv. multi-de­gre­es of fre­e­dom (MDOF). Tato změna pa­ra­dig­ma­tu je způ­so­be­na pře­de­vším vzni­kem no­vých apli­ka­cí, které vy­ža­du­jí velké úhly ná­klo­nu, větší sílu a rov­no­měr­něj­ší toky. Mezi ta­ko­vé apli­ka­ce patří au­to­mo­bi­lo­vé po­hon­né jed­not­ky, bi­o­me­di­cín­ské pří­stro­je a ropné a ply­no­vé ro­bo­ty.

Bo­hu­žel kon­struk­ce elek­tro­mo­to­rů MDOF je pro vět­ši­nu firem vy­rá­bě­jí­cích mo­to­ry a akční členy ne­pro­bá­da­ným úze­mím. Vy­ža­du­je to nejen zku­še­né­ho in­že­ný­ra s hlu­bo­ký­mi zna­lost­mi kon­struk­ce mo­to­rů, ale také nej­mo­der­něj­ší soft­ware pro si­mu­la­ci mo­to­rů, který je scho­pen pohyb MDOF zpra­co­vat. Vět­ši­na ko­merč­ních soft­wa­ro­vých ba­lí­ků pro elek­tro­mag­ne­tic­kou si­mu­la­ci a si­mu­la­ci mo­to­rů zvlá­dá pouze jeden stupeň vol­nos­ti. Pro­to­že je EMS pro­po­jen s pro­gra­mem So­lid­Works Mo­ti­on, je scho­pen pohyb MDOF zpra­co­vá­vat.

Na webi­ná­ři spo­leč­nos­ti EMWorks budou účast­ní­ci pro­ve­de­ni jed­not­li­vý­mi kroky při vy­tvá­ře­ní po­hy­bo­vé stu­die So­lid­Works s MDOF a jejím pro­po­je­ním s EMS. Po­stup bude před­ve­den na sfé­ric­kém mo­to­ru s per­ma­nent­ní­mi mag­ne­ty, který byl pu­b­li­ko­ván v ča­so­pi­se Actua­tors v loňském roce. Motor se sklá­dá ze 4pólo­vé­ho ro­to­ru s per­ma­nent­ní­mi mag­ne­ty a 3blo­ko­vé­ho sta­to­ru, který má 18 cívek. Budou pre­zen­to­vá­ny dechbe­rou­cí vý­sled­ky a dis­ku­to­vá­ny různé po­znatky.

Webinář: How to Simulate a Multi-Degrees of Freedom Electric Motor

Datum: čtvrtek 28. dubna 2022
Čas: 15:00 a 20:00 CEST (GMT +2)

Registrace EMWorks-2217


Mohlo by vás zajímat: