Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Vystavovatelé z Česka na HANNOVER MESSE 2022

Čtvrtek, 05 Květen 2022 00:56

Tags: Hannover Messe | Veletrhy | Vystavovatelé | Znalostní platforma

HM2022-2218Han­no­ver Messe je před­ní svě­to­vý prů­mys­lo­vý ve­letrh. Jeho nosné téma „Prů­mys­lo­vá trans­for­ma­ce“ spo­ju­je vý­stav­ní ob­las­ti Au­to­mati­on, Mo­ti­on & Dri­ves, Di­gi­tal Eco­sys­tems, Ener­gy So­lu­ti­ons, Lo­gis­tics, En­gi­nee­red Parts & So­lu­ti­ons, Glo­bal Busi­ness & Mar­kets a Fu­tu­re Hub. Mezi hlav­ní té­ma­ta patří di­gi­tál­ní plat­for­my, Prů­my­sl 4.0, bez­peč­nost IT, CO2 ne­ut­rál­ní vý­ro­ba, umělá in­te­li­gen­ce, lehké kon­struk­ce a Lo­gis­ti­ka 4.0.

Pro­gram doplňují kon­fe­ren­ce a fóra. Nej­bliž­ší roč­ník se bude konat v Han­no­ve­ru od 30. květ­na do 2. červ­na 2022. Part­ner­skou zemí ve­letr­hu je Por­tu­gal­sko.

Tři týdny před za­há­je­ním ve­letr­hu evi­du­je po­řa­da­tel 2230 vy­sta­vo­va­te­lů a ob­sa­ze­nou plo­chu 85 400 m² v 10 vý­stav­ních ha­lách. Česká re­pub­li­ka je za­stou­pe­na 21 vy­sta­vo­va­te­li.

1  Bühler CZ s.r.o. Hala 3, stánek F02
2  COMTES FHT a. s. Hala 3, stánek F02/1
3  CzechInvest Hala 3, stánek F02
4  CzechTrade Ceska agentura na podporu obchodu    Hala 3, stánek F02/1
5  CzechTrade Ceska agentura na podporu obchodu    Hala 3, stánek F02
6  DINEL s.r.o. Hala 11, stánek B81
7  Factoree.online s.r.o. Hala 3, stánek F02
8  IBZ group s.r.o. Hala 3, stánek F02
9  IVEP, a.s. Hala 12, stánek E06
10  KDYNIUM a.s. Hala 3, stánek F02
11  Kolibrik.net s.r.o. Hala 13, stánek B75/1
12  LEANCAT s.r.o. Hala 13, stánek B75
13  MS ProTech s.r.o. Hala 3, stánek F02/1
14  Rubena, s.r.o. Hala 3, stánek F02
15  SENSIT S.r.o. Hala 11, stánek B55
16  Schalttechnik Janus Austerlitz s.r.o. Hala 3, stánek F02/1
17  TECHSYS - HW a SW, a.s. Hala 12, stánek E06
18  Tribotec spol. s.r.o Hala 6, stánek C79
19  Vítkovice Cylinders a.s. Hala 13, stánek E22
20  WIKOV MGI a. s. Hala 6, stánek A49
21  ZEZ SILKO Ltd. Hala 13, stánek E85

Další informace k veletrhu naleznete na www.hannovermesse.de.

Čte­ná­ři na­še­ho webu CAD.​cz mohou po re­gis­tra­ci kódu MdS4D zís­kat vstup na ve­letrh zdar­ma.

Kód je nutno za­re­gis­tro­vat na této webo­vé strán­ce.

 

Znalostní platforma HANNOVER MESSE

Dva roky pan­de­mie a válka na Ukra­ji­ně tr­va­le za­tě­žu­jí glo­bál­ní eko­no­mi­ku ori­en­to­va­nou na růst. Až dosud byla glo­ba­li­za­ce zá­ru­kou ros­tou­cí me­zi­ná­rod­ní pro­spe­ri­ty, ale již během pan­de­mie se uza­vře­ly hra­ni­ce a pře­ru­ši­ly do­da­va­tel­ské ře­těz­ce. S vál­kou na Ukra­ji­ně se při­da­la ener­ge­tic­ká krize. O tom, jaký dopad bude mít tento vývoj na svě­to­vou eko­no­mi­ku ve střed­ně­do­bém a dlou­ho­do­bém ho­ri­zon­tu a jaké tech­no­lo­gie lze vy­u­žít k ře­še­ní těch­to výzev, budou ve dnech 30. květ­na až 2. červ­na v Han­no­ve­ru dis­ku­to­vat vy­sta­vo­va­te­lé ve­letr­hu Han­no­ver Messe se zá­stup­ci po­li­ti­ky, hos­po­dář­ství a vědy.

S cel­kem více než 600 před­náš­ka­mi a pa­ne­lo­vý­mi dis­ku­se­mi je ve­letrh Han­no­ver Messe je­di­neč­nou zna­lost­ní plat­for­mou. Pod­ni­ky před­sta­ví na růz­ných pódiích stra­te­gie a ře­še­ní, kte­rý­mi re­a­gu­jí na výzvy nové doby.

Hlav­ní pódium ve­letr­hu H'Up se za­mě­ří na udr­ži­tel­nost, ochra­nu kli­ma­tu a ze­le­ný vodík. První den ve­letr­hu budou od­bor­ní­ci na ener­ge­ti­ku ze spo­leč­nos­tí Bosch, Si­e­mens a Nea Green dis­ku­to­vat o vý­zna­mu ze­le­né­ho vo­dí­ku jako stra­te­gic­ké­ho sta­veb­ní­ho ka­me­ne pro di­ver­zi­fi­ka­ci ener­ge­ti­ky. Druhý den ve­letr­hu bude v cen­t­ru po­zor­nos­ti 3. Li­gh­twei­ghting Sum­mit Spol­ko­vé­ho mi­nis­ter­stva hos­po­dář­ství a ochra­ny kli­ma­tu (BMWK). Pod zášti­tou spol­ko­vé­ho mi­nis­t­ra hos­po­dář­ství Dr. Ro­ber­ta Ha­bec­ka sta­no­vu­je jasné cíle v ob­las­ti ochra­ny kli­ma­tu, účin­né­ho vy­u­ží­vá­ní zdro­jů a odol­nos­ti. Vzhle­dem k ce­lo­svě­to­vé po­li­tic­ké si­tu­a­ci jsou tato té­ma­ta ak­tu­ál­něj­ší než kdy­ko­li před­tím.

Na pódiu Prů­mys­lu 4.0 v hale 8 se před­sta­ví tech­no­lo­gic­ká ře­še­ní a té­ma­ta, jako je di­gi­tál­ní dvoj­če, eko­no­mi­ka plat­fo­rem B2B, in­te­ro­pe­ra­bi­li­ta, adi­tiv­ní vý­ro­ba, pre­dik­tiv­ní údrž­ba nebo ky­ber­ne­tic­ká bez­peč­nost. Novým té­ma­tem je vý­ro­ba jako služ­ba (Ma­nu­factu­ring-as-a-Ser­vi­ce, MaaS), kdy je vý­ro­ba zboží na­bí­ze­na jako služ­ba. MaaS umožňuje nové ob­chod­ní mo­de­ly, ale také zvý­še­ní odol­nos­ti, transpa­rent­nos­ti, udr­ži­tel­nos­ti a fle­xi­bi­li­ty do­da­va­tel­ských ře­těz­ců. Tyto vý­ho­dy se v au­to­mo­bi­lo­vém prů­mys­lu pro­je­vu­jí v roz­sáh­lém pro­jek­tu Ca­te­na-X. V něm je MaaS dů­le­ži­tým pří­pa­dem po­u­ži­tí, který vy­chá­zí z pří­stu­pu ote­vře­né ar­chi­tek­tu­ry Smart Fac­to­ry Web a zkou­má a re­a­li­zu­je pro­stře­dí slu­žeb MaaS.

Dne 2. červ­na se na pódiu Prů­my­sl 4.0 usku­teč­ní me­zi­ná­rod­ní kon­fe­ren­ce o MES. Bude se za­bý­vat otáz­kou, jak lze vý­ro­bu uči­nit udr­ži­tel­něj­ší a zá­ro­veň hos­po­dár­něj­ší. Kon­fe­ren­ce osvět­lí jakou roli při­tom může MES hrát jako ná­stroj pro Prů­my­sl 4.0 a udr­ži­tel­nost.

V le­toš­ním roce bude zvlášt­ní po­zor­nost vě­no­vá­na pódiu Ener­gy 4.0. Za­mě­řu­je se na tren­dy pro ener­ge­tic­ky in­te­li­gent­ní, kli­ma­tic­ky še­tr­nou a udr­ži­tel­nou bu­douc­nost. Špič­ko­ví od­bor­ní­ci budou dis­ku­to­vat o tom, jak mů­že­me do­sáh­nout ener­ge­tic­ké trans­for­ma­ce, udr­ži­tel­něj­ší­ho vy­u­ží­vá­ní zdro­jů a ra­di­kál­ní­ho sní­že­ní emisí CO2.

 


Mohlo by vás zajímat: