Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Oficiální představení Shop Systemu v ČR

Pátek, 06 Květen 2022 12:20

Tags: 3D tisk | Additive Systems | Bin­der Jet­ting | Kovové díly | Seminář | Shop System

shop-system-2218Na se­mi­nář o 3D tisku ko­vo­vých dílů pro sé­ri­o­vou vý­ro­bu zve na 24. květ­na 2022 do Škoda Mu­ze­a tým Ad­di­ti­ve Sys­tems. Se­tka­li jste se již s tech­no­lo­gií 3D tisku zva­nou Bin­der Jet­ting? Znáte její hlav­ní cha­rak­te­ris­ti­ky, vý­rob­ní mož­nos­ti a klí­čo­vé vý­ho­dy? Je-li vám tato ob­last ne­zná­má, ne­vá­hej­te a přijď­te na se­mi­nář, kde se do­zví­te vše pod­stat­né.

Před­ve­de­no bude za­ří­ze­ní Shop Sys­tem firmy Desktop Metal, které před­sta­vu­je zcela nový seg­ment mo­der­ní stro­jí­ren­ské vý­ro­by kon­co­vých dílů v ma­lých a střed­ních sé­ri­ích bez po­u­ži­tí ná­stro­jů. Navíc s vy­ni­ka­jí­cí po­vr­cho­vou úpra­vou i roz­li­še­ním.

Program seminare

Během se­mi­ná­ře se do­zví­te, jak co nej­lé­pe zvý­šit efek­ti­vi­tu vý­ro­by ve svém pod­ni­ku. Máte nově mož­nost vy­rá­bět i malé série dílů, které byly dříve ne­e­ko­no­mic­ké z dů­vo­dů znač­ných in­ves­tic do ná­stro­jů.
V do­po­led­ním pro­gra­mu spe­ci­a­lis­té na 3D tisk před­sta­ví za­ří­ze­ní a je­jich apli­kač­ní vy­u­ži­tí a v od­po­led­ní části uvi­dí­te re­ál­ný pro­voz sé­ri­o­vé­ho 3D tisku na po­boč­ce Ad­di­ti­ve Sys­tems v Pla­zech u Mladé Bo­lesla­vi, včet­ně kon­krét­ních apli­ka­cí. Během od­po­led­ních worksho­pů se mů­že­te ptát na co­ko­liv, co vás o tech­no­lo­gii ko­vo­vé­ho 3D tisku i o za­ří­ze­ní Shop Sys­tem za­jí­má.

Se­mi­nář je bez­plat­ný. V pří­pa­dě zájmu se re­gis­truj­te do 20. květ­na 2022.

REGISTRUJTE SE ZDE!

 


Mohlo by vás zajímat: