Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Ansys získává společnost Motor Design

Středa, 11 Květen 2022 11:20

Tags: Akvizice | Analýzy | ANSYS | Elektrické stroje | Motor Design | Motor-CAD

mdl-an-ansys-company-2219Spo­leč­nost Ansys ozná­mi­la akvi­zi­ci spo­leč­nos­ti Motor De­sign Li­mi­ted (MDL). Akvi­zi­ce a ná­sled­né do­pl­ně­ní stá­va­jí­cí­ho port­fo­lia spo­leč­nos­ti Ansys o pro­dukt Motor-CAD spo­leč­nos­ti MDL po­sí­lí na­bíd­ku An­sy­su v ob­las­ti ná­vr­hu elek­tric­kých stro­jů, což do­ka­zu­je úspěš­ná spo­lu­prá­ce obou spo­leč­nos­tí v po­sled­ních dvou le­tech.

Plné za­čle­ně­ní pro­gra­mu Motor-CAD do ro­di­ny soft­wa­ro­vých pro­duk­tů pro mul­ti­fy­zi­kál­ní ana­lý­zu spo­leč­nos­ti Ansys umož­ní zá­kaz­ní­kům An­sy­su na­vr­ho­vat a uvá­dět na trh účin­něj­ší elek­tric­ké stro­je ve­dou­cí k udr­ži­tel­něj­ší­mu vy­u­ží­vá­ní vzác­ných ma­te­ri­á­lů. Pod­mín­ky do­ho­dy ne­by­ly zve­řej­ně­ny. Ne­o­če­ká­vá se, že akvi­zi­ce bude mít vý­znam­ný dopad na kon­so­li­do­va­né fi­nanč­ní vý­ka­zy spo­leč­nos­ti Ansys v roce 2022.


Mohlo by vás zajímat: