Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Inspekce elektrického vedení drony z FEL ČVUT

Pátek, 13 Květen 2022 22:52

Tags: ČEPS | ČVUT | Drony | Elektrické vedení | FEL | Revize

Drony LR-2219Silná bouř­ka způ­so­bi­la vý­pad­ky elektři­ny. Z do­bí­je­cích sta­nic umís­tě­ných na sto­žá­rech vy­so­ké­ho na­pě­tí vy­lé­tá sku­pi­na dronů. Pro­le­tí ur­če­nou trasu a je­jich ka­me­ry sní­ma­jí vy­bra­né prvky elek­tric­ké­ho ve­de­ní. Zís­ka­né zá­bě­ry jsou již během letu ana­ly­zo­vá­ny s vy­u­ži­tím stro­jo­vé­ho učení a za­slá­ny pro fi­nál­ní vy­hod­no­ce­ní pra­cov­ní­kům in­spek­ce. Ti tak mohou oka­mži­tě iden­ti­fi­ko­vat místo po­ru­chy a za­há­jit opra­vu v mno­hem krat­ším čase, než je dneš­ní běžná praxe.

Tato vize má velmi blíz­ko k tomu, aby se v do­hled­né době stala sku­teč­nos­tí. Díky věd­cům z Fa­kul­ty elek­tro­tech­nic­ké ČVUT, kteří ve spo­lu­prá­ci se spo­leč­nos­tí ČEPS v rámci ev­rop­ské­ho pro­jek­tu Ae­rial-Core ově­řu­jí prak­tic­ké mož­nos­ti in­spek­ce elek­tric­ké­ho ve­de­ní s po­mo­cí lé­ta­jí­cích ro­bo­tů. Stá­va­jí­cí vý­sled­ky vý­zku­mu de­mon­stro­va­la sku­pi­na Mul­ti­ro­bo­tic­kých sys­té­mů (MRS) z FEL ČVUT na úseku elek­tric­ké­ho ve­de­ní na Be­roun­sku.

Kromě ře­še­ní ne­na­dá­lých po­ruch se oba part­ne­ři sou­stře­dí na ro­bo­ti­za­ci pre­ven­tiv­ních kon­t­rol celé roz­sáh­lé pře­no­so­vé sou­sta­vy v ČR. V sou­čas­né době in­spek­ci elek­tric­ké­ho ve­de­ní za­jiš­ťu­je pi­lo­to­va­ná he­li­kop­té­ra, která letí od jed­no­ho sto­žá­ru ke dru­hé­mu a po­sád­ka po­ři­zu­je do­ku­men­ta­ci. Dron nebo do­kon­ce ko­or­di­no­va­ný tým dronů tyto úkoly do­ká­že zvlád­nout mno­hem rych­le­ji a také lev­ně­ji. ČEPS chce v bu­douc­nos­ti na­hra­dit pi­lo­to­va­né in­spek­ce bez­pi­lot­ní­mi pro­střed­ky, které mohou mít růz­nou míru au­to­no­mie.

Právě různá míra au­to­no­mie je vlast­nost, která od sebe jed­not­li­vé sys­témy dronů vý­raz­ně od­li­šu­je. Zá­klad­ní úroveň před­sta­vu­jí drony, které po vy­me­ze­né trase řídí ope­rá­tor. Po­kro­či­lej­ší sys­témy na­vá­dě­jí dron sa­mo­stat­ně podle pře­dem na­pro­gra­mo­va­ných GPS bodů. Vědci z FEL ČVUT ale po­sou­va­jí úroveň au­to­no­mie ještě mno­hem dál.

Soft­ware, který s vy­u­ži­tím pa­lub­ní umělé in­te­li­gen­ce vy­ví­je­jí ve sku­pi­ně Mul­ti­ro­bo­tic­kých sys­té­mů, je oje­di­ně­lý v tom, že je scho­pen vy­tvo­řit tým sa­mo­stat­ně uva­žu­jí­cích spo­lu­pra­cu­jí­cích dronů, přes­něj­ší by bylo říci au­to­nomních vzduš­ných ro­bo­tů. Plně au­to­nomní drony s vy­u­ži­tím pa­lub­ních sen­zo­rů upřesňují svůj let a při­způ­so­bu­jí své cho­vá­ní změ­nám v okol­ním pro­stře­dí. To zvy­šu­je spo­leh­li­vost, přes­nost a kva­li­tu zís­ka­ných dat. Tyto drony tak mohou re­a­go­vat na ne­na­dá­lé si­tu­a­ce a ne­za­sko­čí je ani pře­káž­ky v cestě či po­pa­da­né větve.

Cílem spo­lu­prá­ce s fir­mou ČEPS je in­te­gro­vat sku­pi­nu vzá­jem­ně ve vzdu­chu spo­lu­pra­cu­jí­cích dronů tak, aby byly schop­ny kon­t­ro­lo­vat in­frastruk­tu­ru v do­sa­hu ně­ko­li­ka ki­lo­me­t­rů a sní­mat při­tom klí­čo­vé prvky, jako jsou izo­lá­to­ry, s vel­kou přes­nos­tí a opa­ko­va­tel­nos­tí. To je ne­zbyt­né pro po­ří­ze­ní zá­bě­ru vždy ze stej­né­ho místa a z po­ža­do­va­né­ho úhlu, což je klí­čo­vé pro au­to­ma­tic­kou in­spek­ci a sle­do­vá­ní vý­vo­je stavu jed­not­li­vých kom­po­nent ve­de­ní v čase.

Jed­ním ze zá­mě­rů spo­leč­nos­ti ČEPS je na­hra­ze­ní le­tec­kých kon­t­rol pro­vá­dě­ných he­li­kop­té­rou bez­pi­lot­ní­mi le­tou­ny. Bu­douc­nost kon­t­rol ve­de­ní pak spo­čí­vá v dro­nech lé­ta­jí­cích plně au­to­ma­tic­ky bez pří­mé­ho ří­ze­ní pi­lo­tem po přes­ně vy­ty­če­ných a au­to­ma­tic­ky ge­ne­ro­va­ných le­to­vých dra­hách. To by mělo při­nést sní­že­ní ná­kla­dů na údrž­bu pře­no­so­vé sou­sta­vy, zvý­še­ní bez­peč­nos­ti kon­t­rol a ve vý­sled­ku i je­jich větší stan­dar­di­za­ci.

Drone, podej mi šroubovák – abeceda gest pro ovládání dronu

Sou­čás­tí de­mon­stra­ce na Be­roun­sku byla také ko­o­pe­ra­ce člo­vě­ka a dronu při kon­strukč­ní práci na ve­de­ní, při kte­rém je pohyb ro­bo­tů ve vzdu­chu ovlá­dán gesty člo­vě­ka. Drony jsou vy­ba­ve­ny ka­me­rou a jsou schop­ny vní­mat gesta svého ope­rá­to­ra. V uni­ver­zit­ních la­bo­ra­to­řích sku­pi­ny Mul­ti­ro­bo­tic­kých sys­té­mů v Praze na Kar­lo­vě ná­měs­tí pra­cu­jí na vý­vo­ji „abe­ce­dy“, která bude jed­no­znač­ně de­fi­no­vat ma­ni­pu­lač­ní po­ky­ny.
Spo­lu­pra­cu­jí při tom s Uni­ver­zi­tou v So­luni. Sys­tém bude možné v bu­douc­nu vy­u­žít pro in­sta­la­ci roz­měr­něj­ších částí ve­de­ní pří­pad­ně au­to­nomní za­vá­že­ní ka­be­lů po­moc­ných lan v člo­vě­kem ob­tíž­ně do­stup­ných mís­tech. To je další schop­nost, kte­rou ope­rá­to­ři ocení, pro­to­že na­hra­zu­je lid­skou práci v ob­tíž­ných a ne­bez­peč­ných pod­mín­kách.

Za­po­je­ní ro­bo­tů do ob­las­ti roz­vod­ných slu­žeb tak, aby sou­čas­ně splňovaly po­ža­dav­ky na bez­peč­nou a efek­tiv­ní spo­lu­prá­ci s pra­cov­ní­ky in­spek­ce a údrž­by, je žhavé téma a řeší je ope­rá­to­ři v celé Ev­ro­pě. Drony mají po­ten­ci­ál zá­sad­ně změ­nit stá­va­jí­cí způ­sob in­spek­ce a údrž­by li­ni­o­vých in­frastruk­tur typu elek­tric­ké­ho ve­de­ní, ale na­bí­zí se vy­u­ži­tí i v ob­las­ti dal­ších ve­řej­ných slu­žeb či do­pra­vy. Sys­tém, který sku­pi­na MRS vy­ví­jí, je sou­čás­tí ev­rop­ské­ho pro­jek­tu Ae­rial-Core, který ko­or­di­nu­je uni­ver­zi­ta ve špa­něl­ské Se­ville. ČVUT na něm par­ti­ci­pu­je jako jeden z klí­čo­vých part­ne­rů a ČEPS je čle­nem prů­mys­lo­vé­ho po­rad­ní­ho or­gá­nu.


Mohlo by vás zajímat: