Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Axiom Tech pořádá Technickou konferenci 2022 v Brně

Úterý, 24 Květen 2022 01:53

Tags: Axiom Tech | Brno | Orea Resort Santon | Technická konference

pozvanka- -technicka-konference2022-2221Na­po­sle­dy se uži­va­te­lé Axiom Techu spo­leč­ně po­tka­li v roce 2019 v Novém Městě na Mo­ra­vě. Nyní se opět vrá­ti­la doba osob­ních spo­leč­ných se­tká­ní a po­řa­da­te­lé z Axiom Techu zvou na již 13. roč­ník ob­lí­be­né Tech­nic­ké kon­fe­ren­ce. A tři­nác­tý roč­ník roz­hod­ně bude opa­kem toho, co oby­čej­ně toto číslo zna­me­ná – bude op­ti­mis­tic­ký.

Po­zvá­ní uká­zat pří­tom­ným své úspěš­né pro­jek­ty při­ja­lo hned ně­ko­lik vý­znam­ných zá­kaz­ní­ků Axiom Techu, kteří se s účast­ní­ky kon­fe­ren­ce po­dě­lí o své úspě­chy a při­ne­sou tak ino­va­ce a nové ná­pa­dy třeba i do je­jich kon­struk­ce nebo vý­ro­by.
Po celou dobu kon­fe­ren­ce tu také bude mož­nost sou­tě­žit o špič­ko­vé pro­duk­ty spo­leč­nos­ti 3D­con­nexi­on pro pro­fe­si­o­nál­ní práci s 3D apli­ka­ce­mi. Slo­so­vá­ní všech re­gis­tro­va­ných pro­běh­ne 7. červ­na v zá­vě­ru Tech­nic­ké kon­fe­ren­ce.

13. ročník Technické konference

Sucess stories, novinky, workshopy a networking

Datum: 6. a 7. června 2022

Čas: 9:00 – 18:00 hod.

Místo: Brno, Orea Resort Santon

Pořadatel: AXIOM TECH

Vstupné: 2500 Kč

Technicka konference 2022

 


Mohlo by vás zajímat: