Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Webinář CAE simulace nejen pro AEROSPACE

Pondělí, 30 Květen 2022 22:24

Tags: Advanced Engineering | Aerospace | Kosmonautika | Letectví | Simulace

AdvancedEng-webinar-2222Chys­tá­te se při vý­vo­ji vý­rob­ků po­u­ží­vat po­kro­či­lej­ší nebo efek­tiv­něj­ší si­mu­la­ce? Jste sou­čás­tí pro­ce­sů vý­vo­je v le­tec­kém či kos­mic­kém prů­mys­lu nebo se jimi chce­te in­spi­ro­vat pro své pro­jek­ty, či se jen za­jí­má­te o CAE si­mu­la­ce? Pak při­jmě­te ve čtvr­tek 16. 6. 2022 od 10:00 do 11:30 po­zvá­ní na webi­nář od Advan­ced En­gi­nee­rin­gu, kde budou uká­zá­ny po­kro­či­lé si­mu­lač­ní tech­no­lo­gie, je­jich mož­nos­ti, apli­ka­ce v praxi, me­to­dy a po­stu­py.

Pre­zen­tu­jí­cí se po­dě­lí i o zku­še­nos­ti z en­gi­nee­rin­go­vých pro­jek­tů, které re­a­li­zu­jí pro své zá­kaz­ní­ky.

Témata webináře

  • Tren­dy CAE si­mu­la­cí pro le­tec­tví a kos­mo­nau­ti­ku
  • Me­to­dy a ná­stro­je pro op­ti­ma­li­za­ce, kom­po­zit­ní struk­tu­ry
  • Efek­ti­vi­ta v pří­pra­vě si­mu­lač­ních mo­de­lů
  • Au­to­ma­ti­zo­va­né zpra­co­vá­ní vý­sled­ků, pod­po­ra pro cer­ti­fi­ka­ce
  • 1-D si­mu­la­ce, sys­té­mo­vé mo­de­lo­vá­ní

Sle­duj­te živě, ptej­te se a dis­ku­tuj­te.
Účast na tomto webi­ná­ři je zdar­ma.

Registrace-webinar-2222


Mohlo by vás zajímat: