Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Chaos získává CGarchitect

Čtvrtek, 09 Červen 2022 00:36

Tags: Akvizice | Architektura | CGar­chi­tect | Chaos | Vizualizace

CGarchitect-2223Spo­leč­nost Chaos ozna­mu­je, že zís­ka­la spo­leč­nost CGar­chi­tect, která je do­mo­vem nej­vět­ší on-line ko­mu­ni­ty pro vi­zu­a­li­za­ci ar­chi­tek­tu­ry. Na osla­vu zpří­stupňuje spo­leč­nost Chaos všech­ny účty zdar­ma a zpří­stupňuje ně­kte­ré z nej­cen­něj­ších funk­cí webu, aby uži­va­te­lům po­moh­la efek­tiv­ně­ji roz­ví­jet je­jich ka­ri­é­ru.

Již více než 20 let je CGar­chi­tect cen­t­rem pro­fe­si­o­nál­ní ar­chi­tek­to­nic­ké vi­zu­a­li­za­ce a hostí více než 100 tisíc ob­ráz­ků vy­tvo­ře­ných uži­va­te­li, 400 tisíc pří­spěv­ků ve fóru a 3D Awards, sou­hrn­ně na­zý­va­né „Oska­ry“ v ar­chvi­zi. Web zů­sta­ne ne­zá­vis­lou, pro­duk­to­vě ne­zá­vis­lou plat­for­mou, která po­má­há uži­va­te­lům sdí­let práci, hle­dat za­měst­ná­ní a spo­jo­vat se s ostat­ní­mi po celém světě.

Aby byla vy­tvo­ře­na přímá vazba na ko­mu­ni­tu, bude na kaž­do­den­ní pro­voz CGar­chi­tect do­hlí­žet Lon Grohs, ře­di­tel kre­a­ti­vy a ko­mu­ni­ka­ce ve spo­leč­nos­ti Chaos a bý­va­lý umě­lec ar­chviz, který dříve pra­co­val jako ře­di­tel a kre­a­tiv­ní ře­di­tel ve zná­mém stu­diu pro vi­zu­a­li­za­ci ar­chi­tek­tu­ry Ne­o­s­ca­pe.
Jeff Mott­le, za­kla­da­tel spo­leč­nos­ti CGar­chi­tect, ne­po­chy­bu­je o tom, že s Lonem v čele strán­ky budou i na­dá­le po­sky­to­vat lidem to, co po­tře­bu­jí, aby vy­nik­li a byli vidět.

K bez­plat­ným účtům mají nyní pří­stup všich­ni čle­no­vé:

  • Advan­ced story bu­il­der – Vy­tvá­ře­ní vlast­ních roz­vr­že­ní pro­jek­tů po­dob­ných ča­so­pi­sům, plné ob­ráz­ků a ani­ma­cí ve vy­so­kém roz­li­še­ní.
  • Ná­stro­je pro vy­hle­dá­vá­ní s umě­lou in­te­li­gen­cí – Vy­hle­dá­vá­ní ob­ráz­ků po­mo­cí vy­hle­dá­vá­ní s umě­lou in­te­li­gen­cí op­ti­ma­li­zo­va­né­ho pro vi­zu­ál­ní po­dob­nost, ba­rev­né pa­le­ty a další.
  • Mood bo­ards – Ob­je­vo­vá­ní no­vých bodů in­spi­ra­ce nebo re­fe­ren­cí ve více než 105 ti­sí­cích ob­ráz­ků, které lze oka­mži­tě při­řa­dit k ve­řej­né nebo sou­kro­mé ná­stěn­ce nálad (mood board).
  • Po­kro­či­lý sys­tém CRM pro pra­cov­ní na­bíd­ky – Sle­do­vá­ní žá­dosti o za­měst­ná­ní na­příč ka­ná­ly, tří­dě­ní a hod­no­ce­ní ucha­ze­čů, do­kon­ce vy­hle­dá­vá­ní kan­di­dá­tů v re­ál­ném čase – vše na jed­nom místě.
  • Volné pra­cov­ní po­zi­ce – Sdí­le­ní ote­vře­ných pozic a lá­ká­ní špič­ko­vých ta­len­tů bez ome­ze­ní.

Chce­te-li se do­zvě­dět více, po­dí­vej­te se na pod­cast s Lonem Gro­h­sem a Je­f­fem Mott­lem.


Mohlo by vás zajímat: