Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Altair kupuje společnost Gen3D

Pondělí, 13 Červen 2022 23:43

Tags: Akvizice | Altair | Altair Inspire | Gen3D | Implicitní modelování

Gen3D-Design-software-for-additive-manufacturing-2224Spo­leč­nost Al­tair zís­ka­la Gen3D, startup z Uni­ver­si­ty of Bath ve Velké Bri­tá­nii. Gen3D je prů­kop­ní­kem v za­vá­dě­ní me­to­dy im­pli­cit­ní ge­o­me­t­rie pro popis vy­so­ce kom­plex­ních ge­o­me­t­rií, jako jsou mříž­ko­vé struk­tu­ry v adi­tiv­ní vý­ro­bě (AM). Tech­no­lo­gie od Gen3D vy­u­ží­vá tech­ni­ky im­pli­cit­ní­ho mo­de­lo­vá­ní nové ge­ne­ra­ce k rych­lé­mu vy­tvá­ře­ní slo­ži­té ge­o­me­t­rie, která není prak­tic­ká při po­u­ži­tí tra­dič­ních pří­stu­pů re­pre­zen­ta­ce hra­nic (BREP) těles.

To umo­ž­ňu­je na­vr­ho­vat kom­po­nen­ty jed­no­du­še za­dá­ním funk­č­ních po­ža­dav­ků na díl (za­tí­že­ní, ot­vo­ry pro upev­ně­ní, ochran­né zóny, ka­ná­ly pro prou­dě­ní te­ku­tin atd.) Tato tech­no­lo­gie navíc au­to­ma­tic­ky fil­tru­je ge­o­me­t­rie kom­po­nen­tů, které by mohly způ­so­bit ná­sled­né vý­rob­ní pro­blémy.

Ge­ne­ra­tiv­ní ná­vr­ho­vý ná­stroj Gen3D umo­ž­ňu­je in­že­ný­rům rych­le vy­tvá­řet slo­ži­té ná­vrhy a zá­ro­veň mi­ni­ma­li­zo­vat ri­zi­ko se­lhá­ní při tisku. Kon­struk­té­ři jej po­u­ží­va­jí pro apli­ka­ce, jako je po­hl­co­vá­ní ener­gie, pře­nos tepla, fil­tra­ce a další, v od­vět­vích, jako je le­tec­tví, au­to­mo­bi­lo­vý prů­my­sl, vý­ro­ba, zdra­vot­nic­tví a ener­ge­ti­ka.

Tato tech­no­lo­gie bude in­te­gro­vá­na do soft­wa­ru Al­tair In­spi­re, in­tu­i­tiv­ní a vý­kon­né ro­di­ny soft­wa­ro­vých pro­duk­tů, která umo­ž­ňu­je návrh za­lo­že­ný na si­mu­la­ci v prů­bě­hu ce­lé­ho ži­vot­ní­ho cyklu vý­vo­je vý­rob­ku, od kon­cep­tu až po re­a­li­tu. Při po­u­ži­tí v rané fázi pro­ce­su ná­vr­hu umo­ž­ňu­je tech­no­lo­gie In­spi­re vy­tvá­řet ná­vrhy za­mě­ře­né na výkon i vy­ro­bi­tel­nost a umo­ž­ňu­je svým uži­va­te­lům zkou­mat, vy­ví­jet a vy­rá­bět vy­so­ce vý­kon­né vý­rob­ky v je­di­ném in­tu­i­tiv­ním vý­vo­jo­vém pro­stře­dí.
Další in­for­ma­ce na­jde­te na www.altair.com.

 


Mohlo by vás zajímat: